Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y cyngor yn cynllunio ymlaen llawn i atal mwy o ofid oherwydd llifogydd

6 October 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflawni gwaith i helpu i leihau’r risg o fwy o lifogydd yn ardaloedd Garth a Phencoed.

Yn ystod glaw trwm yn 2016, llifodd dŵr i mewn i 89 o dai yn y ddwy ardal ar ôl i’r ceuffosydd gael eu llenwi oherwydd tipio anghyfreithlon a gweddillion a gludwyd o dir preifat sydd ymhellach i fyny’r afon.

I helpu i atal hyn rhag digwydd eto, gosodwyd synwyryddion rhybudd llifogydd electronig yn y geuffos yn Heol Faen yn Garth, a sicrhawyd gwell mynediad i’r geuffos, a chynhaliwyd arolwg teledu cylch cyfyng i sicrhau nad oes unrhyw ddiffygion anweledig cyn tymor y gaeaf.

Mae’r tirfeddiannwr yn safle’r geuffos yn ystyried gosod ffensys ychwanegol a diogelu’r mynediad a fydd yn atal y rhai sy’n tipio’n anghyfreithlon rhag taflu eitemau a allai achosi tagfa, ac mae’r cyngor wedi cwrdd â’r tirfeddiannwr i drafod sut y gellir archwilio cyrsiau dwr sy’n croesi ei dir, i ganfod problemau posibl.

Cynhaliwyd arolwg teledu cylch cyfyng hefyd yn y geuffos yn Greenacres Drive, ym Mhencoed, a gosodwyd synwyryddion rhybudd llifogydd electronig.

Ariennir y synwyryddion rhybudd llifogydd electronig gan Lywodraeth Cymru ac mae’r cynllun gweithredu yn rhan o adroddiad blynyddol yr ymchwil i lifogydd ar gyfer y cyfnod 2016-2017.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae amserlen ar gyfer arolygiadau ceuffos rheolaidd eisoes ar waith ac mae’r cyngor yn cynnal archwiliadau ychwanegol pan ragwelir tywydd gwael.

“Yn anffodus, cawsom nifer o gyfnodau o law anarferol o drwm y llynedd, ac oherwydd amgylchiadau a oedd y tu hwnt i’n rheolaeth, effeithiwyd ar nifer fawr o dai.

“Rydym wedi cyflawni gwaith i helpu i atal y perygl o lifogydd yn y dyfodol, ac er na allwn ni wneud gwelliannau ar dir nad ydym ni’n berchen arno, rydym ni wedi bod yn annog y tirfeddianwyr i gyflawni gwaith tebyg.

“Mae’r adroddiad blynyddol ar lifogydd hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith, mewn nifer o achosion yn ystod tywydd gwael y llynedd, bod ymyrraeth gyflym gan dîm Priffyrdd y Cyngor wedi atal dŵr rhag llifo i mewn i lawer o dai ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol, ac felly hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu hymdrechion.”

Last Updated: 06/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud