Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gatiau ysgol gynradd yn dod yn barth di-fwg

20 Chwefror 2017

“Byddwch yn garedig wrth ein calonnau a’n hysgyfaint” - dyna’r neges gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Garth ym Maesteg, lle y mae menter newydd, sy’n gweithredu ar draws y sir, wedi ei lansio gan ofyn i rieni beidio ag ysmygu y tu allan i gatiau’r ysgol.

Bydd placiau gatiau di-fwg yn ymddangos yn fuan y tu allan i bob ysgol gynradd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac anogir ysmygwyr lleol i barchu’r gwaharddiad gwirfoddol.

Cefnogir y fenter gatiau di-fwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a phartneriaid eraill gan gynnwys ASH Cymru, Dim Smygu Cymru, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y cyngor dros Addysg ac Adfywio: “Rydym ni’n falch mai ni yw’r awdurdod lleol diweddaraf yng Nghymru i wneud holl gatiau ysgolion cynradd yn barthau di-fwg.

“Mae rhai rhieni yn cael sigarét gyflym wrth y gatiau pan fyddan nhw’n dod â’u plant ar ddechrau’r diwrnod ysgol a’u casglu ar ddiwedd y dydd, ond bydd yr arwyddion hyn yn helpu i’w hannog i beidio â gwneud hynny.

“Mewn arolwg, dywedodd 81 y cant o ddisgyblion Garth bod eu hysgyfaint ifanc yn agored i ‘ychydig’ neu ‘lawer’ o fwg ail law y tu allan i’r ysgol. Gall hynny fod yn hynod niweidiol i ysgyfaint sy’n dal i dyfu.

“Mae ymchwil hefyd yn dangos bod pobl ifanc yn cael eu dylanwadu’n fawr gan bobl eraill sy’n ysmygu o’u cwmpas. Mae’r rhai hynny sydd â rhiant sy’n ysmygu 70 y cant yn fwy tebygol o ddechrau’r arfer, felly rydym yn gobeithio y bydd mentrau fel hyn yn helpu i bwysleisio’r neges ymhlith pobl ifanc bod risgiau iechyd sylweddol ynghlwm ag ysmygu.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Bonion sigarét yw’r sbwriel mwyaf cyffredin yn y byd. Felly yn ogystal â gwneud gatiau ein hysgolion yn fannau iachach, bydd y gwaharddiad hwn hefyd yn eu gwneud yn lanach.”

Meddai Liz Newbury-Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru:  "Mae lansio’r fenter gatiau ysgol di-fwg yn gyffrous iawn. Mae normaleiddio ymddygiad iachus yn allweddol er mwyn helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc.

"Bydd gatiau ysgol di-fwg o fudd i iechyd poblogaeth yr ysgol a hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Rydym wrth ein boddau o fod wedi gweithio ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar yr ymgyrch iechyd cyhoeddus cyffrous hwn."

Meddai Julie Thomas, Pennaeth Ysgol Gynradd Garth: “Roeddem yn falch iawn o gael cynnig cynnal lansiad y fenter ‘Gatiau Ysgol Di-fwg’ ar ran ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Yn Ysgol Gynradd Garth, rydym ni’n angerddol dros wella iechyd a llesiant ein disgyblion. Gan ein bod yn ysgol ‘Parchu Hawliau’, rydym yn cydnabod mai ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Bydd yr ymgyrch yn ein cefnogi yn ein hymdrechion i ddatblygu dinasyddion ifanc cadarn a hyderus, a chanddynt y wybodaeth y maent ei hangen.”

Mae llawer o gymorth ar gael yn lleol i ysmygwyr sy’n dymuno rhoi’r gorau iddi. Ewch i www.dimsmygucymru.com i gael rhagor o wybodaeth.

 

Last Updated: 20/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud