Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A ellir defnyddio dŵr mwynglawdd i gynhesu cartrefi?

10 Gorfennaf 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi ‘Pythefnos Ynni Cymunedol’ drwy gynnal arddangosfa gyhoeddus yng Nghaerau ddydd Mawrth 11 Gorffennaf i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cynllun uchelgeisiol i ddefnyddio gwres o ddŵr mwynglawdd tanddaearol i gynhesu bron i 1,000 o gartrefi yng Ngwm Llynfi.

Gall hen weithfeydd mwyngloddio yn y cwm o bosibl gynnig ffynhonnell geothermol o ynni gan eu bod wedi llenwi â dŵr sydd â thymheredd cyfartalog o rhwng 10 a 14 Gradd Celsius.

Mae’r Cyngor yn ymchwilio i’r syniad o bwmpio dŵr o’r hen weithfeydd mwyngloddio a’i gludo trwy rwydwaith o bibelli i gartrefi trigolion yng Nghaerau.

Byddai’r gwres yn cael ei echdynnu a’i basio trwy bwmp, gan gyflenwi gwres ar gyfer yr adeilad gan ddefnyddio’r system reiddiaduron bresennol. Ni fyddai’r dŵr o’r mwynglawdd yn mynd i mewn i gartrefi trigolion ar unrhyw adeg. 

Gall trigolion lleol gael rhagor o wybodaeth am y prosiect arloesol drwy alw draw yn Neuadd Eglwys Sant Cynfelyn ar Cymmer Road, Caerau (CF34 0PT) ddydd Mawrth 11 Gorffennaf rhwng 12:30pm a 3pm.

Mae’r cyngor hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un a fyddai â diddordeb mewn bod yn rhan o grŵp ffocws i helpu i gasglu gwybodaeth fanwl ar anghenion ynni trigolion, ac mae hefyd angen gwirfoddolwyr a fyddai’n fodlon helpu i gynnal treialon technoleg ynni yn ystod gaeaf 2017/18.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau: “Mae’r arddangosfa hon yn dilyn dwy sesiwn a gynhaliwyd yn gynharach eleni i alluogi pobl leol i ddysgu mwy am y cynllun cyffrous hwn a allai ddarparu gwres diogel, parhaus a chost effeithlon i lawer iawn o gartrefi lleol.

“Yn ogystal â’r prosiect hwn, rydym hefyd yn ymchwilio i ddichonoldeb dau gynllun rhwydwaith gwres arall ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cynlluniau yn dal ar gam cynnar ond y syniad yw cysylltu adeiladau sector cyhoeddus i’r rhwydwaith, gyda’r posibilrwydd o gynnwys tai preswyl yn ddiweddarach.”

Ym mis Mawrth 2016, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o 24 o awdurdodau lleol – a’r unig un yng Nghymru – i rannu grant o £1.5 miliwn gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd i ddatblygu rhwydweithiau gwres carbon isel newydd.

Credir bod gan rwydweithiau gwres y potensial i gyflenwi gwres i rhwng 14 a 43 y cant o adeiladau’r DU erbyn 2050. Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd wedi bod yn darparu cyllid grant ac arweiniad arbenigol i gefnogi 190 o brosiectau rhwydwaith gwres ers 2013.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01656 643133a gofynnwch am gael siarad â Ceri Williams neu Michael Jenkins.

 

 

Last Updated: 10/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud