Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pŵer merched yn arwain at lansio elusen newydd

15 Chwefror 2017

Mae merched ysgol o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi sefydlu elusen newydd sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd a lles menywod ifanc.

Sefydlwyd yr elusen ‘Girl Power’ gyda chymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr, ac fe’i crëwyd gan grŵp o ddisgyblion ysgol uwchradd sydd eisiau annog eu cyfoedion i fod yn fwy egnïol ac ymdrin â materion megis diffyg hunan hyder a’r ffordd y maent yn gweld eu cyrff.

Daw’r merched o amryw o ysgolion uwchradd lleol, ac maen nhw hefyd yn aelodau o’r Rhwydwaith Merched lleol – menter a sefydlwyd bum mlynedd yn ôl gan Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae staff y cyngor wedi gweithio gyda’r merched a phartneriaid gan gynnwys Chwaraeon Cymru i helpu i hybu gweithgarwch corfforol a’i fuddion i iechyd, ac maen nhw hefyd wedi darparu cymorth parhaus a hyfforddiant i rymuso’r merched i ddod yn arweinwyr ifanc.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Mae’n wych gweld sut mae gwaith ein Hadran Pobl Ifanc Egnïol mewn ysgolion lleol yn wir wedi helpu merched i ddatblygu eu sgiliau a magu eu hyder i deimlo eu bod yn gallu sefydlu’r elusen a dod yn ymddiriedolwyr.

“Mae’r Rhwydwaith Merched yn gwneud gwaith gwych i wella iechyd a lles menywod ifanc a merched ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’r elusen hon yw’r cam nesaf. Rwy’n ffyddiog y bydd aelodau’r grŵp yn parhau i ehangu gwaith y rhwydwaith er mwyn i’r holl ferched yn y fwrdeistref sirol gael eu cymell i gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgarwch corfforol.”

Wrth sefydlu’r elusen, cynhaliwyd cystadleuaeth creu logo ymhlith disgyblion Blwyddyn Chwech ysgolion cynradd y fwrdeistref sirol.

Cynrychiolwyr o’r elusen oedd beirniaid y gystadleuaeth a dewiswyd dau enillydd ac ymgorffori elfennau o’r ddau ddyluniad yn y logo terfynol.

Yr enillwyr oedd Emily Nelmes o Ysgol Gynradd Bracla a Libbie Thomas o Ysgol Gynradd Garth.

Meddai’r ymddiriedolwr Jasmine King, a ddaeth yn rhan o’r rhwydwaith pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Cynffig: “Roedd hi’n hynod o anodd dewis enillydd o blith yr holl geisiadau, ond yn fy marn i, roedd y dyluniadau buddugol yn wirioneddol crynhoi nodau’r elusen, i rymuso merched i fod y gorau y gallan nhw fod.”

Cafodd y ddwy ferch ddeg tocyn i JumpJam ym Mhen-y-bont ar Ogwr a byddan nhw’n gweld eu dyluniadau ar gyhoeddiadau a gohebiaeth gysylltiedig ‘Girl Power’ yn y dyfodol.

I gael gwybod mwy am y Rhwydwaith Merched, cysylltwch ag Adran Pobl Ifanc Egnïol y cyngor ar 01656 815223 neu anfonwch e-bost i aypd@bridgend.gov.uk

Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud