Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyllideb y Cyngor 2018-19: Ble byddech chi’n gwario’r arian?

18 Hydref 2017

www.bridgend.gov.uk/dyfodol
consultation@bridgend.gov.uk

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ei ymgynghoriad blynyddol ar y gyllideb i ddarganfod pa wasanaethau mae trigolion lleol yn dymuno i’r awdurdod eu blaenoriaethu yn 2018-19.

Nod yr ymgynghoriad yw helpu’r cyngor i allu mantoli’r gyllideb er mwyn diogelu’r gwasanaethau hanfodol gan adlewyrchu safbwyntiau cynifer o gartrefi, grwpiau a sefydliadau ag sy’n bosibl.

Ond mae’r awdurdod wedi rhybuddio y bydd rhai gwasanaethau yn gorfod dioddef effaith blynyddoedd olynol o ostyngiadau mewn cyllid, a bod cynnydd i’r dreth gyngor yn anochel.

Ers 2012, mae Llywodraeth y DU wedi lleihau yn sylweddol faint o gyllid a ddarperir i gynghorau trwy Lywodraeth Cymru.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae hyn wedi golygu bod yr awdurdod lleol eisoes wedi gorfod ymdopi â gostyngiad o £36 miliwn mewn cyllid trwy gwtogi, dod o hyd i ffyrdd newydd creadigol o ddarparu gwasanaethau, lleihau amlder rhai gwasanaethau a dileu eraill yn gyfan gwbl.

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd cynghorau’n parhau i gael llai o gyllid, mae’r awdurdod yn amcangyfrif y bydd angen arbed £35 miliwn arall dros y pedair blynedd nesaf.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor Huw David: “Mae hyn yn golygu erbyn 2020, y bydd y cyngor wedi’i orfodi i wneud arbedion gwerth £71 miliwn mewn cyfnod byr iawn.

“Mae angen sylweddoli swm mor enfawr yw hwn mewn gwirionedd, a dylai’r setliad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru wir roi ein meddyliau ar waith.

“Ar ôl blynyddoedd o orfod gwneud toriadau a datblygu ffyrdd newydd o weithio, mae’r cyngor wedi rhoi cynnig ar yr holl ddewisiadau ‘haws’, ac wedi cyrraedd pwynt lle y mae’n rhaid i ni ddechrau edrych ar feysydd fel cludiant cyhoeddus â chymhorthdal, a darparu toiledau cyhoeddus ac ati.

 “Ar yr un pryd, rydym ni’n cefnogi mwy o blant a phobl hŷn sy’n agored i niwed nag erioed o’r blaen. Y cwestiwn y mae angen i bob un ohonom ofyn i ni ein hunain yw a fyddai’n well gennym ni fod y cyngor yn parhau i wario arian ar hyn, neu ganolbwyntio ar wasanaethau eraill megis torri gwair, casglu sbwriel neu gludiant cyhoeddus yn hytrach?

“Dyna’r math o ddewisiadau anodd yr ydym yn eu hwynebu, a dyna pam y mae’n bwysicach nag erioed o’r blaen bod pobl yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb.

“Trwy ddweud wrthym pa wasanaethau y dylid eu blaenoriaethu yn eich barn chi, gallwch ein helpu ni i lunio cyllideb wedi’i mantoli sy’n adlewyrchu barn pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gywir.”

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams: “Mae Llywodraeth Cymru wedi awgrymu y bydd faint o arian a gaiff cynghorau lleol i ddarparu gwasanaethau yn lleihau y flwyddyn nesaf gan 0.5 y cant, ac yna gan 1.5 y cant arall yn 2019-20.

“Ond mae amcangyfrifon cynnar hefyd yn awgrymu bydd y gost o ddarparu gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer pobl leol yn dyblu yn ystod y degawd nesaf.

“Nid oes unrhyw ffordd o gyflawni’r fath arbedion heb effeithio ar bawb i ryw raddau, ond pa un a fydd hynny’n digwydd trwy weithio mewn partneriaeth, trosglwyddo asedau neu sefydlu ymddiriedolaethau dielw i gynnal rhai o’n gwasanaethau, rydym eisoes yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i atebion creadigol neu arloesol.

“Mae’n rhaid i bob un ohonom edrych yn fanwl ar y goblygiadau difrifol y mae’n rhaid i ni eu hwynebu oherwydd y dewisiadau anodd, ac rwy’n gobeithio y bydd pobl yn ein helpu ni i wneud hyn trwy gwblhau’r ymgynghoriad ar y gyllideb.”

Gall preswylwyr gwblhau’r holiadur ymgynghori ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/dyfodol neu ofyn am gopi caled trwy ymweld â llyfrgelloedd, e-bostio consultation@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643664. Mae fformatau eraill ar gael ar gais.

Bydd pawb sy’n cwblhau’r holiadur yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth raffl i ennill tocynnau teulu i noson agoriadol y pantomeim ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl, ac aelodaeth blwyddyn o Halo Leisure yn rhad ac am ddim.

Last Updated: 18/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud