Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaith yn dechrau ar ysgol gynradd newydd sbon i Bencoed

3 Hydref 2017

Mae seremoni torri’r dywarchen gyntaf wedi ei chynnal i nodi dechrau’r gwaith o adeiladu’r Ysgol Gynradd Pencoed newydd sbon, gwerth £10.8 miliwn.

Bydd yr ysgol newydd yn cynnwys meithrinfa ar gyfer 70 o blant a chyfleusterau i blant ag anghenion addysgol arbennig. Bydd yn darparu ar gyfer hyd at 510 o ddisgyblion rhwng tair ac un ar ddeg mlwydd oed ac yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon a hamdden y gellir eu rhannu â’r gymuned ehangach.

Pan fydd y safle newydd yn agor yn ystod 2018, bydd yn dod â’r ysgol gyfan at ei gilydd ar un safle am y tro cyntaf yn ei hanes.

Adeiladwyd yr ysgol bresennol yn gynnar yn y 1900au ac mae’n darparu addysg ar wahân i fabanod a phlant iau ar wahanol safleoedd ym Mhencoed, gan gynnwys safle yn Heol-y-Cyw.

Yn ogystal â chyfuno’r ysgol mewn un lleoliad, bydd y safle newydd yn golygu na fydd yn rhaid i blant groesi ffordd fawr brysur sawl gwaith y dydd mwyach i gerdded rhwng dosbarthiadau.

Ariennir y prosiect ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae hon yn garreg filltir bwysig i gymuned leol Pencoed a rhaglen barhaus y cyngor o foderneiddio ysgolion.

“Dros y blynyddoedd, mae adeiladau presennol yr ysgol wedi gwasanaethu cenedlaethau o bobl leol, ond mae angen cyfleuster cyfun cyfoes erbyn hyn er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu’r amgylchedd addysgol gorau posibl gan barhau i ofalu am les disgyblion.

“Rwy’n falch iawn bod y gwaith ar yr ysgol gynradd newydd wedi dechrau, a hoffwn ddiolch i’n partneriaid yn Llywodraeth Cymru, y disgyblion, yr athrawon, y llywodraethwyr, staff yr ysgol a phawb arall sy’n helpu i wireddu hyn ar gyfer pobl Pencoed.”

Last Updated: 03/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud