Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canmoliaeth i blant gofalwyr maeth am eu cyfraniad

24 Hydref, 2017

Mae meibion a merched sy’n croesawu plant maeth i’w teuluoedd eu hunain yn cael eu cydnabod yn rhan o wythnos ‘Meibion a Merched' (1-31 Hydref).

Mae ymgyrch flynyddol The Fostering Network yn cydnabod y rhan y mae plant biolegol a phlant sydd wedi eu mabwysiadu yn ei chwarae wrth groesawu plant maeth i’w teuluoedd.

Bob blwyddyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi mis ymwybyddiaeth genedlaethol, i gydnabod y gwaith caled, y cymorth a’r cariad y mae meibion a merched yn ei roi o fewn eu teulu maeth, gan helpu i greu teuluoedd cariadus.

Mae gan oddeutu hanner yr aelwydydd sy’n maethu blant biolegol neu blant sydd wedi’u mabwysiadu sy’n dal i fyw gartref, a gall eu presenoldeb wneud gwahaniaeth gwirioneddol i frodyr a chwiorydd maeth, gan eu helpu i ymgartrefu yn eu cartref newydd.

Yn y pen draw, nid y rhieni yn unig sy’n maethu plant. Mae gan lawer o ofalwyr maeth eu plant eu hunain sy’n rhannu eu cartrefi, eu teganau ac yn anad dim, eu rhieni. Weithiau hefyd, mae'n rhaid iddyn nhw ymdopi ag ymddygiad anodd a heriol.

Yn aml, ystyrir yr effaith bosibl ar blant biolegol yn rhwystr i fod yn ofalwr maeth, ond mae llawer o blant yn cael budd o fod yn rhan o deulu sy’n maethu. Gall gweld bywyd o safbwynt rhywun arall fod yn brofiad sy’n cyfoethogi eu bywyd eu hunain a gall helpu plentyn i ddysgu a datblygu fel unigolyn.

Mae ymchwil gan The Fostering Network yn dangos bod llwyddiant neu fethiant lleoliad yn gallu bod yn ddibynnol ar y berthynas rhwng meibion a merched gofalwyr maeth a'r plant sy'n cael eu maethu, sy'n golygu ei bod yn bwysig bod plant gofalwyr maeth yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi.

Mae tîm maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio i gefnogi plant gofalwyr maeth fel eu bod yn teimlo'n gyfforddus yn y sefyllfaoedd y maent yn eu hwynebu.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Caiff maethu effaith enfawr ar yr aelwyd gyfan felly mae’n hynod o bwysig bod meibion a merched yn cael eu cydnabod a’u dathlu, a dyma pam yr ydym yn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol bob blwyddyn. Mae ganddyn nhw swyddogaeth allweddol wrth helpu plant maeth i ymgartrefu mewn cartref newydd, yn ogystal â rhoi cymorth hanfodol i’r plant mwyaf agored i niwed yn y sir.

“Maen nhw’n ffurfio perthynas gariadus fel brawd neu chwaer nad yw’r plentyn o bosibl wedi’i chael o’r blaen, neu yn cynnig cysur a chefnogaeth. Maen nhw’n cynnig cyfeillgarwch amhrisiadwy, cwmni i gerdded i’r ysgol neu rywun i chwarae pêl-droed gydag ef yn yr ardd. Rydym ni wir yn gwerthfawrogi popeth maen nhw’n ei wneud i wella bywydau plant maeth.

“Er gwaethaf heriau maethu, mae llawer yn dweud y byddent yn ei argymell i deuluoedd eraill. Yn wir, mae gennym ni lawer o feibion a merched sydd wedi dechrau bod yn ofalwyr maeth eu hunain.”

Mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu hyfforddiant proffesiynol i ofalwyr maeth a chyfle iddynt ennill cymwysterau, yn ogystal â chefnogaeth barhaol gan dîm cymwysedig a phrofiadol. Hefyd, mae lwfans ar gael i helpu â’r costau ariannol a cheir cyfleoedd rheolaidd i gwrdd â gofalwyr eraill i rannu arfer gorau a phrofiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am faethu, ffoniwch Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr (01656) 642674 neu ewch i’r wefan www.bridgendfostercare.wales.

Last Updated: 24/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud