Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y diweddaraf am y cynlluniau ar gyfer mynediad i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr

27 Hydref 2017

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y posibilrwydd o greu mynediad ychwanegol i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Gallai’r cynigion a ddatblygwyd yn dilyn ceisiadau gan fasnachwyr ganiatáu i yrwyr fynd i Stryd y Frenhines, Dunraven Place a Stryd y Farchnad ac i ddefnyddio mannau parcio newydd er mwyn picio i’r dref ac ymweld â siopau lleol.

Byddai’r cynlluniau, sy’n ddibynnol ar ba un a fydd cyllido priodol ar gael, yn creu dwy groesfan ac yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20 milltir yr awr i sicrhau diogelwch cerddwyr. Byddai’n rhaid hefyd marcio ymylon y ffordd cerbydau yn glir gan ddefnyddio bolardiau a dodrefn stryd i atal cerbydau rhag mynd ar y palmant.

Yn dilyn ymgynghoriad anffurfiol gyda Heddlu De Cymru a sefydliadau megis Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr, SHOUT, BridgendVIS, Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, y Gymdeithas Strôc a Chabinet Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, cynigiwyd nifer o newidiadau.

Mae Heddlu De Cymru hefyd wedi gofyn am i ddyluniad llawn gael ei lunio er mwyn sicrhau bod pob problem o ran diogelwch ar y ffyrdd wedi cael sylw.

O ganlyniad i hynny, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i gomisiynu dyluniadau manwl gan gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar yr un pryd ar y newidiadau arfaethedig i greu Gorchymyn Traffig parhaol newydd ar gyfer y cynllun.

Mae’r newidiadau arfaethedig yn cynnwys:

  • Diddymu’r Gorchymyn Cerddwyr ar hyd Stryd y Frenhines, Dunraven Place a rhan o Stryd y Farchnad.
  • Darparu mannau parcio cyfyngedig rhwng 10am a 6pm ar hyd Dunraven Place a Stryd y Farchnad, gan wahardd pobl rhag dychwelyd o fewn un awr.
  • Darparu mannau parcio cyfyngedig rhwng 10am a 6pm a man llwytho/ dadlwytho rhwng 6pm a 10am yng nghilfan Stryd y Frenhines.
  • Darparu man llwytho/dadlwytho ar unrhyw adeg yng nghilfan Stryd y Farchnad.
  • Cynyddu'r amser aros ar gyfer y mannau parcio o 30 munud i un awr.
  • Darparu man croesi a reolir gan gerddwyr ar gyffordd Stryd y Farchnad a Quarella Road, ac un arall yn Dunraven Street yn agos at yr Wyndham Arms.
  • Sefydlu Gorchymyn Traffig newydd sy’n caniatáu i bob cerbyd fynd ar hyd pen gogleddol Stryd y Farchnad.
  • Gwrthdroi llif traffig ar hyd Stryd Wyndham, Stryd y Groes a Stryd Caroline.
  • Cyflwyno gwaharddiad aros ar unrhyw adeg ar hyd y rhannau o ffyrdd lle nad oes mannau parcio.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae’r cynigion hyn yn cydnabod bod arferion siopa wedi newid ac mae busnesau lleol wedi awgrymu bod hyn yn rhywbeth a allai gefnogi masnach canol y dref, ond mae’n gwbl hanfodol bod y newidiadau’n cael eu cyflwyno mewn modd diogel na fydd yn rhoi cerddwyr mewn perygl, ac y gellir dod o hyd i ffynhonnell briodol o gyllid ar gyfer y gwaith.

“Mae’n rhaid creu Gorchymyn Traffig cyn y gellir gwneud unrhyw newidiadau ac mae’n rhaid cael cyfnod o ymgynghori ffurfiol yn rhan o’r broses, felly rydym ni’n cynnal hynny nawr tra bod cynlluniau mwy manwl yn cael eu llunio.”

Cyhoeddir mwy o fanylion am sut y gall pobl gymryd rhan yn yr ymgynghoriad Gorchymyn Traffig cyn bo hir.

Last Updated: 27/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud