Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwblhau gwelliannau i’r llwybr beicio ar hyd glan môr Porthcawl

19 Ionawr 2017

Mae gwaith gwella wedi’i wneud ar hyd glan môr Porthcawl sy’n ei gwneud yn haws beicio rhwng dau o draethau mwyaf poblogaidd y dref.

Lledaenwyd y llwybrau cerdded ar hyd y rhodfa a’r arfordir a gosodwyd palmant botymog newydd, ynghyd ag wyneb newydd ac arwyddion newydd, a gwnaed gwelliannau i’r system ddraenio.

Mae rheiliau addurnol newydd wedi eu gosod hefyd, ger Cosy Corner, ac mae pedair cyfres o reseli beiciau wedi eu gosod ar hyd glan y môr. Mae’r gwelliannau’n golygu bod llwybr beicio a llwybr cerdded bellach yn mynd yr holl ffordd o Fae Rest i Fae Sandy.

Dyfarnwyd £300,000 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o Gronfa Cymunedau’r Arfordir i wneud y gwelliannau. Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Bydd ymwelwyr â glan y môr Porthcawl wedi sylwi ar nifer o welliannau yn cael eu gwneud yn ystod y misoedd diwethaf ac fel beiciwr brwd fy hunan rwyf wrth fy modd o weld bod y cynllun wedi’i gwblhau erbyn hyn.

“Mae’r gwelliannau hyn yn gwneud beicio hamddenol ar hyd yr arfordir yn fwy dymunol, ac yn annog ‘teithio egnïol’ trwy ei gwneud yn fwy ymarferol i bobl gerdded neu feicio ar eu teithiau bob dydd, megis i’r ysgol neu i’r gwaith, gan fod cysylltiadau ag atyniadau, cyfleusterau a busnesau lleol wedi eu gwella.

“Mae’r cynllun yn rhan o Lwybr 88 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, a hwn yw’r cam diweddaraf tuag at ein dyhead hirdymor i barhau i wella’r rhwydwaith beicio lleol, fel bod canol tref Porthcawl wedi’i gysylltu â’r holl ardaloedd preswyl o’i gwmpas.”

Ariennir Cronfa Cymunedau’r Arfordir gan y Llywodraeth gydag incwm o asedau morol Ystâd y Goron. Caiff ei darparu gan y Gronfa Loteri Fawr ar ran Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a’i nod yw helpu i hybu economi cymunedau arfordirol ledled y DU.

Last Updated: 19/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud