Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adroddiad arolygu cadarnhaol iawn i Ysgol Gyfun Pencoed

8 Chwefror 2017

Ysgol Gyfun Pencoed yw’r ysgol uwchradd ddiweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael adroddiad arolygu cadarnhaol gan Estyn.

Nodwyd bod perfformiad yr ysgol, ynghyd â’i rhagolygon ar gyfer gwella, yn ‘dda’.

Barnodd arolygwyr fod y perfformiad presennol yn ‘dda’ am nifer o resymau, gan gynnwys y ffaith bod cyraeddiadau yng nghyfnod allweddol 4 (pobl ifanc rhwng 14 a16 mlwydd oed) wedi gwella yn y rhan fwyaf o’r dangosyddion allweddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Canfuwyd bod bron pob disgybl yn ymddwyn yn dda, a’r rhan fwyaf ohonynt yn dangos brwdfrydedd yn eu gwersi, a bod disgyblion ag anghenion ychwanegol yn gwneud cynnydd da.  Dywedodd yr arolygwyr fod gan yr ysgol ethos gofalgar iawn a’i bod yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol lle mae presenoldeb yn uchel.

Mae rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwella yn ‘dda’ oherwydd bod yr uwch dîm arwain yn cefnogi’r pennaeth yn effeithiol, ac maen nhw’n cyfathrebu’n dda â’r holl staff, gan helpu’r ysgol i ddatblygu diwylliant sy’n canolbwyntio ar ddyheadau a chyraeddiadau. Hefyd, nodwyd bod y llywodraethwyr yn gefnogol ac yn herio’r ysgol yn effeithiol.

Barnwyd bod gweithio mewn partneriaeth yn nodwedd gref o waith yr ysgol, sy’n effeithio’n gadarnhaol ar les y disgyblion.

Meddai’r Pennaeth David George: “Rydym wrth ein boddau â sylwadau’r tîm arolygu, yn enwedig wrth nodi cryfderau niferus Ysgol Gyfun Pencoed.

“Mae’r adroddiad arolygu yn adlewyrchu ymroddiad ein haelodau staff a’n disgyblion, felly hoffwn ddiolch iddyn nhw, i aelodau’r corff llywodraethu, i rieni ac i’r gymuned leol am eu cefnogaeth barhaus.”

Hefyd, nododd yr arolygwyr bedwar maes y mae angen eu gwella yn eu hadroddiad, gan argymell y dylai’r ysgol godi safonau mathemateg, gwella deilliannau ar gyfer disgyblion mwy galluog, cael gwared ar y diffyg yn y gyllideb, yn ogystal â gwneud defnydd gwell o ddata a gwybodaeth i gynorthwyo hunanasesu a chynllunio gwelliannau.

Bydd yr ysgol nawr yn llunio cynllun gweithredu yn dilyn yr arolwg i ddangos sut y bydd yn rhoi sylw i’r argymhellion a wnaed.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae hwn yn adroddiad arolygu cadarnhaol arall i’n hysgolion uwchradd, yn syth ar ôl adroddiad ‘rhagoriaeth ddwbl’ diweddar Ysgol Gyfun Bryntirion.

“Roedd Ysgol Gyfun Pencoed hefyd yn un o bedair ysgol leol a gafodd eu rhoi yn y categori ‘gwyrdd’ gorau yng nghodau lliw blynyddol ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf, felly mae ganddyn nhw hyd yn oed mwy o resymau i ddathlu. Da iawn i bawb ym Mhencoed, a gallant fod yn falch iawn o’r adroddiad hwn.”

Yn ogystal ag Ysgol Gyfun Pencoed, y tair ysgol uwchradd ‘werdd’ arall ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont oedd Cynffig, Brynteg a Bryntirion, a chafodd 24 o ysgolion cynradd eu rhoi yn yr haen uchaf. Ni chafodd yr un ysgol leol y cod lliw ‘coch’ isaf.

Last Updated: 08/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud