Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobr Sustrans i Ysgol Gynradd Afon y Felin

22 Chwefror 2017

Mae Ysgol Gynradd Afon y Felin yng Ngogledd Corneli wedi dod yn rhan o grŵp dethol o ysgolion lleol sydd wedi ennill y Wobr Marc Safon Arian i Ysgolion gan Sustrans Cymru – yr elusen sy’n annog pobl i deithio’n amlach ar droed, ar feic, ar sgwter a gan ddefnyddio cludiant cyhoeddus.

Meddai Swyddog Ysgolion Sustrans Cymru, Roger Dutton: “Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Afon y Felin am ennill y wobr hon. Mae’r disgyblion a’r staff wedi gweithio’n galed iawn yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, i sicrhau cyllid gan Ymddiriedolaeth Cynffig ar gyfer storio beiciau a sgwteri a chynnal digwyddiadau fel y Nadolig crand, gan osod addurniadau Nadoligaidd ar eu beiciau.

“Mae hon hefyd yn un o nifer o ysgolion lleol sy’n cymryd rhan yn yr her Big Pedal flynyddol sy’n gwahodd disgyblion, rhieni ac aelodau staff i gyflawni cymaint o deithiau ar ddwy olwyn ag sy’n bosibl.

“Mae’r ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a fu’n cymryd rhan yn y rhaglen Teithiau Llesol dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi gweld gostyngiad o 11 y cant ar gyfartaledd yn nifer y disgyblion sydd fel arfer yn teithio i’r ysgol yn y car, ac mae nifer y disgyblion sy’n teithio i’r ysgol ar feic neu ar sgwter bedair gwaith yn fwy.”

Ychwanegodd Roger: “Yr ysgolion cynradd lleol eraill sy’n rhan o’r rhaglen Teithiau Llesol ac sydd wedi ennill y Wobr Arian hyd yn hyn yw Bracla, Brynmenyn, Llangynwyd, Corneli, Llangrallo, Garth a Nant-y-moel. Pa un fydd y gyntaf i ennill y wobr Aur?”

Meddai Prifathrawes Afon y Felin, Nicola Williams: “Rydym yn falch iawn o’n hymrwymiad hirdymor i seiclo, sgwtera a cherdded i’r ysgol. Rydym wrth ein boddau fod ein hymdrechion wedi’u cydnabod gan Sustrans Cymru a hoffwn ddiolch i’r rhieni am eu cefnogaeth wych. Dros y 18 mis diwethaf, mae nifer y disgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol yn y car wedi gostwng yn sylweddol.”

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio: “Mae gwell seilwaith o amgylch Corneli o ganlyniad i gyllid ‘llwybrau diogel yn y gymuned’  wedi gwneud seiclo yn ddewis mwy diogel a realistig i deuluoedd lleol, ac mae sied feiciau newydd Afon y Felin hefyd wedi cael effaith fawr.

“Ar y cyfan, mae hon yn enghraifft ardderchog o sut y gall gwneud llwybrau i’r ysgol yn fwy diogel, darparu lle rhagorol i storio beiciau dan do, a hybu teithio llesol, annog pobl i ddefnyddio llai ar eu ceir.

“Mae hefyd yn wych clywed bod lefelau seiclo a sgwtera yn cynyddu mewn cymaint o ysgolion eraill, gan fod taith lesol i’r ysgol nid yn unig yn helpu plant i gadw’n heini, ond hefyd yn gwella eu gallu i ganolbwyntio. Gall wella eu lles hefyd ac wrth gwrs mae’n llesol i’r amgylchedd.”

Gall unrhyw ysgol gynradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n dymuno cymryd rhan yn y rhaglen Teithiau Heini, wneud cais yn www.sustrans.org.uk/wales/activejourneys.

Cynhelir yr her Big Pedal eleni rhwng 20 a 31 Mawrth. I gael rhagor o fanylion, ewch i www.bigpedal.org.uk

Last Updated: 22/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud