Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Casgliad newydd ar gyfer cewynnau a chynhyrchion gwastraff amsugnol eraill

4 Mai 2017

Gall cartrefi sy’n defnyddio cewynnau a chynhyrchion gwastraff amsugnol eraill gofrestru bellach ar gyfer casgliad newydd bob pythefnos a fydd yn dechrau ddydd Llun 5 Mehefin yn rhan o gyfres o newidiadau i ailgylchu o’r cartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn rhan o ymgais i wneud y fwrdeistref sirol yn un o’r mannau mwyaf gwyrdd i fyw ynddo yng Nghymru, bydd trigolion yn dechrau defnyddio sawl cynhwysydd ailgylchu newydd o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen, a bydd aelwydydd â hyd at bump o breswylwyr yn cael eu cyfyngu i waredu uchafswm o ddau fag o sbwriel bob pythefnos.

I alluogi rhieni i ymdopi â’r cyfyngiad hwnnw, gallant gofrestru ar gyfer y casgliadau ‘Cynhyrchion Hylendid Amsugnol’ a gaiff eu casglu ar yr un diwrnod â’u gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Bydd y gwasanaeth Cynhyrchion Hylendid Amsugnol yn casglu cewynnau, llieiniau gwlyb, hancesi papur, bagiau stoma, padiau a chewynnau anymataliaeth oedolion, cynfasau gwely amsugnol, menig plastig a ffedogau tafladwy. NI fydd yn derbyn cynhyrchion hylendid menywod.

I wneud cais ar gyfer y casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol (a fydd yn defnyddio bagiau porffor) ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Bellach gall aelwydydd â chwech neu fwy o breswylwyr hefyd ffonio neu anfon neges e-bost i ofyn am fagiau ychwanegol cyn i’r cyfyngiadau gwastraff newydd ddod i rym. Gall pobl sy’n defnyddio tân glo hefyd wneud cais am fagiau ychwanegol er mwyn gwaredu eu lludw.

Bydd cartrefi ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn pecynnau gwybodaeth yn fuan a fydd yn disgrifio’r holl newidiadau i ailgylchu o’r cartref a fydd yn dod i rym o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen. Gofynnir i drigolion gadw llygad am eu calendr casgliadau newydd, a fydd wedi’i gynnwys yn y pecynnau, gan y bydd y dyddiau casglu yn newid i’r rhan fwyaf o gartrefi.

Caiff y cynwysyddion ailgylchu newydd eu danfon i’r holl gartrefi, ar wahân i’r pecynnau gwybodaeth, cyn mis Mehefin. Bydd trigolion hefyd yn derbyn rholyn o fagiau gwastraff wedi’u brandio’n arbennig y dylid eu defnyddio ar gyfer eu gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Ceir manylion llawn yr holl newidiadau ar-lein yn www.recycleforbridgend.wales

Last Updated: 08/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud