Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y gwaith o adnewyddu Adeilad Jennings yn tynnu at ei derfyn

13 Gorfennaf 2017

Mae lolfa goffi eisoes wedi rhoi gwedd newydd i adeilad hanesyddol Jennings ar lan y môr Porthcawl, a bydd dau fusnes arall yn agor yno hefyd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r adeilad rhestredig Gradd II blaenllaw, a oedd wedi ei adael yn segur am flynyddoedd, wedi ei weddnewid erbyn hyn gan ABA Holdings, cwmni datblygu sydd â’i ganolfan yng Nghymru. Mae hyn yn sgil Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi prydles hirdymor i’r cwmni.

Mae ABA Holdings wedi buddsoddi £2.5miliwn yn y prosiect, gyda chymorth gan Gyllid Cymru a chyllid gan y Fenter Treftadaeth Treflun a ddarparwyd drwy Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw.

Y mis diwethaf, agorodd y Coffi Co Lounge ar lawr gwaelod Adeilad Jennings. Bydd dau le bwyta newydd - pizzeria a bwyty – hefyd yn agor yno’n fuan.

Bydd yr ‘Harbour Bar & Grill’ yn fwyty a bar cegin theatraidd ei arddull 5 mil troedfedd sgwâr gydag atriwm hyd at y to, a bydd Double Zero Pizzas yn agor yn y drydedd uned ar y llawr gwaelod.

Ar lawr uchaf yr adeilad bydd 13 uned ‘byw a gweithio’ gyda llofftydd a fydd yn fodd i breswylwyr fyw a gweithio ar y safle.

Bydd Coffi Co hefyd yn gweini o’r hen Dolldy, sydd rhwng Adeilad Jennings a’r Hen Dŵr Gwylio.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: “Mae Adeilad Jennings yn adeilad eiconig ar lan y môr sydd wedi bod yn wag ers amser maith, felly mae’n wych gweld y gwaith adfywio yn prysur dynnu i’w derfyn. Rwyf i, fel sawl un arall, wedi bod yn cadw golwg fanwl ar y datblygiad wrth i’r gwaith fynd rhagddo ac roedd yn deimlad cyffrous gweld y busnes cyntaf yn agor yno yn ddiweddar.

“Mae hyn yn newyddion ardderchog i Borthcawl ac yn ddatblygiad o bwys eithriadol a all fod yn ganolbwynt atyniadol i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

“O gofio hefyd am y gwelliannau diweddar i’r Marina, y cynnig i ddatblygu’r Ganolfan Forwrol, a’r ffaith y bydd miloedd o bobl yn dod i Borthcawl ar gyfer y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn yn ddiweddarach yn y mis, mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r dref.”

Cydnabyddir yn eang fod Adeilad Jennings yn un o’r ychydig warysau cei cynnar o’i gyfnod sydd ar ôl yn ne Cymru heddiw.

Cafodd ei adeiladu yn 1832 fel terfynfa ddeheuol tramffordd geffylau Dyffryn Llynfi Porthcawl. Cai ei ddefnyddio i gludo haearn a glo o Gwm Llynfi, ac yn ddiweddarach fel parc sglefrio dan do.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Mae’r Fenter Treftadaeth Treflun ym mhorthladd Porthcawl wedi sicrhau bod mwy na £1miliwn o gyllid ar gael i ni allu gweithio gyda mudiadau lleol a pherchnogion adeiladau ar y gwaith o adfer ac atgyweirio adeiladau, adeileddau a mannau agored hanesyddol yn ofalus, a hyn i gyd gan ddefnyddio medrau a deunyddiau traddodiadol.

“Yn ogystal â rhoi bywyd newydd i Adeilad Jennings, bu’r cynllun hefyd yn fodd o adfer yr Hen Dolldy, sy’n adeilad rhestredig Gradd II, i’w gyflwr gwreiddiol. Ar ôl ei adfer, trosglwyddwyd yr adeilad i ofal Sefydliad Cenedlaethol Gwylio’r Glannau, sy’n ei ddefnyddio bellach i gadw ein glannau yn ddiogel.

“Rydym ni’n falch eithriadol o’n treftadaeth ac mae’r Fenter Treftadaeth Treflun wedi’n galluogi ni i adfer adeiladau hanesyddol segur yn ôl i’w hen ogoniant, ac i ddathlu hynodrwydd ein pensaernïaeth leol.”

Last Updated: 13/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud