Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Datgelu mannau gwyrdd sydd wedi ennill gwobrau

22 Gorfennaf 2017

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni - y marc rhyngwladol ar gyfer parciau neu fannau gwyrdd o safon - ac mae chwe lleoliad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cipio gwobrau.

Mae Parc Lles Maesteg, Parc Gwledig Bryngarw, Llynnoedd Gwyllt Porthcawl ac Amlosgfa Llangrallo i gyd wedi cael Gwobr y Faner Werdd unwaith eto ac mae Gardd Marchnad Caerau a’r Gymdeithas Rhandiroedd Gwyllt ill dau wedi cipio Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Darperir Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Dyfernir y wobr gan arbenigwyr ar fannau gwyrdd, sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol i ymweld â lleoliadau sydd wedi gwneud cais, gan eu hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, gan gynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheoli’r amgylchedd ac ymgysylltu â’r gymuned.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Rydym ni wrth ein boddau bod cymaint o’n parciau a’n mannau gwyrdd wedi gallu dal eu gafael ar Wobrau mawr eu bri y Faner Werdd eleni, mae’r Amlosgfa yn Llangrallo wedi cipio’r wobr am yr wythfed tro yn olynol.

“Mae tiroedd a gerddi’r amlosgfa yn cynnig amgylchedd hynod dawel a chysurus i alarwyr, ac mae’n llwyr haeddu’r wobr.

“Hoffwn estyn fy niolch, a diolch y gymuned leol, i weithwyr y cyngor, grwpiau gwirfoddol ac unigolion sy’n gweithio’n ddiflino i gynnal y lleoliadau hyn i’r safonau uchel sy’n ofynnol ar gyfer Gwobr y Faner Werdd. Mae’r gwobrau hyn yn talu teyrnged briodol i’w hymdrechion parhaus.”

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen gofrestredig sy’n gofalu am Barc Gwledig Bryngarw mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae cadw ei Faner Werdd am yr ail flwyddyn yn olynol yn ganlyniad anhygoel i Fryngarw. Mae’r wobr yn amlygu’r ffaith bod pobl Pen-y-bont ar Ogwr a thu hwnt yn elwa ar fan gwyrdd prydferth, sydd â nodweddion naturiol a chyfleusterau gwych i bawb eu mwynhau.

“Yn Awen, rydym ni’n ymrwymedig i wella bywydau pobl gan ddarparu’r cyfleoedd a’r gweithgareddau diwylliannol gorau. Mae ennill ail wobr yn ein hail flwyddyn o weithredu yn glod i bawb sy’n cefnogi’r parc ac yn helpu i’w wneud yn lle arbennig i ymweld ag ef.”

Llwyddodd cyfanswm o 183 o barciau a mannau gwyrdd ledled Cymru i gyrraedd y safon uchel sy’n ofynnol i ennill Gwobr y Faner Werdd.

Meddai Lucy Prisk, Cydgysylltydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Yr hyn y mae Gwobr y Faner Werdd yn ei wneud yw cysylltu pobl â’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau un. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o reoli’r cynllun yng Nghymru oherwydd ein bod ni’n ymwybodol y gall amgylchedd o safon uchel gael effaith dda ar ein cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, yn ogystal ag ar ein heconomi.

“Byddwn i’n annog pawb i fynd allan i’r awyr agored ac archwilio’r amrywiaeth o gyfleusterau arbennig sydd ar garreg ein drws.”

Gellir dod o hyd i restr lawn o enillwyr y gwobrau ar https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/banerwerdd

Last Updated: 24/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud