Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhaglen lawn o weithgareddau i blant i atal diflastod dros wyliau’r haf

18 Gorfennaf 2017

Mae cyrsiau antur, gwersylloedd chwaraeon i blant iau a her ddarllen yr haf ar gael yn rhan o amrywiaeth eang o weithgareddau i atal diflastod a chadw’r plant yn hapus, yn iach ac yn egnïol dros wyliau’r haf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cynigir sesiynau gweithgarwch AM DDIM mewn sawl parc lleol gan ‘ParkLives’, prosiect cenedlaethol a ariennir gan Coca Cola ac a gefnogir yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

‘Gladiatoriaid Bach’ ar gyfer plant bach, ‘Gladiatoriaid’ ar gyfer plant 7 oed a hŷn, Zumba ar gyfer pobl yn eu harddegau, pêl-droed swigen a parkour yw rhai o’r gweithgareddau ParkLives a gaiff eu cynnal AM DDIM yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr rhwng 27 Gorffennaf a 31 Awst.

Yn ogystal â hyn, cynhelir sesiynau tai chi a llesiant ‘ParkLives’ i’r teulu AM DDIM bob dydd Iau yng Nghaeau Newbridge, bob dydd Llun ger Llyn Gwyllt Porthcawl, bob dydd Mawrth yng Ngwarchodfa Natur Cynffig a bob dydd Gwener ym Mharc Lles, Maesteg.

Bydd Canolfan Chwaraeon Bracla yn cynnal ei rhaglen haf fwyaf erioed â llawer i’w wneud ar gyfer pobl o bob oed, gan gynnwys Beiciau Cydbwyso, Gwersylloedd Chwaraeon i Blant Iau, Gwersylloedd Gweithgarwch ar gyfer Pobl ag Anableddau, Badminton i’r Teulu, a Gweithgarwch Sylfaenol – sesiynau aml chwaraeon ar gyfer plant o 3 i 6 oed.

Mae’r sesiynau poblogaidd Egnïol am Oes yn ôl hefyd mewn naw lleoliad yn y Fwrdeistref Sirol o ddydd Llun 31 Gorffennaf i ddydd Gwener 25 Awst (o 10am tan 2pm). Mae Egnïol am Oes yn cynnig cyfle i blant iau rhwng 8 a 12 oed fwynhau chwaraeon, gemau, celf a gweithgareddau creadigol. Mae’r holl sesiynau AM DDIM a bydd angen i rieni lenwi ffurflenni cofrestru ar y diwrnod.

Cydgysylltir cynllun Egnïol am Oes gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr â’i bartneriaid, sy’n cynnwys Halo Leisure, a chaiff ei gefnogi gan gynghorau tref a chymuned.

Ceir hefyd sesiynau Chwarae am Oes AM DDIM i blant rhwng 0 a 6 oed yn y canolfannau Dechrau’n Deg ym Mlaenllyfni, Plasnewydd, Cefn Glas, Betws, Y Felin Wyllt, Bracla, Melin Ifan Ddu, Lewistown, Afon y Felin a Sarn.

Mewn mannau eraill, gall teuluoedd chwarae yn y dŵr yn rhad ac AM DDIM diolch i fenter nofio i bobl dan 16 oed Llywodraeth Cymru. Cynhelir y sesiynau nofio am ddim ar adegau penodol, a bydd y gweithgareddau eraill yn y pwll nofio yn cynnwys snorcelu, polo dŵr, diogelwch yn y dŵr a gwersi nofio dwys a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau iechyd a dysgu, mae Urdd Gobaith Cymru wedi trefnu sawl gwersyll chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer pobl ifanc, a bydd Menter Bro Ogwr yn cynnig rhagor o weithgareddau hwyliog drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae partner Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, wedi trefnu llawer o weithgareddau hefyd. Yn y llyfrgelloedd lleol, mae Her Ddarllen yr Haf yn gwahodd pobl ifanc i ddarllen chwe llyfr, o’u dewis nhw, yn ystod y gwyliau a chasglu gwobrau arbennig wrth wneud hynny. Thema’r her eleni yw ‘Anifail-Ysbiwyr’ a gefnogir gan waith celf gwreiddiol y darlunydd enwog, Tony Ross, y dyn sy’n gyfrifol am Henri Helynt.

Bydd Her Ddarllen yr Haf yn lansio ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf, ac mae croeso i blant ddod â llyfr i Gaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr rhwng 1pm a 3pm er mwyn helpu i adeiladu twr enfawr o lyfrau!

Bydd gweithgareddau hwyl yr haf eraill yn y llyfrgelloedd lleol yn cynnwys clybiau darllen, clybiau lego, clybiau ffilm, clybiau codio a sesiynau amser stori.

Ceir sioeau pypedau, clyweliadau panto a llawer mwy ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Neuadd y Dref ym Maesteg, a chynhelir sioeau theatr awyr agored ym Mharc Gwledig Bryngarw, gan gynnwys ‘Billionaire Boy, ‘The Wind in the Willows’ ac ‘Alice through the looking glass’.

Meddai Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod o Gabinet y Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Cynhelir nifer fawr o weithgareddau a digwyddiadau i'ch helpu chi i ysbrydoli eich plant, eu diddanu a’u cadw’n egnïol dros wyliau’r haf.

“Rydym ni'n arbennig o hapus bod menter ParkLives yn dod i’r Fwrdeistref Sirol, ac yn cynnig sesiynau gweithgarwch corfforol am ddim sydd yn hygyrch iawn i lawer iawn o drigolion.”

Ceir manylion llawn holl weithgareddau rhaglen yr haf yn http://www.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/schools/gwyliau-ysgol.aspx.

Last Updated: 18/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud