Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A allech chi wneud adduned i newid bywyd plentyn?

06 Ionawr, 2017

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn bydd pobl yn gwneud addunedau ar gyfer y flwyddyn, gan addo byw bywyd iachach, arbed arian, newid eu gyrfa neu roi cynnig ar hobi newydd.

Ond yn hytrach na dim ond gwneud adduned i newid eich bywyd eich hun, beth am ystyried gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud apêl i drigolion ystyried bod yn ofalwr maeth yn ystod 2017.

Bydd y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc wedi dathlu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd gyda’u teuluoedd ond mae rhai eraill yn llai ffodus ac nid ydynt, am lawer o resymau, yn gallu byw gartref.

Mae gan Ofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr, gwasanaeth maethu’r cyngor, brinder gofalwyr ac mae angen penodol i recriwtio pobl sy’n barod i faethu plentyn mewn angen. 

Ar hyn o bryd, mae 385 o blant a phobl ifanc yn derbyn gofal ond nid yw pob un ohonynt wedi eu lleoli â theulu parhaol; mae rhai ohonynt ond yn ddigon ffodus i gael lleoliadau byrdymor, caiff rhai eu symud allan o’r sir, a chaiff eraill eu lleoli mewn gofal preswyl.

Meddai Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Phil White: “Rydym yn parhau i fod â phrinder gofalwyr maeth felly yn 2017 bydd angen rhagor o deuluoedd maeth i ymdopi a’r nifer o blant y mae angen cartrefi arnynt.

“Mis Ionawr yw’r adeg honno o’r flwyddyn pan fydd pobl yn gwneud addunedau Blwyddyn Newydd ac yn ystyried heriau a newidiadau cadarnhaol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, felly mae hwn yn amser da i esbonio sut y gallent wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

“Mae ein gofalwyr maeth yn sicr yn helpu i newid bywydau plant a phobl ifanc. Mae’r newidiadau cadarnhaol y gellir eu cyflawni trwy leoli plentyn mewn teulu parhaol a chariadus yn anhygoel. Mae’r tamaid lleiaf o ymyrraeth, angerdd ac ymrwymiad yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn.

“Os yw pobl yn ystyried gwneud gwahaniaeth a gweddnewid bywyd plentyn eleni, byddwn yn annog pobl i gysylltu â Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr am sgwrs anffurfiol.”

Gall bron i unrhyw un fod yn ofalwr maeth; nid oes math ‘delfrydol’. Mae angen pobl o wahanol gefndiroedd a phrofiadau bywyd ar y cyngor i fodloni anghenion y plant.

Gallwch fod yn rhiant eisoes, neu heb blant eich hun. Gallwch fod yn sengl, yn gwpl o’r un rhyw, yn briod, wedi ysgaru neu wedi gwahanu. Gallwch fod yn hawlio budd-daliadau neu fod mewn gwaith. Gallwch fod yn berchen ar eich cartref eich hun neu’n rhentu. Yr isafswm oedran i wneud cais i fod yn ofalwr maeth yw 21 ond gall pobl barhau i faethu y tu hwnt i oedran ymddeol. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Mae llawer o ofalwyr yn dweud mai maethu yw un o’r pethau gorau y maent wedi ei wneud erioed a bod helpu plentyn i gyflawni cyraeddiadau bach yn rhoi llawer o foddhad iddynt, gan gynnwys Elaine Crowle.

Meddai Elaine, sydd wedi maethu tri phlentyn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf: “Pan fo plentyn yn dod i’ch cartref ac rydych yn gallu gweld y newidiadau cadarnhaol ynddynt drwy eich arweiniad eich hun, mae’n brofiad mor anhygoel.

“Mae cael plentyn i gysgu drwy’r nos, gweld eich plentyn maeth yn gwenu am y tro cyntaf neu’n estyn allan i ddal eich llaw yn bethau bach sy’n profi bod gofalwyr maeth yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd plentyn. Nid oes dim yn well na gwylio plentyn trist sy’n agored i niwed yn newid i fod yn hapus.

“Rwyf yn aml yn falch o’r plant yr wyf wedi’u maethu ac mae’r teimlad o gyflawniad yr wyf i’n ei gael fel gofalwr maeth yn anhygoel. Maethu, yn sicr, yw un o’r pethau sydd wedi rhoi’r mwyaf o foddhad i mi erioed!”Mae gofalwyr maeth yn derbyn lwfans, hyfforddiant a chymorth helaeth, gan gynnwys y gallu i drafod â gofalwyr maeth profiadol a mynd i grwpiau cymorth.

Mae Tîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn trefnu sesiynau cwrdd a chyfarch rheolaidd sy’n darparu gwybodaeth gyfeillgar am faethu, gan gynnwys sgwrs heb unrhyw rwymedigaeth â gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n ofalwyr maeth ar hyn o bryd. Bydd y sesiwn nesaf yn cael ei chynnal ddydd Mawrth 17 Ionawr am 6.30pm yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr. 

Os ydych chi o’r farn y gallech chi fod yn ofalwr maeth ceir rhagor o wybodaeth yn www.bridgendfostercare.wales neu fel arall cysylltwch â’r tîm maethu ar (01656) 642674.

Last Updated: 06/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud