Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

8,000 o deuluoedd yn mynd ati i ailgylchu trwy  gofrestru ar gyfer casgliadau cewynnau

31 Hydref 2017

Mae dros 8,000 o gartrefi wedi cofrestru erbyn hyn ar gyfer casgliadau bagiau porffor newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n galluogi trigolion i ailgylchu cewynnau untro a chynhyrchion hylendid amsugnol (AHP).

Ar ôl iddyn nhw gael eu casglu o gartrefi bob pythefnos, mae’r bagiau yn cael eu prosesu yn y gwaith Nappicycle arloesol yn Rhydaman lle maen nhw’n adennill yr holl ddeunydd y gellir ei ailgylchu. Mae’r ffibrau cellwlos o gewynnau yn cael eu hailgylchu i fyrddau ffibr a phaneli acwstig, ac mae plastigau yn cael eu hanfon ymlaen i gael eu hail-brosesu ymhellach.

Ers i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyflwyno’r casgliadau bagiau AHP porffor newydd ym mis Mehefin, ailgylchwyd mwy na 278 tunnell o wastraff yn hytrach na’i fod yn mynd i safle tirlenwi, sydd cyfwerth â 46 o eliffantod neu 23 o fysiau deulawr!

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor: “Mae llawer o gartrefi newydd yn dal yn cofrestru ar gyfer y casgliadau AHP, gyda mwy na 100 o drigolion yn cofrestru yn ystod yr wythnos ddiwethaf yn unig. Os nad ydych chi eisoes wedi cofrestru, ond y byddech yn elwa ar y casgliadau, cofrestrwch naill ai dros y ffôn neu drwy e-bost.

“Mae’n bwysig iawn cofio bod yn rhaid i unrhyw un sydd angen y gwasanaeth gofrestru ar ei gyfer yn gyntaf, a hefyd peidiwch ag anghofio bod y casgliadau yn cael eu gwneud bob pythefnos ar yr un diwrnod y bydd eich bagiau glas yn cael eu casglu.

“Os nad ydynt yn cael eu hailgylchu, gall cewynnau untro gymryd hyd at 500 mlynedd i ddadelfennu’n llwyr, felly rydym yn falch iawn bod nifer y cewynnau yr ydym yn eu danfon i’r safle tirlenwi wedi’i leihau’n sylweddol diolch i’r gwasanaeth newydd hwn.

“Gan fod 38 y cant o holl allyriadau methan y DU yn dod o dirlenwi, os byddwn yn lleihau nifer y cynhyrchion hylendid amsugnol a chewynnau untro sy’n cael eu hanfon safleoedd tirlenwi, bydd hynny’n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar allyriadau tŷ gwydr Cymru.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: “Bydd angen i unrhyw un sy’n brin o fagiau AHP porffor ffonio neu ddanfon e-bost i ofyn am fwy – ni fyddan nhw’n cael eu dosbarthu’n awtomatig.”

I gofrestru, neu i wneud cais am fwy o fagiau, ffoniwch 01656 643643 (+dewis 2) neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Mae’r gwasanaeth AHP yn casglu cewynnau plant, hancesi gwlyb, hancesi papur, bagiau stoma, padiau a chewynnau anymataliaeth oedolion, cynfasau gwely amsugnol, menig plastig a ffedogau untro. Nid yw’n derbyn cynhyrchion hylendid menywod – dylid rhoi’r rhain mewn bagiau sbwriel gyda gweddill eich gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Yn ogystal â defnyddio’r casgliadau AHP newydd, rhoddir cyngor i rieni hefyd fod ganddynt ddewis ‘gwyrdd’ arall, gan fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymuno â The Nappy Gurus noddi pecynnau cychwynnol o gewynnau go iawn.

Gall unrhyw un a hoffai roi cynnig ar gewynnau go iawn fel dewis arall yn hytrach na chewynnau untro brynu’r pecynnau am £15 yn unig – gostyngiad o 70 y cant ar y pris gwerthu a argymhellir, sef £50. I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at bridgendnappyguru@gmail.com neu ewch i www.facebook.com/thebridgendnappyguru.


Last Updated: 01/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud