Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn cael effaith lesol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22 Chwefror 2017

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, sydd yn ei ddegfed blwyddyn erbyn hyn, wedi helpu i sefydlu ymarfer corff yn ffordd newydd o fyw ar gyfer miloedd o bobl sy’n dioddef o broblemau iechyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r fenter, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi meddygon i atgyfeirio pobl â chyflyrau meddygol penodol er mwyn iddynt allu gwella eu ffordd o fyw drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn canolfannau hamdden lleol.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn dilyn rhaglen ymarfer corff dros 16 wythnos ac mae dosbarthiadau wedi’u teilwra’n arbennig i helpu â materion yn ymwneud â’r galon, poen yng ngwaelod y cefn, rheoli pwysau, cyflyrau’r ysgyfaint, cryfder a chydbwysedd, a phroblemau â’r cymalau.

Mae dosbarthiadau ymarfer corff yn y pwll yn arbennig o effeithiol gyda phroblemau orthopedig, ac mae rhai dosbarthiadau wedi’u targedu at bobl sy’n dioddef effeithiau strôc. Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn un o’r ychydig ardaloedd yng Nghymru sydd wedi’u dewis i gynnal rhaglen arbrofol ar gyfer atgyfeirio pobl â chlefyd Parkinson.

Caiff y cynllun ei redeg yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Halo Leisure, ac atgyfeiriwyd 1871 o drigolion lleol y llynedd.

Ymwelodd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, â Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr yn gynharach y mis hwn i weld effaith y cynllun drosti hi ei hun.

Meddai’r Gweinidog: “Roedd hi’n wych cael ymweld â Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr i weld drosof fy hun sut y mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn cefnogi pobl i reoli eu cyflyrau hirdymor. Drwy leoli dosbarthiadau ymarfer corff, llyfrgell a chyfleusterau chwarae i blant i gyd o dan yr un to, mae’r Ganolfan yn helpu trigolion i gymdeithasu hefyd.”

Yn ystod ei hymweliad, cyfarfu’r Gweinidog â Stephen Bower o Ben-y-bont ar Ogwr, sydd ymhlith y rhai sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Dair blynedd yn ôl, wedi iddo ddod adref ar ôl gwyliau, roedd Stephen yn teimlo yn arbennig o ddiegni a gwyddai nad yr ychydig bwysau ychwanegol yr oedd wedi ei fagu wrth fwynhau ei hun yn teithio oedd yr unig reswm am hynny.

Ar ôl iddo fynd i weld ei feddyg teulu, cafodd Stephen wybod bod angen iddo gael llawdriniaeth ar ei galon ar unwaith. Cychwynnodd ei gyfnod adsefydlu drwy gael sesiynau ffisiotherapi yn Ysbyty Tywysoges Cymru, ac yna dechreuodd fynychu dosbarthiadau ymarfer corff yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl cael ei atgyfeirio fis Chwefror diwethaf.

Meddai Stephen, sy’n chwe deg saith oed: “Rwy’n dod yma ddwywaith yr wythnos i gymryd rhan mewn dosbarth hyfforddiant cylchol a byddaf yn parhau i wneud ymarfer corff gartref hefyd. Er i mi gymryd rhan mewn rhai chwaraeon pan oeddwn i’n iau, mae’n edifar gen i beidio â rhoi mwy o bwyslais ar ffitrwydd yn gynharach yn fy mywyd. Pe byddwn wedi gwneud hynny, byddwn yn rhedeg dros Brydain Fawr! Wir i chi, mae’r lle hwn yn wych ac ni allaf ganmol digon ar aelodau’r staff.”

Un arall o’r trigolion lleol sydd wedi newid ei bywyd er gwell o ganlyniad i’r cynllun yw Sheila Evans o Fracla, sy’n 79 oed.

Ym mis Rhagfyr 2012, aeth Sheila i weld ei meddyg teulu a oedd yn amau bod clefyd Parkinson arni. Ar ôl iddi ddilyn cwrs o driniaeth ffisiotherapi, cafodd ei hatgyfeirio i’r cynllun a bellach mae hi’n mynychu dosbarthiadau hyfforddiant cylchol ddwywaith yr wythnos yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pobl a chanddynt glefyd Parkinson.

Mae hi wedi sylwi bod y dosbarthiadau yn llesol tu hwnt, fel yr eglurodd David, ei gŵr: “Pan oeddwn i’n dioddef o anaf i’r cefn y llynedd, nid oedd Sheila yn gallu mynd i’w dosbarthiadau am rai wythnosau a gwaethygodd ei chyflwr. Yn sicr, gwelsom wahaniaeth mawr, ac roedd hi’n teimlo’n llawer gwell pan ddechreuodd hi fynd i’r dosbarthiadau unwaith eto. Byddem ni’n argymell y cynllun i unrhyw un.”

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, sydd hefyd yn llefarydd CLILC dros iechyd a gofal cymdeithasol: “Mae’r cynllun ardderchog hwn wedi cyflawni canlyniadau rhagorol ar gyfer pobl leol ers bron i ddegawd. Mae wedi dangos bod gwneud ymarfer corff yn rhan allweddol o’ch trefn wythnosol yn gallu gwneud gwyrthiau i’ch iechyd cyffredinol a gall hefyd helpu i atal cyflyrau penodol rhag gwaethygu.

“Yn ogystal â’r manteision corfforol, mae ymarfer corff hefyd yn gysylltiedig â gwell lles meddyliol, a cheir yr agwedd gymdeithasol yn ogystal, gan fod y dosbarthiadau yn rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl sydd â chyflyrau tebyg i chi a gwneud ffrindiau â nhw.”

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff ar gael ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Os ydych chi’n 17 oed neu’n hŷn ac yn teimlo y gallech chi elwa ar y cynllun, siaradwch â’ch meddyg teulu neu eich nyrs practis.

Mae Halo yn elusen gofrestredig ac yn fenter gymdeithasol sy’n rhedeg canolfannau hamdden ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau mewn canolfannau hamdden lleol, ewch i www.haloleisure.co.uk.

Last Updated: 22/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud