Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Awdurdodau Lleaol I Bleidlisio Ar Y Fargen Ddinesig

20 Ionawr 2017

Ymhellach i lofnodi'r Cytundeb Penawdau’r Telerau rhwng y deg awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), yn ogystal â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ym mis Mawrth 2016, mae rhaid i bob un o’r awdurdodau lleol gymeradwyo Cabinet Rhanbarthol yn ffurfiol, sy’n cynnwys arweinwyr yr awdurdodau perthnasol.

Bydd y Cabinet Rhanbarthol, sydd ar hyn o bryd â statws Cysgod, yn goruchwylio twf economaidd y rhanbarth a chyflawni’r cynigion o dan y Fargen Ddinesig.

Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys rhaglen o fuddsoddi gwerth £1.2 biliwn yn yr economi rhanbarthol, yn cynnwys £734 miliwn ar gyfer creu cynllun trafnidiaeth Metro De-ddwyrain Cymru. Mae rhaid i bob awdurdod gymeradwyo ymrwymiad gan y deg awdurdod i gael benthyg cyfanswm o £120 miliwn fel rhan o Gronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dynododd Cabinet Rhanbarthol Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o arweinwyr awdurdodau lleol yn ei gyfarfod ar y 6ed o Ionawr, 2017, yr hoffai i bob awdurdod fod wedi cytuno ar yr ymrwymiadau hyn erbyn Chwefror 2017 – gan alluogi’r Cabinet Rhanbarthol i ddod allan o’i statws Cysgod o’r 1af o Fawrth, 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cyd-Gabinet Cysgod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: "Mae hon yn rhan bwysig o broses y Fargen Ddinesig. Gweithiodd y deg awdurdod yn eithriadol o agos dros yr 16 mis diwethaf i gael y Fargen Ddinesig i’r sefyllfa hon, ond mae cefnogaeth i’r Fargen Ddinesig oddi wrth aelodau o’r awdurdodau hynny yn hanfodol os ydym am fwrw ymlaen gyda’n gilydd â’r Fargen hynod gyffrous hon.

"Gyda’n gilydd, gallwn greu newid economaidd a chymdeithasol sylweddol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, drwy wella trafnidiaeth, cefnogi arloesi, gwell rhwydwaith digidol, ddatblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnes, a thrwy ddatblygiadau tai ac adfywio."

Y deg awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Bro Morgannwg.

Last Updated: 24/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud