Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgolion ar y trywydd iawn i annog ‘Teithio Llesol’

31 Gorfennaf 2017

Wrth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr barhau i gynnal ei ymgynghoriad cyhoeddus ar ba welliannau ‘Teithio Llesol’ y byddai trigolion yn hoffi eu gweld i’w helpu i gerdded neu seiclo’n ddiogel, mae dwy ysgol leol wedi ennill tlysau ar gyfer eu hymdrechion eu hunain i annog teuluoedd i ddewis dwy olwyn yn lle pedair.

Cafodd Ysgol Bryn Castell ac Ysgol Gynradd Porthcawl ddiwedd ardderchog i dymor yr haf ar ôl ennill eu tlysau am fod mor llwyddiannus yn yr her Big Pedal eleni.

Parodd y gystadleuaeth am bythefnos, a heriodd pobl ifanc ledled y DU i deithio ar feic neu sgwter i’r ysgol bob dydd, ac i rieni adael eu ceir gartref.

Daeth Ysgol Gynradd Porthcawl yn gyntaf ymysg yr ysgolion cynradd yng Nghymru, (categori pum niwrnod) a chyrhaeddodd Ysgol Bryn Castell yr ail safle yn yr her un diwrnod o’r DU gyfan. Yn ystod yr her, gwnaed nifer trawiadol o 73 y cant o deithiau bob dydd ar ddwy olwyn gan ddisgyblion Ysgol Porthcawl.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae cynifer o’n hysgolion yn hynod o gadarnhaol yn hyrwyddo teithio llesol i’w disgyblion, gan sylweddoli’r buddion rhagorol y gellir eu cyflawni ar gyfer cymuned gyfan yr ysgol drwy annog disgyblion i gerdded, seiclo neu fynd ar sgwter i’r ysgol yn hytrach na mynd yn y car. Mae plant yn cyrraedd yr ysgol yn teimlo’n fwy egnïol, yn iachach ac yn fwy parod i ddysgu.

“Fel cyngor, rydym ni wedi gweithio’n galed iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf i wella ein seilwaith teithio llesol, gan ein bod ni’n dymuno ei gwneud yn ddewis realistig i bobl adael eu ceir gartref ar gyfer teithiau byr dyddiol, megis y daith ysgol bob dydd, teithio i’r gwaith, neu deithiau i siopau a chyfleusterau.

“Mae llwyddiant ysgolion lleol yn yr her Big Pedal yn dangos bod teithio llesol yn bosibl i lawer o drigolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond rydym ni eisiau gwneud rhagor.”

Ar ôl cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn 2015 i gael gwybod pa lwybrau y mae’r bobl yn eu defnyddio fwyaf ar eu teithiau dyddiol ar droed neu ar ddwy olwyn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ganol ymgynghoriad cyhoeddus sy’n para 12 wythnos yn gofyn am farn ar y llwybrau newydd a’r gwelliannau yr hoffai pobl eu gweld, megis llwybrau newydd, mannau croesi mwy diogel a mesurau diogelwch ffyrdd eraill.

Lluniwyd mapiau sy’n dangos 161 o lwybrau teithio llesol posibl newydd, gan gynnwys llwybrau arfaethedig sy’n cysylltu’r Drenewydd yn Notais â chanol tref Porthcawl, Garth ag Ysgol Gyfun Maesteg, a chysylltiad diogel rhwng Parc Derwen a Bracla yn rhan o lwybr hirach a fyddai hefyd yn cysylltu canol tref Pen-y-bont ar Ogwr â Chanolfan Manwerthu McArthur Glen ar hyd y ffordd ddeuol.

Byddai cynnig arall yn cysylltu Brynmenyn â Pharc Gwledig Blaengarw, gan gwblhau Llwybr Cymuned Cwm Garw, a byddai hefyd yn bosibl creu llwybrau diogel eraill o Broadlands i Ysgol Gyfun Bryntirion, o Lidiard i Ysgol Gyfun Brynteg, ac o Ben-y-fai i Ysgol Gyfun Bryntirion.

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Bydd yr ymgynghoriad hwn yn ein helpu i ddysgu pa lwybrau newydd a fyddai’n cael eu croesawu fwyaf gan drigolion lleol, er mwyn i ni allu blaenoriaethu’r rhai y byddwn yn gwneud cais am gyllid i’w hadeiladu yn ystod y 15 mlynedd nesaf.

“Mae pwyslais ar y llwybrau byrrach trefol hyn i ddechrau, oherwydd y nifer mwy o bobl a fyddai’n debygol o’u defnyddio, ond clustnodwyd cynlluniau eraill, mwy hirdymor hefyd, gan gynnwys rhwng y Pîl a Phorthcawl, Maesteg a Thondu, a Phen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl.

“Yn rhan o’r ymgynghoriad, rydym ni wedi cynnal arddangosfeydd mewn llawer o leoliadau lleol, ac mae plant ysgol hefyd wedi cyfrannu eu safbwyntiau. Diolch i bawb sydd wedi rhannu eu barn hyd yn hyn, a pheidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud trwy gwblhau’r arolwg ar-lein.”

Mae ymgynghoriad ’Teithio Llesol’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cau ar 1 Medi 2017, ac i ddweud eich dweud, ewch yma.

Last Updated: 31/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud