Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Fan teledu cylch cyfyng i fynd i’r afael â pharcio peryglus y tu allan i ysgolion 

4 Gorfennaf 2017

Bydd fan teledu cylch cyfyng yn crwydro Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn bo hir i helpu i fynd i’r afael â’r broblem o yrwyr sy’n parcio’n beryglus y tu allan i ysgolion.

Bydd y cerbyd newydd, na fydd yn gweithredu’n gudd ond a fydd wedi’i farcio’n glir fel uned gorfodi symudol, yn tynnu lluniau o yrwyr anystyriol sy’n parcio eu ceir yn anghyfreithlon ar farciau ‘cadwch yn glir’ ysgolion neu sy’n anwybyddu cyfyngiadau parcio eraill sy’n rhoi plant mewn perygl.

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Mae llawer o bryderon wedi eu mynegi gan rieni, ysgolion, a chynghorwyr lleol bod hyn yn achosi problem i lawer o’n cymunedau. Rydym ni’n dymuno gwneud popeth o fewn ein gallu i wella diogelwch plant ysgol a’u teuluoedd, felly rydym ni’n falch o gytuno i brynu'r cerbyd teledu cylch cyfyng newydd hwn.

“Mae tîm Swyddogion Gorfodi Sifil eisoes yn patrolio mynediadau ysgolion ar droed, ond mae gyrwyr yn eu gweld nhw ac yn symud eu cerbydau cyn dychwelyd ar ôl i’r swyddogion adael yr ardal.

“Gall y cerbyd symudol dynnu lluniau yn gyflym wrth symud heibio neu wrth fod yn ei unfan, a chaiff Hysbysiadau Tâl Cosb eu hanfon drwy’r post i’r gyrwyr sy’n tramgwyddo. 

“Bydd hyn o fantais enfawr i ni, ac yn pwysleisio’r ffaith y dylai gyrwyr ystyried diogelwch bob amser wrth barcio wrth ymyl ein hysgolion. Mae parcio anghyfreithlon yn rhoi pobl eraill mewn perygl ac yn achosi tagfeydd diangen.”

Er y bydd y cerbyd teledu cylch cyfyng newydd yn helpu i wneud ysgolion yn fwy diogel, bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i leihau parcio peryglus yng nghanol trefi a mannau eraill lle ceir problemau sy’n gallu bod yn fwy anodd eu rheoli ar droed.

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Bydd y cerbyd hefyd yn ein gwneud ni’n fwy effeithiol wrth fynd i’r afael â pharcio ar farciau igam-ogam sy’n agos at groesfannau i gerddwyr. Er y gall gyrwyr feddwl ei bod yn fwy cyfleus parcio mewn lleoliadau o’r fath wrth iddynt alw mewn gwahanol fannau, gall gwneud hynny arwain at oblygiadau difrifol i ddiogelwch gan ei fod yn rhwystro unrhyw gerddwr sy’n defnyddio’r groesfan rhag gallu gweld yn glir.

“Mae parcio mewn arosfannau bws yn broblem arall. Mae’n effeithio ar weithredwyr bysys lleol yn gyson ac mae’n effeithio ar ddiogelwch, prydlondeb a chyfleustra teithwyr bws. Drwy ddefnyddio cerbyd teledu cylch cyfyng symudol, bydd yn bosibl i’r tîm ddilyn llwybr teithio cyfan bysiau mewn cyfnod cymharol fyr o amser.”

Last Updated: 04/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud