Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diwygio cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus

19 Ionawr 2017

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau manylion ei gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar gyfer 2017-18, a fydd unwaith eto yn helpu miloedd o gartrefi sydd ar incwm isel i dalu eu biliau treth gyngor.

Mae’r cynllun yn darparu gostyngiad o hyd at 100 y cant oddi ar filiau treth gyngor pobl sy’n gymwys, ac ar hyn o bryd mae 14,251 o aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael Gostyngiad i’r Dreth Gyngor.

Llywodraeth Cymru sy’n pennu prif nodweddion y cynllun cenedlaethol y mae angen i bob cyngor eu gweithredu, ond mae hawliau disgresiwn gan bob awdurdod lleol i newid rhai elfennau o’r cynllun yn lleol.

Mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor ddydd Mercher 11 Ionawr, clywodd cynghorwyr ganlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd rhwng 31 Hydref a 18 Rhagfyr 2016.

Cytunodd cynghorwyr â barn y cyhoedd y dylai Pensiynau Anabledd Rhyfel, Pensiynau Gweddwon Rhyfel a Phensiynau Gwŷr Gweddw Rhyfel barhau i beidio â chael eu cynnwys wrth gyfrifo incwm ymgeisydd.

Cwblhaodd cyfanswm o 681 o drigolion yr arolwg, ac roedd 62 y cant o’r ymatebwyr o blaid peidio ag ystyried pensiynau rhyfel.

Cytunodd y cynghorwyr hefyd y caiff trigolion lleol sy’n dychwelyd i weithio ar ôl cael Gostyngiad i’r Dreth Gyngor, bedair wythnos ychwanegol o Ostyngiad i’r Dreth Gyngor ar yr un gyfradd, os ydynt yn gymwys ar gyfer hynny.

Ar ôl ystyried canfyddiadau’r ymgynghoriad, cadarnhawyd hefyd y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach yn ôl-ddyddio ceisiadau ar gyfer Gostyngiadau’r Dreth Gyngor am dri mis, sef safon Llywodraeth Cymru. Roedd yr awdurdod lleol yn ôl-ddyddio hawliadau am chwe mis yn flaenorol.

Roedd pum deg pedwar y cant o’r ymatebwyr i’r arolwg wedi cefnogi gostwng y cyfnod ôl-ddyddio o chwe mis.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor: “Diolch i bawb a dreuliodd amser yn rhannu eu safbwyntiau ar Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, er mwyn i ni allu parhau i wneud ein cynllun mor deg â phosibl a helpu pobl ar incwm isel i dalu eu biliau treth gyngor.”

I gael Gostyngiad i’r Dreth Gyngor, mae’n rhaid i drigolion wneud cais i’r cyngor trwy ffonio 01656 643643 neu trwy anfon e-bost at benefits@bridgend.gov.uk

Last Updated: 19/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud