Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun treialu parcio am ddim ym maes parcio’r Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr

4 Mehefin 2017

Cyhoeddodd Aelodau o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos hon y bydd y ddwy awr gyntaf o barcio AM DDIM ym maes parcio aml-lawr y Rhiw yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr o’r haf hwn hyd at wanwyn 2018.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £3 miliwn ar gael i gefnogi cynlluniau treialu parcio am ddim mewn awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, a bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio ei ddyraniad o £131,000 i gyflwyno cynllun y bydd canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa arno.

Disgwylir i’r cynllun treialu parcio am ddim ddechrau yn ystod mis Awst, a bydd y dyddiad dechrau penodol yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod ffordd o fyw pobl yn newid, a bod siopa ar y rhyngrwyd a mwy o gystadleuaeth yn effeithio ar ganol trefi ledled Cymru.

“Mae’r Llywodraeth wedi rhoi’r cyllid hwn ar gael er mwyn i awdurdodau lleol allu treialu mathau amrywiol o drefniadau parcio am ddim i weld faint o effaith y gallai hynny ei gael o ran denu siopwyr yn ôl i’r stryd fawr.

“Mae maes parcio aml-lawr y Rhiw mewn man delfrydol ar gyfer y cynllun treialu hwn a’r nod yw iddo fod yn weithredol erbyn diwedd mis Awst, ac yna bydd yn parhau tan fis Mawrth 2018. Mae ei system fodern ‘talu ar droed’ hefyd yn golygu y bydd y newidiadau angenrheidiol i beiriannau ac arwyddion yn gymharol syml, gan gostio tua £700.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Ar hyn o bryd, mae’r refeniw y mae’r cyngor yn ei gael yn talu am gynnal a chadw a darparu’r cyfleusterau. Heb y cyllid ychwanegol hwn gan Lywodraeth Cymru ni fyddem yn gallu cynnig dwy awr o barcio am ddim ar ôl mis Mawrth, felly byddwn yn aros i weld a fydd y dyraniad yn cael ei ddarparu ar gyfer 2018-19.

“Os na chaiff ei ddarparu, ond yr ystyrir bod y parcio am ddim wedi cael effaith gadarnhaol ar ganol y dref, gallai fod yn rhywbeth y bydd Rhanbarth Gwella Busnes Pen-y-bont ar Ogwr (BID) yn dewis ei ariannu yn y dyfodol, ynghyd â Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.”

Mae busnesau sy’n rhan o BID yn buddsoddi 1.25% o’u Gwerth Ardrethol mewn cronfa o arian sy’n cael ei wario ar brosiectau sydd â’r nod penodol o wneud canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn fwy llewyrchus.

Agorodd maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw ym mis Tachwedd 2016 ac mae’n rhan o brosiect ailddatblygu mwy a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Coastal Housing Group a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd hefyd yn cynnwys fflatiau newydd ac uned manwerthu. Bydd y prosiect yn cael ei gwblhau yn ystod yr haf. 

Last Updated: 04/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud