Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dathlu ehangiad rhaglen lwyddiannus Dechrau’n Deg

31 Hydref 2017

Deng mlynedd ar ôl sefydlu rhaglen Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru yng Nghymru, mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dathlu llwyddiant y cynllun trwy agor dau gyfleuster arall yn swyddogol i helpu plant ifanc i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Mae Dechrau’n Deg yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer trechu tlodi yng Nghymru, gan ddarparu gofal plant rhan-amser o ansawdd da, a hynny am ddim i blant dwy i dair oed, yn ogystal â gwell gwasanaeth ymweliadau iechyd, cymorth gyda datblygiad iaith cynnar a mynediad at raglenni rhianta.

Ar hyn o bryd, mae teuluoedd mewn 13 ardal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa ar wasanaethau Dechrau’n Deg, a’r canolfannau yn Lewistown a Garth yw’r rhai diweddaraf i gael y seremoni ‘torri rhuban’ yn ystod ymweliad gan Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Maer Pam Davies a’r Aelod Cynulliad dros Ogwr Huw Irranca-Davies.

Dywedodd y cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Pwrpas Dechrau’n Deg yw galluogi a helpu teuluoedd i allu darparu cyfleoedd gwell i’w plant, ac mae dros 1,500 o blant eisoes yn elwa ar Dechrau’n Deg yn ein cymunedau lleol.

 “Er eu bod nhw wedi bod yn gweithredu ers peth amser, y canolfannau yn Lewistown a Garth yw’r cyfleusterau Dechrau’n Deg diweddaraf yr ydym wedi’u hagor ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan ymuno â’r rhai hynny sydd eisoes o fudd i drigolion mewn  rhannau o Betws, Melin Ifan Ddu, Bracla, Cefn Glas, Caerau, Corneli, Parc Maesteg, Stad Oakwood, Plasnewydd, Sarn a’r Felin Wyllt.”

Mae’r cymorth ar gyfer darpar famau a mamau newydd sydd eisoes wedi geni plentyn hefyd yn cynnwys gwasanaeth bydwreigiaeth eang, cyngor ar fwydo ar y fron, grwpiau diddyfnu, sesiynau tylino babanod a chyngor ar gyfer dysgu defnyddio’r poti.

Mae’r bartneriaeth wedi bod yn ganolog i lwyddiant Dechrau’n Deg, fel y dywedodd Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Nid yw hyn yn rhywbeth y gall unrhyw un sefydliad ei ddarparu ar ben ei hun, ac mae partneriaeth gyda chyrff fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi bod yn bwysig iawn o ran sut y mae Dechrau’n Deg wedi gallu cael effaith mor gadarnhaol.”

Ychwanegodd yr AC dros Ogwr, Huw Irranca-Davies: “Fel cefnogwr mawr o Dechrau’n Deg, bu’n bleser i dorri’r rhuban ar gynllun blaenllaw llwyddiannus Llywodraeth Cymru ac ymuno yn y dathliadau. Mae ymroddiad a gwaith caled y staff a gweithwyr cymorth i deuluoedd yn amlwg yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant a hefyd yn parhau i helpu a chefnogi teuluoedd yn Ogwr.”

Mae rhaglen Dechrau’n Deg wedi bod mor llwyddiannus fel bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gynyddu ei tharged gwreiddiol o 18,000 o fuddiolwyr ledled Cymru i 36,000.

I gael mwy o wybodaeth am Dechrau’n Deg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Tina Haddon, Rheolwr Tîm Dechrau’n Deg, ar 01656 815168.


Last Updated: 01/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud