Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Brynmenyn web

Gwaith adeiladu yn dechrau ar Ysgol Gynradd newydd Brynmenyn

20 Chwefror 2017

Mae seremoni ‘torri’r dywarchen gyntaf’ wedi’i chynnal i nodi dechrau’r gwaith o adeiladu Ysgol Gynradd newydd Brynmenyn.

Mae’r ysgol yn cael ei hadleoli lai na milltir i ffwrdd o’i chartref presennol ar Bryn Road i hen safle Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath wrth ochr Coleg Cymunedol y Dderwen.

Bydd yr ysgol newydd sbon yn agor yn ystod gwanwyn 2018 ac yn cael ei hadeiladu am gyfanswm cost o £8.15 miliwn.

Caiff y prosiect ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o sicrhau ein bod yn cyrraedd y garreg filltir bwysig hon.

“Mae hynny’n rhestr o bobl sy’n cynnwys ein tîm prosiect, y pennaeth Clare Dale, y llywodraethwyr, staff yr ysgol, y contractwyr BAM Construction Limited, a Boyes Rees Architects a gynlluniodd yr ysgol.”

Mae Ysgol Gynradd Brynmenyn yn cael ei hadleoli oherwydd nad yw’r safle presennol yn addas i’w ehangu oherwydd ei faint a’r ffaith ei fod wedi’i amgylchynu gan dir comin. Mae problemau sylweddol hefyd o ganlyniad i dagfeydd traffig y tu allan i safle presennol Ysgol Gynradd Brynmenyn.

Bydd yr ysgol newydd sbon yn fwy, bydd ganddi fwy o gyfleusterau modern a bydd yn helpu’r cyngor i ymdopi â galw cynyddol am leoedd ysgol yn ardal Porth y Cymoedd am flynyddoedd lawer i ddod.

Caiff yr ysgol newydd ei hadeiladu i safonau cynaliadwyedd ‘rhagorol’ BREEAM, gan ddefnyddio mwy na 15 y cant o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Ychwanegodd y Cynghorydd David: “Pan oedd y disgyblion yn llunio eu rhestr ddymuniadau ar gyfer yr ysgol newydd, clywais fod llawer ohonyn nhw eisiau pwll nofio yn llawn llaeth siocled!

“Rwy’n ofni nad ydym wedi gallu darparu hwnnw, ond byddan nhw yn cael meysydd chwarae yn ogystal â mannau chwarae meddal penodedig ar gyfer disgyblion meithrin a derbyn, ac mae Pwll Nofio Ynysawdre dros y ffordd.”

Ymhlith y rhai hynny a oedd yn bresennol yn y seremoni torri’r dywarchen gyntaf - traddodiad hynafol a gynhelir i nodi dechrau gwaith adeiladu - roedd grŵp o ddisgyblion Brynmenyn sy’n ‘Genhadon Adeiladu’.

Gan esbonio eu swyddogaeth nhw, meddai’r Pennaeth Clare Dale: “Cawsant eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion, a bydd gan ein Cenhadon Adeiladu swyddogaeth bwysig iawn yn y misoedd sydd i ddod. Byddan nhw’n ymweld â’r safle’n rheolaidd, yn rhannu’r newyddion diweddaraf â gweddill yr ysgol ynglŷn â’r cynnydd, a byddan nhw’n rhannu eu syniadau ar gyfer y cynllun mewnol, lliwiau ac ati. Maen nhw’n awyddus iawn i ddechrau ar y gwaith ac maen nhw wrth eu boddau â’u siacedi gwelededd uchel newydd.

“Mae ein holl ddisgyblion yn dechrau cyffroi erbyn hyn, ac maen nhw wrth eu boddau yn enwedig am y ffaith y bydd ganddyn nhw laswellt yn yr ysgol newydd. Gan fod yr ysgol bresennol wedi ei hamgylchynu gan goncrit maen nhw’n edrych ymlaen yn fawr at hynny.”

Dechreuodd Ysgol Brynmenyn fel Ysgol Fabanod y Cyngor yn Festri Betharan ar 18 Hydref 1909, ac agorwyd drysau adeilad presennol yr ysgol ar 13 Ionawr 1913.

Bydd eitemau hanesyddol o’r ysgol bresennol yn cael eu cynnwys yn yr ysgol newydd pan fo hynny’n bosibl. Er enghraifft, mae gan yr ysgol gofeb i Sarah Jane Howell, cyn gynorthwy-ydd dysgu a fu farw yn achub disgybl rhag boddi yn yr afon yn 1911.

Last Updated: 22/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud