Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Goroeswr Hil-laddiad yn helpu i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost

HMD 2017 - Special guests

26 January, 2017

Mae goroeswr amddifad o’r hil-laddiad yn Rwanda ym 1994 wedi helpu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost 2017 mewn seremoni arbennig i gofio dioddefwyr a goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau mwy diweddar.

Cynhaliwyd y digwyddiad blynyddol yn Theatr Sony, mewn partneriaeth â Choleg Penybont, i wneud ymrwymiad diffuant a chyhoeddus i gofio am y miliynau a lofruddiwyd yn yr Holocost a’r hil-laddiadau yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Thema Diwrnod Cofio’r Holocost eleni yw ‘Sut all bywyd barhau?’ Mae’n gofyn i bobl o bob cwr o’r byd feddwl am yr hyn sy’n digwydd ar ôl hil-laddiad ac i ninnau feddwl am ein cyfrifoldebau yn dilyn trosedd o’r fath.

Y gwestai arbennig oedd Antoinette Mushimiyimana, goroeswr hil-laddiad Rwanda ym 1994, pan gafodd oddeutu miliwn o Dutsis a Hutus cymedrol eu llofruddio mewn dim ond 100 diwrnod. Siaradodd Antoinette am ei phrofiadau yn ystod ac ar ôl yr hil-laddiad a sut y llwyddodd i ailadeiladu ei bywyd, gan ddangos bod bywyd yn gallu parhau.

Yn drist iawn, collodd y goroeswr y rhan fwyaf o’i theulu yn ystod yr hil-laddiad, gan ddod yn blentyn amddifad yn un ar ddeg mlwydd oed. Gwelodd ymosodiadau a phobl yn cael eu lladd, cyn dianc rhag cael ei lladd ei hun trwy guddio am weddill cyfnod yr hil-laddiad.

Pan gyfarfu Antoinette â’r sawl a laddodd ei mam, penderfynodd faddau iddo, gan ddweud bod angen iddi wneud hynny er mwyn gallu symud ymlaen â’i bywyd ei hun. 

Erbyn hyn, yr elfen bwysicaf ym mywyd Antoinette yw codi ymwybyddiaeth yn y DU o hil-laddiad ac mae’n eiriolwr brwd dros gymodi a chyfiawnder – gan ganolbwyntio ar greu amgylcheddau heddychlon ym mhob cymdeithas.

Eleni, arweiniwyd y seremoni gan Alun Rees a Ceri Anne Thomas o Goleg Penybont, a darllenodd Olivia Hopper hanes bywyd Elie Wiesel, un o oroeswyr yr Holocost.

Yn rhan o’r seremoni, darllenwyd y ‘Saith Datganiad traddodiadol o Ymrwymiad’ gan aelodau amlwg o’r gymuned, a chafwyd gweddi Iddewig ganRabi Michoel Rose o Synagog Unedig Caerdydd.

Hefyd, cafodd cannwyll goffa ei chynnau gan Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Reg Jenkins a chafwyd ugain eiliad o dawelwch i gofio am bawb a fu farw yn yr Holocost ac yn yr hil-laddiadau eraill yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Darllenodd y Tad Tim McGrath o Eglwys Gatholig y Santes Fair ‘The Creed of a Holocaust Survivor’ - cerdd a ysgrifennwyd gan Alexander Kimel, un o oroeswyr yr Holocost. I gloi’r digwyddiad, perfformiwyd ‘Somewhere’ o ‘West Side Story’ gan Olivia Hopper ac Alun Rees, dau o fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Penybont.

Roedd y gwesteion yn cynrychioli pob rhan o’r gymuned, gan gynnwys yr heddlu, grwpiau crefyddol a chymunedol, gwleidyddion, ysgolion a myfyrwyr coleg. Cafodd aelodau o’r cyhoedd hefyd gyfle i fynd i’r digwyddiad coio am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David: “Rydym yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost bob blwyddyn fel arwydd o barch a choffadwriaeth. Ein nod yw cofio am y miliynau o ddioddefwyr yr Holocost a’r hil-laddiadau mwy diweddar, anrhydeddu pob un a oroesodd ac ymrwymo i drechu’r rhagfarn, y gwahaniaethu a’r hiliaeth sy’n parhau i fodoli heddiw.

“Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn ffordd bwerus o gofio’r hyn y gall casineb, gwahaniaethu a hiliaeth arwain ato. Mae’n ein hatgoffa, mwy na 70 mlynedd ar ôl rhyddhau’r carcharorion o wersylloedd crynhoi y Natsïaid, ein bod yn parhau i weld hil-laddiadau, sef ymdrech gydwybodol a bwriadol un grŵp i ddileu grŵp arall.

“Roedd yn fraint i ni gael croesawu’r goroeswr hil-laddiad Rwanda, Antoinette Mushimiyimana, fel ein gwestai arbennig. Mae ei bywyd yn stori ysbrydoledig o oroesi, maddau a chymodi. Mae Antoinette wedi defnyddio’i phrofiadau i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o hil-laddiad, gan ymdrechu i sicrhau heddwch ymhlith cymunedau ym mhob cymdeithas ac annog cymodi.

“Cododd y gynulleidfa i gymeradwyo’i hanerchiad syfrdanol am ei bywyd. Ar ôl profiad mor arswydus, mae’n rhaid edmygu sut y mae Antoinette wedi llwyddo i ailadeiladu ei bywyd a sut y mae erbyn hyn yn helpu ac yn addysgu eraill.

“Mae ein digwyddiad coffau blynyddol yn rhoi’r cyfle i fyfyrio ar y gorffennol a dysgu gwersi oddi wrtho ac i helpu i sicrhau nad aiff y troseddau ofnadwy hyn fyth yn angof. Rydym ni yn y cyngor yn addo parhau i hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr Holocost, ewch i www.hmd.org.uk, neu i weld fideos o ddigwyddiad Diwrnod Cofio’r Holocost Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i YouTube a chwilio am ‘Bridgend CBC’.

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud