Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arddangosfeydd cyhoeddus i gynnwys mwy o wybodaeth am brosiect ynni uchelgeisiol yng Nghwm Llynfi

13 Ionawr 2017

Gwahoddir trigolion Cwm Llynfi i ddysgu mwy am brosiect cyffrous sy’n archwilio i ba un a fyddai modd defnyddio gwres o ddŵr mewn mwynglawdd tanddaearol i ddarparu ynni i bron i 1,000 o gartrefi.

Mae’r cynllun uchelgeisiol yn cael ei ddatblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a chynhelir dwy arddangosfa gyhoeddus fis nesaf.

Mae posibilrwydd y gall hen weithfeydd mwyn yn y cwm gynnig ffynhonnell ynni geothermol gan eu bod wedi’u llenwi â dŵr sydd â thymheredd cyfartalog o oddeutu 10 i 14 Gradd Celsius.

Y syniad yw pwmpio dŵr o hen weithfeydd mwyn segur a’i gludo drwy rwydwaith o beipiau i gartrefi trigolion yng Nghaerau, lle y caiff y gwres ei echdynnu a’i basio drwy bwmp gwres, a fydd wedyn yn darparu gwres ar gyfer y cartref gan ddefnyddio’i system reiddiadur bresennol. Ni fyddai’r dŵr o’r mwynglawdd yn mynd i mewn i gartrefi trigolion, ar unrhyw adeg.

Mae’r arddangosfeydd canlynol wedi’u trefnu, a gwahoddir pobl leol i alw heibio ar unrhyw bryd i ddysgu mwy...

  • Dydd Llun 13 Chwefror: Canolfan Gymunedol Capel Noddfa, Caerau Road, Maesteg, CF34 0PG, 3pm - 8pm.

  • Dydd Mercher 15 Chwefror: Ymddiriedolaeth Ddatblygu Caerau, Woodland Terrace, Maesteg, CF34 0SR, 11am - 4pm.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Rwy’n falch o weld fod y prosiect arloesol hwn yn datblygu ac y bydd trigolion Caerau yn fuan yn gallu dysgu mwy am y cyfle cyffrous blaengar hwn i ddatblygu gwres amgen.

“Mae’r cyngor wedi comisiynu arolwg manwl o gyflwr y ddaear i ganfod a fyddai’r dŵr sy’n sefyll yn y gweithfeydd mwyn o dan ardal Caerau yn gallu darparu ffynhonnell wres naturiol a allai gyflenwi gwres diogel, parhaus, a chost effeithlon i lawer iawn o gartrefi lleol.

“Rwy’n cadw llygad barcud ar ddatblygiad y prosiect ynni adnewyddadwy hwn gan fod ganddo botensial enfawr i effeithio’n gadarnhaol ar Gwm Llynfi. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at fod yn bresennol yn y ddwy arddangosfa sydd wedi’u cynllunio ar gyfer mis nesaf.”

Ym mis Mawrth 2016, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o 24 o awdurdodau lleol - a’r unig un yng Nghymru - i rannu grant o £1.5m gan Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd ar gyfer datblygu rhwydweithiau gwres carbon isel newydd.

Credir bod gan rwydweithiau gwres y potensial i gyflenwi gwres ar gyfer rhwng 14 y cant a 43 y cant o adeiladau’r DU erbyn 2050. Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd wedi bod yn darparu cyllid grant ac arweiniad arbenigol er mwyn cefnogi 190 o brosiectau rhwydwaith gwres, er 2013.

Ychwanegodd y Cynghorydd Reeves: “Rydym ni’n falch iawn o fod ymhlith y rhai hynny sy’n profi hyfywedd defnyddio’r ffynonellau gwres carbon isel hyn ar raddfa fawr a datblygu model y gellid ei gyflwyno yng ngweddill y DU.”

Yn ogystal â chael eu gwahodd i fod yn bresennol yn yr arddangosfeydd cyhoeddus, gall trigolion Caerau hefyd fynegi diddordeb mewn helpu i ddatblygu’r prosiect drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil pwysig megis profi technolegau newydd yn eu cartrefi, a chymryd rhan mewn asesiadau ynni manwl.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â Thîm Datblygu Cynaliadwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643133 a gofynnwch am gael siarad â Ceri Williams neu Michael Jenkins.

Bydd trigolion sy’n cymryd rhan yn cael cynnig ad-daliad ariannol am eu hamser ac ar gyfer talu am unrhyw gynnydd mewn costau tanwydd. Bydd unrhyw un sy’n byw mewn eiddo ar rent angen caniatâd gan ei landlord.

Last Updated: 13/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud