Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwahoddiad i fusnesau lleol gamu i ganol y llwyfan!

BBF Awards

8 Mai 2017

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017 wedi’u lansio ac mae’r chwilio wedi dechrau o ddifrif i ganfod y busnesau gorau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Daeth aelodau o’r gymuned fusnes leol, ynghyd â noddwyr y gwobrau, at ei gilydd yng Ngwesty Coed-y- Mwstwr yn Llangrallo i lansio yn swyddogol y gwobrau a drefnir gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac a noddir gan Goleg Penybont.

Mae’r gwobrau mawr eu bri hyn yn dathlu rhagoriaeth ym myd busnes ac yn cynrychioli’r brif anrhydedd i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu llwyfan delfrydol i fusnesau bach a mawr i ddangos a dathlu eu cyflawniadau a’u llwyddiannau niferus.

Mae cyfle i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgeisio yn yr wyth categori canlynol:

  • Myfyriwr busnes y flwyddyn – Rockwool
  • Busnes newydd y flwyddyn – ISA Training
  • Busnes gwasanaeth y flwyddyn – Berry Smith Lawyers
  • Busnes gweithgynhyrchu y flwyddyn – EEF, sefydliad y gweithgynhyrchwyr
  • Entrepreneur y flwyddyn – SME Finance Partners
  • ‘Busnes Twristiaeth y Flwyddyn’ Pen-y-bont ar Ogwr – Handelsbanken
  • Gwobr y diwydiannau creadigol – ION Leadership
  • Busnes arloesol y flwyddyn – Harris Bassett

Mae pob busnes sydd wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gymwys i ymgeisio ac mae gan bob un tan ddydd Iau 6 Gorffennaf 2017 i wneud hynny.

Bydd enillydd y brif wobr, ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr’, a gaiff ei noddi gan Goleg Penybont, yn cael ei ddewis o blith enillwyr pob categori. Bydd panel o feirniaid yn llunio rhestr fer o dri enillydd posibl ar gyfer yr wyth categori, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn seremoni a chinio mawreddog Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, a gynhelir yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo ddydd Gwener 29 Medi 2017.

Mae’r gwesteion yn ystyried y gwobrau fel digwyddiad busnes y mae’n rhaid mynd iddo gan ei fod yn darparu cyfleoedd rhwydweithio a hyrwyddo amhrisiadwy i noddwyr, enillwyr ac enwebeion sy’n cyrraedd y rhestr fer.

Meddai Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r gwobrau erbyn hyn yn eu pumed flwyddyn, a’u hethos yw parhaus i arddangos rhagoriaeth ym myd busnes ar lefel leol.

“Rydym yn argymell yn gryf y dylai sefydliadau o unrhyw faint a statws ymgeisio am y gwobrau hyn, yn arbennig os ydych yn falch o’ch cyflawniadau eich hun a chyflawniadau eich staff. Manteisiwch ar y cyfle hwn i arddangos eich busnes a dathlu eich llwyddiant. Mae perchnogion, rheolwyr a gweithwyr busnesau yn gweithio’n ddiwyd i achub y blaen ar eu cystadleuwyr a dylid cydnabod a chanmol eu hymdrechion yn y pen draw.

“Gall cyflwyno eich busnes ar gyfer gwobr gael effaith gadarnhaol – yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae busnesau wedi nodi eu bod wedi ennill cwsmeriaid newydd ac wedi cynyddu gwerthiant o ganlyniad i ennill gwobr Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

“Eleni, rydym yn arbennig o falch o groesawu Coleg Penybont yn ei ôl fel prif noddwr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017.”

Meddai Simon Pirotte, Pennaeth Coleg Penybont: “Mae Coleg Penybont wrth ei fodd ac yn falch o fod yn rhan unwaith eto o Wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017 fel y prif noddwr.

“Mae safon yr ymgeiswyr bob amser yn rhagorol ac yn cynrychioli’r gorau o fyd busnes a phobl ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – o bob sector ac ar bob lefel. Mae’r gwobrau yn dathlu ac yn gwobrwyo ymdrechon a llwyddiannau ac mae Coleg Penybont yn hynod falch o’u cefnogi, yn arbennig gan ein bod yn gweithio’n agos iawn gyda busnesau lleol i ddarparu’r cyrsiau cywir i’r dysgwyr cywir yn y man cywir.”

“Edrychwn ymlaen at bob cam o wobrau 2017 ac at weithio’n agos gyda Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr i ddathlu rhagoriaeth ym myd busnes yn lleol.”

Meddai Mark Shephard, y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau yn y cyngor: “Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi ennill eu plwyf ar galendr cymdeithasol busnesau lleol. Maent yn darparu cyfle unigryw i gwmnïau lleol amlygu eu hunain a chael eu cydnabod am eu rhagoriaeth, ac mae’r cyngor yn falch iawn o’u cefnogi.

“Mae lefel yr ymateb gan ein noddwyr, sydd wedi cytuno i fod yn rhan unwaith eto eleni, yn dystiolaeth bod y gwobrau hyn yn apelio i’r gymuned fusnes ehangach. Bydd y gwobrau eleni yn rhoi llwyfan i bawb sy’n cyrraedd y rhestr fer i ddangos eu llwyddiant.

“Rwy’n annog busnesau i ymgeisio am y gwobrau, gan roi gwybod i weddill y byd masnachol a’r cyhoedd am ansawdd da busnesau lleol, sydd nid yn unig yn gwneud marc sylweddol o fewn eu sectorau yn lleol, ond mae llawer ohonynt yn llwyddo i wneud hynny yn genedlaethol hefyd, a rhai hyd yn oed yn fyd-eang.

“Busnesau cryf yw sylfaen economi gref - ac mae’n briodol cydnabod y cyflawniad a’r llwyddiant hwnnw. Hoffwn ddymuno pob lwc i’r ymgeiswyr yng ngwobrau 2017 ac edrychaf ymlaen at gwrdd â’r rhai sy’n cyrraedd y rhestr fer yn y seremoni wobrwyo.”

Ymhlith noddwyr gwobrau eleni mae: Coleg Penybont; Rockwool; ISA Training; Cyfreithwyr Berry Smith; EEF, sefydliad y gwneuthurwyr; SME Finance Partners; Handelsbanken; ION Leadership; Harris Bassett; KK Solutions; ac United Graphic Design.

Mae manylion y gwobrau, gan gynnwys ffurflenni cais a chyngor ar sut i lenwi ffurflen gais, ar gael ar y wefan – www.bridgendbusinessforum.co.uk

Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwobrau trwy ddilyn y fforwm ar Twitter @BridgendForum ac ar ein tudalen Facebook: BridgendBusinessForum.

Last Updated: 12/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud