Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Coleg Cymunedol y Dderwen wedi’i dynnu o fesurau arbennig

07 Gorennaf 2017

Mae arolygwyr Estyn wedi tynnu Coleg Cymunedol y Dderwen yn Ynysawdre, Pen-y-bont o fod yn destun ‘mesurau arbennig’.

Pan arolygwyd yr ysgol ym mis Hydref 2015, nodwyd gan yr arolygwyr bod angen nifer o gamau brys, gan gynnwys codi safonau, gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd y disgyblion, a sicrhau bod trefniadau cwricwlwm yn bodloni anghenion pob disgybl.

Roedd argymhellion eraill yn cynnwys gwella safonau'r addysgu ac effeithiolrwydd y broses asesu, gwneud trefniadau gwell ar gyfer gofal, cymorth ac arweiniad i ddisgyblion, bodloni’r gofynion statudol o ddarparu gwasanaeth addoli ar y cyd dyddiol, cryfhau’r broses o hunanasesu a gwella’r trefniadau cynllunio yn yr ysgol.

Mewn ymateb i’r angen i wella effeithiolrwydd yr arweinyddiaeth ar bob lefel a sicrhau cyfeiriad clir, disgwyliadau uchelgeisiol ac atebolrwydd, trefnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Nick Brain, pennaeth Ysgol Gyfun Bryntirion, ddarparu arweinyddiaeth weithredol i Goleg Cymunedol y Dderwen.

Llai na dwy flynedd yn ddiweddarach, mae arolygiad dilynol wedi dod i’r casgliad bod yr ysgol wedi cyflawni gwelliannau sylweddol ar gyfer pob argymhelliad a wnaethpwyd gan Estyn.

Mae eu hadroddiad yn datgan eu bod o’r farn bod ‘Coleg Cymunedol y Dderwen wedi gwneud digon o gynnydd o ran yr argymhellion a wnaed yn dilyn yr arolygiad craidd ym mis Hydref 2015.

‘O ganlyniad i hynny, mae Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru yn tynnu’r ysgol oddi ar y rhestr o ysgolion lle mae mesurau arbennig yn ofynnol’.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Dyma newyddion gwych ac mae’n nodi cam sylweddol cyntaf ar gyfer sicrhau bod gan yr ysgol sylfaen cryf i adeiladu arno a chyflawni gwelliannau pellach.

“Rwy’n sicr y bydd yr ysgol yn parhau i achub ar bob cyfle i ddatblygu ymhellach, ac rwyf ar ddeall ei bod yn anarferol iawn i Estyn dynnu ysgol o fesurau arbennig mewn cyfnod o lai na dwy flynedd.

“Mae ffydd Estyn yn y cynnydd y mae Coleg Cymunedol y Dderwen yn ei wneud yn dangos yn glir bod yr athrawon, y staff a’r llywodraethwyr wedi ymgysylltu yn y broses mewn ffordd gadarnhaol, ac mae’n arwydd pellach o’u hymrwymiad a’u hymroddiad tuag at ddarparu’r safonau addysg gorau un i ddisgyblion.”

Ychwanegodd Huw David, Arweinydd y Cyngor: “Mae’n rhaid diolch i Nick Brain a’i dîm yng Ngholeg Cymunedol y Dderwen am y modd cyflym ac effeithlon y gwnaethant fynd i’r afael â’r her hon.

“Drwy weithio’n agos mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol a Chonsortiwm Canolbarth y De, maen nhw wedi llwyddo i roi popeth sydd ei angen ar yr ysgol i gyflawni rhagor o lwyddiant.”

Meddai Nick Brain, y pennaeth gweithredol dros dro: “Mae hyn yn newyddion anhygoel i gymuned gyfan yr ysgol, ac wrth gwrs, rydym ni’n falch iawn o’r canlyniad.

“Mae Estyn wedi cydnabod y cynnydd cadarn a gyflawnwyd yn ystod yr 20 mis diwethaf, ac wedi amlygu meysydd clir o gryfder a welir yn yr ysgol erbyn hyn. Mae Coleg Cymunedol y Dderwen yn benderfynol o fynd o nerth i nerth a pharhau i ymdrechu i gyflawni rhagoriaeth yn y dyfodol.”

  • Mae adroddiad yr arolygiad o Goleg Cymunedol y Dderwen ar gael i’w ddarllen yn www.estyn.gov.wales
Last Updated: 07/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud