Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl ifanc a sêr chwaraeon yn dathlu mewn seremoni wobrwyo

11 Ebrill 2017

Dathlwyd llwyddiant pobl ifanc a fu’n cymryd rhan yn y rhaglen ysbrydoledig ‘Get on Track’ mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref Maesteg yn ddiweddar.

Rhaglen datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol flaenllaw yn y gymuned yw ‘Get on Track’, sydd eisoes yn llwyddiannus iawn ledled y DU.  Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes sy’n arwain y rhaglen a lansiwyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y llynedd, y fenter ‘Get on Track’ gyntaf erioed yng Nghymru.  Gan ddefnyddio’r athletwyr elitaidd Philippa Tuttiett, cyn asgellwraig rygbi menywod Cymru a Christian Roberts, cyn beldroediwr gyda’r Adar Gleision, fel mentoriaid a modelau rôl, mae’r rhaglen, a gefnogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn helpu i weddnewid bywydau pobl ifanc ddifreintiedig 16-25 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, neu a allai fod mewn perygl o adael y meysydd hyn, trwy roi cyfle iddynt gymryd rhan mewn gweithdai chwaraeon, gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogadwyedd.  Mae’r sesiynau datblygu wedi cynnwys heriau corfforol, cyrsiau cymorth cyntaf, gweithio gyda phlant a ffug gyfweliadau a weithredir gan bartneriaid ‘Get on Track’ sef HALO, AWEN, Coleg Penybont a Gyrfa Cymru.

Roedd y seremoni wobrwyo, a oedd yn cynnwys amrywiaeth o bobl bwysig leol, cwmnïau sy’n noddi a chyn sêr chwaraeon a sêr chwaraeon presennol, yn nodi penllanw rhaglen 2016/17 drwy gyflwyno’r pum prif wobr: Gwytnwch, Penderfyniad, y Gallu i Ganolbwyntio, Cymhelliant a Hyder.

Enillydd y wobr am ‘Wytnwch’ oedd Scott Lewis o Ben-y-bont ar Ogwr sy’n 20 mlwydd oed, sydd wedi goresgyn heriau personol ac anableddau er mwyn parhau i ddilyn y rhaglen. Cafodd ei gymeradwyo gan ei fentoriaid am y gwytnwch meddwl a ddangosodd trwy gydol y rhaglen.

Un arall a gymeradwywyd am y penderfyniad a ddangosodd o ran goresgyn ei ofn o gyfweliadau oedd Alex Bowen o Faesteg sy’n 17 mlwydd oed.  Ar ôl cymryd rhan yn frwdfrydig mewn cyfres o ffug gyfweliadau a chael llawer o glod, llwyddodd Alex i oresgyn ei ddiffyg hyder ac enillodd y wobr ‘Penderfyniad’ o ganlyniad i hynny.

Cafodd Ian Richards o Bencoed sy’n 23 mlwydd oed ei gydnabod am oresgyn ei ofn o siarad o flaen pobl ar ôl dechrau’r rhaglen yn hwyr fel aelod tawel a nerfus o’r tîm. Cafodd ganmoliaeth am ei weddnewidiad i fod yn aelod tîm cymwys gyda phwyslais newydd ar ei amcanion o ran gyrfa yn y dyfodol ac ef oedd enillydd teilwng y wobr am ‘Y Gallu i Ganolbwyntio’.

Cafodd Wyn Robson sy’n 23 mlwydd oed o Sarn glod am ei frwdfrydedd heintus a’i lefelau ysgogiad, ac o ganlyniad i’w angerdd, cymhelliant ac egni tuag at y rhaglen a’i dîm, ef oedd enillydd y wobr ‘Cymhelliant’.

Yn olaf, cafodd Jasmin Bungay sy’n 19 mlwydd oed o Ben-y-bont ar Ogwr, gydnabyddiaeth yn ystod y noson am ei lefelau hyder cynyddol trwy ddod yn un o arweinwyr y grŵp.  Cyflwynwyd y wobr ‘Hyder’ iddi ac mae Jasmin yn diolch i’r rhaglen am ei hatgoffa o’r person yr arferai fod a dywedodd: “Mae’r cwrs wedi fy newid i’n llwyr ac erbyn hyn rwyf eisiau bod y fersiwn orau bosibl o fy hun.

“Rwyf wedi rhoi cynnig ar bethau anhygoel ac mae gweithio gyda’r athletwyr elitaidd wedi bod yn ysbrydoliaeth. Maen nhw’n eich atgoffa chi o hyd eich bod chi’n gallu gwneud pethau anhygoel a’ch bod gennych chi’r un gallu ag unrhyw un arall i fod yn anhygoel.

“Rwyf i eisiau i gynifer o bobl ifanc â phosibl nad ydyn nhw’n credu eu bod yn ddigon da i gymryd rhan yn y cwrs hwn oherwydd eu bod yn sicr yn gallu gwneud hynny!”
Meddai Karen Winch, Swyddog Pen-y-bont ar Ogwr Egnïol Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a oedd yn cynnal y seremoni wobrwyo: “Rydym yn hynod falch o’r bobl ifanc a gymerodd ran yn y rhaglen ‘Get on Track’ yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae wedi bod yn bleser i fod yn rhan o’r seremoni sy’n gwobrwyo eu gwaith caled.

“Daw’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y cynllun hwn o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd. Mae rhai wedi derbyn gofal, wedi dioddef bwlio, yn ddigartref neu wedi bod mewn perygl o droseddu, ac mae rhai yn wynebu heriau cynyddol wrth ddod o hyd i waith neu gymryd rhan mewn addysg.  Mae’n galonogol iawn i weld eu datblygiad rhagorol yma heno.

“Mae gan athletwyr elitaidd fel Christian, Philippa, a’r Fonesig Kelly Holmes ei hun, sgiliau ac agwedd unigryw. Maen nhw’n gwybod yn union pa fath o brofiad yw goresgyn trallod a pharhau i fwrw ymlaen i lwyddo. Rwy’n hynod ddiolchgar i Christian a Philippa am rannu’r rhinweddau hyn a’u hamser i helpu ein pobl ifanc i gyflawni eu potensial.”
Sefydlodd y Fonesig Kelly Holmes, sydd wedi ennill dwy fedal aur yn y gemau Olympaidd, ei helusen yn 2008, a hyd yn hyn mae wedi cyrraedd mwy na 300,000 o bobl ifanc. Y llynedd symudodd 68 y cant

o’r bobl ifanc a gymerodd ran yn ‘Get on Track’ ymlaen i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant o fewn pum mis. Ceir rhagor o wybodaeth yn www.damekellyholmestrust.org.

Ceir rhagor o wybodaeth am fenter ‘Get on Track’ Pen-y-bont ar Ogwr trwy gysylltu ag Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 815218 neu trwy anfon neges e-bost i aypd@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 11/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud