Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Helpwch i weddnewid bywyd plentyn yn y Pythefnos Gofal Maeth hwn

FCF 17 W

8 Mai 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi’r Pythefnos Gofal Maeth, 8-21 Mai unwaith eto eleni, gan amlygu’r angen am fwy o ofalwyr maeth a dangos sut y mae gofalwyr maeth lleol yn newid bywydau er gwell.

Mae angen cannoedd o deuluoedd maeth newydd yng Nghymru bob blwyddyn i ofalu am blant, ac mae’r angen mwyaf ar gyfer plant yn eu harddegau, grwpiau o frodyr a chwiorydd a phlant ag anghenion cymhleth. Rydym hefyd yn datblygu cynllun lleoli rhiant a phlentyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyflwynir Pythefnos Gofal Maeth gan yr elusen faethu, ‘y Rhwydwaith Maethu’ a’r thema ar gyfer ymgyrch eleni yw ‘mae gofal maeth yn gweddnewid bywydau’.

Dywedodd Huw, sydd wedi bod yn ofalwr maeth am y 14 mlynedd diwethaf: “Mae bod yn ofalwr maeth yn golygu eich bod yn agor eich cartref, yn rhoi o’ch amser ac yn cynnig cymorth i bobl ifanc mewn cyfnod hollbwysig yn eu bywydau. Os yw’r cymorth hwnnw yn eu helpu i ddatblygu, hyd yn oed rhywfaint bach, gall hynny wneud gwahaniaeth mawr i’w dyfodol.”

Mae Wil, sy’n gyn-athro, wedi bod yn maethu am wyth mlynedd. Dywedodd: “Penderfynais faethu pan dyfodd fy mhlant a gadael cartref. Rwyf wedi bod yn hyrwyddwr pobl ifanc erioed a meddyliais pe byddwn i’n gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd un plentyn, yna byddwn wir yn awyddus i geisio gwneud hynny.”

Cafodd Tania, a ddechreuodd faethu trwy gynnig gofal seibiant a gofal brys, ei lleoliad tymor byr rhiant a phlentyn cyntaf ychydig cyn Nadolig y llynedd. Meddai Tania: “Mwynheais helpu’r fam ifanc i ofalu am ei baban newydd yn fawr iawn. Fe wnes i fwynhau dangos iddi sut i wneud pethau mewn ffordd haws. Roeddwn i’n teimlo fel mam i’r fam ifanc ac rwy’n falch fy mod wedi gallu ei helpu.”

Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yw gwasanaeth maethu’r awdurdod lleol, a’i nod yw darparu lleoliadau o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc nad ydynt, heb fod unrhyw fai arnynt hwy, yn gallu aros gyda’u teuluoedd genedigol mwyach.

Caiff lleoliadau eu darparu trwy ofalwyr maeth, sy’n chwarae rhan hanfodol mewn creu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel y gall plant a phobl ifanc gyrraedd eu potensial llawn yn hyderus.

Meddai Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Susan Cooper: “Rydym yn ffodus iawn fod gan y cyngor ofalwyr maeth ymroddedig tu hwnt sy’n gweithio’n ddiflino i ddarparu amgylchedd magwrol a diogel i’r plant mwyaf agored i niwed yn ein bwrdeistref sirol.

“Ond, mae angen taer am fwy o deuluoedd, yn enwedig teuluoedd sy’n barod i groesawu brodyr a chwiorydd, plant yn eu harddegau a’r rhai hynny ag anghenion arbennig. Mae gofalwyr maeth yn cyflawni swydd hanfodol o ran gweddnewid bywydau pobl ifanc yn ein system ofal. Mae cynnig amgylchedd sefydlog a chariadus iddynt dyfu i fyny ynddo yn gwneud byd o wahaniaeth. Rydym yn gobeithio y bydd yr ymgyrch hon yn annog mwy o bobl i ddod ymlaen a helpu i weddnewid bywyd plentyn er gwell. Rydym yn llwyr werthfawrogi bod y gwaith hwn yn heriol, ond gwyddom hefyd ei fod yn dod â gwir foddhad.”

Dewch i gwrdd â’r tîm maethu!

A allech chi newid bywydau a chynnig cartref cariadus i blentyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Os oes gennych chi ystafell sbâr a diddordeb mewn maethu, gallwch gael gwybod mwy mewn cyfres o ddigwyddiadau sioeau teithiol yr ydym wedi eu trefnu i gefnogi’r Pythefnos Gofal Maeth, a hynny ym Mhorthcawl, Maesteg a Phen-y-bont ar Ogwr. Gellir gweld dyddiadau a lleoliadau’r sioeau teithiol isod:-

Dyddiad

Lle

Amser

Dydd Llun 8 Mai

Canol tref Porthcawl

10am – 2pm

Dydd Mawrth  9 Mai

Canolfan Chwaraeon Maesteg

4pm – 7pm

Dydd Mercher 10 Mai

Asda, Pen-y-bont ar Ogwr

10am – 2pm

Dydd Gwener 12 Mai

McArthur Glen, Pen-y-bont ar Ogwr

10am – 6pm

Dydd Sadwrn 13 Mai

Canol tref Porthcawl

10am – 2pm

 

 

 

Dydd Llun 15 Mai

Canolfan Chwaraeon Maesteg

4pm – 7pm

Dydd Mawrth 16 Mai

Canol tref Porthcawl

10am – 2pm

Dydd Mercher 17 Mai

Asda, Pen-y-bont ar Ogwr

10am – 2pm

Dydd Iau 18 Mai

Canolfan Chwaraeon Maesteg

4pm – 7pm

Dydd Gwener 19 Mai

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

10am – 2pm


Yn y sioeau teithiol, byddwch yn gallu siarad â gofalwyr maeth lleol am eu profiadau a bydd y tîm maethu wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.

Pa un a ydych â diddordeb mewn sut y mae maethu yn gweithio, yn ei ystyried ar gyfer y dyfodol neu os ydych eisoes wedi penderfynu yr hoffech faethu – byddai’r tîm wrth eu boddau yn cael sgwrs â chi!

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am fod yn ofalwr maeth, llenwch y ffurflen ymholiadau fer ar-lein a bydd aelod o’r tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi!

Mae tîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn trefnu sesiynau cwrdd a chyfarch rheolaidd sy’n darparu gwybodaeth gyfeillgar am faethu, gan gynnwys sgwrs, heb unrhyw ymrwymiad, gydag aelod o’r tîm maethu. Cynhelir y sesiwn nesaf am 6pm ar 14 Mehefin, yn yr High Tide, Porthcawl a bydd yn canolbwyntio ar y cynllun lleoli rhiant a phlentyn newydd.

I gael gwybod mwy am ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, ewch i www.bridgendfostering.co.uk i gael rhagor o wybodaeth am fod yn ofalwr maeth, ffoniwch 01656 642674 neu e-bostiwch: enquiries@bridgendfostercare.wales

Last Updated: 19/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud