Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly yn helpu Jodie i newid ei bywyd

18 Gorfennaf 2017

Ar ôl llwyddo i newid ei bywyd diolch i arwres Olympaidd, adroddodd merch yn ei harddegau o Gefn Glas ei hanes yn y Senedd yr wythnos diwethaf.

Cyfaddefodd Jodie Coupland nad oedd ei bywyd ar y trywydd iawn 18 mis yn ôl. Roedd hi yn ei blwyddyn olaf yn Ysgol Bryn Castell ac nid oedd ganddi unrhyw syniad o beth yr oedd hi eisiau ei wneud ar ôl gadael yr ysgol. Ond wedyn fe ddaeth yn rhan o raglen fentora newydd sbon a newidiodd popeth.

Ym mis Mawrth 2016, roedd Jodie ymhlith y rhai cyntaf yng Nghymru i fod ar y rhaglen ‘Get on Track’, a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes ac a gefnogwyd yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Sefydlwyd yr elusen yn 2008 gan yr enillydd dwy fedal aur Olympaidd, y Fonesig Kelly Holmes, ac mae rhaglen flaenllaw'r ymddiriedolaeth yn defnyddio athletwyr elitaidd fel esiampl i helpu pobl ifanc i newid eu bywydau yn llwyr a’u hysbrydoli i wneud penderfyniadau mwy cadarnhaol.

Cafodd Jodie ei mentora gan Philippa Tuttiett a chwaraeodd rygbi rhyngwladol dros dîm menywod Cymru. Lleolwyd y cyfranogwyr yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, gan gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a rhoi cynnig ar bob math o brofiadau newydd i’w helpu i gydweithio yn rhan o grŵp.

Roedd y cyfranogwyr i gyd rhwng 16 a 24 mlwydd oed, ac wedi wynebu heriau yn eu bywydau ifanc. Fe wnaeth ‘Get on Track’ eu helpu nhw i wella eu sgiliau ar gyfer cyfweliadau, dysgu sut i greu CV a gweithio fel gwirfoddolwyr.

Fe wnaeth Jodie elwa’n helaeth ar y cwrs, gan newid i fod yn berson a oedd yn gwybod beth oedd ei nod ac i fod yn benderfynol o gyflawni hynny. Erbyn hyn, mae hi’n gweithio’n rhan-amser i Halo Leisure ac mae hi hefyd wedi helpu Philippa Tuttiett ar raglen eleni ym Maesteg ac ym Mlaenau Gwent.

Yr wythnos diwethaf, ar ôl derbyn gwahoddiad gan AS Pen-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones, fe wnaeth hi adrodd ei hanes i gynulleidfa fawr o bobl ddylanwadol a chynrychiolwyr o nifer o sefydliadau.

Meddai Jodie: “Newidiodd Get on Track fy mywyd mewn cymaint o ffyrdd, ac ni allaf fyth ddiolch digon i Philippa a phawb arall yn nhîm y Fonesig Kelly am yr holl gefnogaeth a chymorth y maen nhw wedi ei roi i mi.

“Maen nhw’n unigolion gwirioneddol ysbrydoledig – mae angen mentor sy’n athletwr ar bawb! Yn bendant, byddwn i’n argymell y cwrs i bob unigolyn ifanc sydd eisiau mynd yn ôl i addysg, hyfforddiant, neu waith, neu hyd yn oed i gael cymorth â sgiliau bywyd. Gallwch wneud yr hyn sy’n addas ar gyfer eich anghenion chi ar y cwrs hwn.”

Ymunodd y Fonesig Kelly Holmes ei hun â Jodie ym Mae Caerdydd, ac mae hi’n awyddus i weld y rhaglen ‘Get on Track’ yn lledaenu i rannau eraill o Gymru ar ôl y cychwyn llwyddiannus ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Hyd yn hyn, mae Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes wedi bod yn gweithio gyda mwy na 400 o rai o athletwyr gorau’r byd ym mhob rhan o’r DU, ac wedi cefnogi dros 300,000 o bobl ifanc a oedd yn wynebu anfantais. Gweledigaeth y Fonesig Kelly yw bod yr Ymddiriedolaeth yn helpu mwy na 10,800 o bobl ifanc eraill yng Nghymru erbyn 2020.

Meddai hi: “Rydym ni’n credu bod gan bob unigolyn ifanc yng Nghymru - ni waeth beth oedd ei sefyllfa yn y gorffennol nac ar hyn o bryd - y potensial i gael dyfodol cadarnhaol. Efallai mai dim ond un unigolyn arbennig sydd ei angen arnynt i’w helpu i ddeall yr hyder a’r penderfyniad sy’n angenrheidiol i lwyddo ac i gael y gwytnwch i ddechrau o’r newydd pe byddai rhwystrau neu heriau yn codi.

“Dyma pam mae gweld effaith ein gwaith mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a’r posibilrwydd sydd gennym ni i gyrraedd llawer mwy o filoedd o bobl ifanc a fydd yn wynebu anfantais yn y blynyddoedd nesaf ledled Cymru, mor gyffrous i mi.”

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Roeddem ni’n falch iawn mai ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf i gynnal rhaglen Get on Track yng Nghymru y llynedd, gan helpu pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol.

“Roedd rhai yn derbyn gofal, rhai yn ddigartref, rhai mewn perygl o fod yn droseddwyr, a rhai yn wynebu heriau cynyddol o ran dod o hyd i gyflogaeth neu i ymgysylltu ag addysg.

“O fewn wyth mis o’n rhaglen Get on Track gyntaf, roedd 72 y cant o’r bobl ifanc mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Fe wnaeth y cwrs Get on Track helpu Jodie i ddeall beth yr oedd hi eisiau ei gyflawni yn ei bywyd, a heb hynny, ni fyddai hi’n gwneud yr hyn y mae hi’n ei wneud heddiw. Ac mae llawer mwy o hanesion o lwyddiant sy’n debyg i hanes Jodie.”

Meddai Helen Ridout, cyn Bennaeth Jodie yn Ysgol Bryn Castell: “Fe wnaeth Get on Track wthio Jodie i wneud pethau na fyddai wedi bod yn fodlon eu gwneud fel arall, gan ei helpu i ddatblygu i fod yn unigolyn ifanc cyfrifol sy’n gallu cymryd rhan a chyfrannu’n gadarnhaol nid yn unig i’w bywyd ei hun ond hefyd i gymdeithas. Rydym ni’n arbennig o falch o’r cynnydd y mae hi wedi ei gyflawni. Yn yr un modd y gwnaeth ei mentoriaid ei hysbrydoli hi, rydym ni bellach yn defnyddio ei hanes hi i ysbrydoli ein disgyblion presennol.”

Ariennir ‘Get on Track’ gan Loteri Cod Post y Bobl, a gwnaed lansio’r rhaglen yng Nghymru yn bosibl yn dilyn dyfarniad ariannu gan yr Ymddiriedolaeth Fasonaidd Frenhinol i Fechgyn a Merched. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar www.damekellyholmestrust.org

Last Updated: 18/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud