Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mesurau diogelwch newydd yn cael eu cynnig ar gyfer yr A48

27 Gorffennaf 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dechrau gwaith dylunio ar gyfres o welliannau diogelwch ar y ffyrdd arfaethedig, ar yr A48.

Yn wreiddiol, roedd y cyngor wedi gwneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn cyflawni’r gwelliannau ar hyd y rhan 5 cilometr rhwng Trelales a Waterton, ond ni fu’r cais yn llwyddiannus.

Mae’r awdurdod felly yn canolbwyntio ar gwblhau’r broses ddylunio ar hyn o bryd, i sicrhau ei bod wedi’i chwblhau ac na fydd yn oedi’r gwaith ar ôl dod o hyd i gyllid newydd.

Mae’r gwelliannau arfaethedig yn cynnwys ynysoedd croesi mewn mannau allweddol ar hyd y llwybr, rhoi wyneb newydd ar lwybrau troed ac ymestyn cysylltiadau troedffyrdd, yn ogystal ag arwyddion newydd, marciau ffordd newydd, a gwaith clirio isdyfiant.

Hefyd, gallai terfyn cyflymder 50mya newydd gael ei gyflwyno rhwng cylchfannau Ewenni a Broadlands yn hytrach na’r terfyn cyflymder 60mya sydd yno ar hyn o bryd.

Mae’r cynlluniau yn unol ag argymhellion adroddiad annibynnol a gomisiynwyd gan y cyngor yn dilyn nifer fawr o ddamweiniau ar hyd y llwybr.

Canfu’r adroddiad y bu 32 o wrthdrawiadau rhwng 2011 a 2015, er bod y llwybr ‘yn elwa ar welededd da yn gyffredinol, a bod y gerbytffordd yn 10m o led ar gyfartaledd’.

Digwyddodd pump o’r gwrthdrawiadau wrth ddynesu tua’r dwyrain i gylchfan Broadlands, 10 rhwng cyffyrdd Heol Merthyr Mawr a Heol Island Farm, tair rhwng cylchfan Ewenni a chyffordd Hernston Lane, a phump i’r gorllewin o gylchfan y parc manwerthu.

Roedd hanner y gwrthdrawiadau yn ymwneud ag ergyd o’r tu cefn rhwng cerbydau, tra bod naw y cant ohonynt rhwng cerbydau a cherddwyr. Cafodd tri o’r gwrthdrawiadau eu hystyried fel rhai ‘angheuol’, saith ohonynt fel bod yn ‘ddifrifol’ a 22 yn ‘fân’ wrthdrawiadau.

Er bod y damweiniau yn golygu cymhareb uwch na’r cyfartaledd o 23 y cant o ran y bobl a oedd wedi dioddef anafiadau difrifol neu gael eu lladd, roedd y cyfraddau gwrthdrawiad yn llai na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer ffyrdd o fath cyfatebol.

Canfu’r adroddiad bod 32 o’r gwrthdrawiadau wedi digwydd yn ystod y nos tra bod chwech wedi digwydd yn ystod tywydd gwlyb. Roedd alcohol, camsyniad gan y gyrrwr a symudiadau anghyfreithlon hefyd yn amlwg yn y data.

Dywedodd y cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae’r llwybr hynod o brysur hwn yn ffurfio rhan hanfodol o’r rhwydwaith trafnidiaeth lleol ac mae nifer o yrwyr a cherddwyr yn ei ddefnyddio.

“Mae’n rhaid sicrhau cyllid allanol cyn y gallwn ni gyflwyno unrhyw welliannau newydd. Er bod ein cais cyntaf wedi methu, mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, wedi ein sicrhau mai’r cynllun hwn sydd gyntaf ar y rhestr wrth gefn o geisiadau ac y bydd yn cael ei ystyried os bydd cyllid ar gael.

“Rydym yn sicrhau bod popeth yn barod yn awr ac yn gwneud yn siŵr y bydd y broses gynllunio wedi ei chwblhau ymhell ymlaen llaw, fel bod y gwaith yn gallu dechrau’n ddi-oed pan fydd cyllid newydd wedi ei gymeradwyo.”

Last Updated: 27/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud