Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae chwyldro ailgylchu ar y ffordd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

8 Chwefror 2017

Cwestiynau cyffredin am y cynllun ailgylchu newydd

Mae chwyldro ailgylchu yn dod i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn, sy’n cynnwys cynhwysyddion ailgylchu newydd sbon a fydd yn helpu cartrefi i fod yn ‘wyrddach’ fyth, casgliad ar wahân ar gyfer cewynnau a chyfyngiad ar drigolion i daflu dim mwy na dau fag o sbwriel bob pythefnos.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar fin sicrhau contract saith mlynedd newydd gyda’i bartner gwastraff, Kier Environmental, a fydd yn darparu ailgylchu ar ochr y ffordd a chasgliadau gwastraff yn ogystal â thair canolfan ailgylchu yn y fwrdeistref sirol.

Mae’r cynllun presennol o gasglu ar ochr y ffordd yn galluogi 58 y cant o’r holl wastraff aelwydydd i gael ei ailgylchu, ond erbyn y bydd y contract newydd yn dod i ben yn 2024-25, bydd angen i gynghorau ledled Cymru gyrraedd targed ailgylchu newydd o 70 y cant – neu byddant yn wynebu cosbau drud gan Lywodraeth Cymru.

Dyna pam y mae’r cyngor a Kier yn cyflwyno cyfres o newidiadau ym mis Mehefin 2016 sydd â’r nod o wneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r lleoedd rhwyddaf i ailgylchu y gallech chi fod yn byw ynddo yng Nghymru.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Bydd y trefniadau newydd yn cael eu rhoi ar waith ddechrau mis Mehefin 2017 er mwyn rhoi digon o amser i’r contract gael ei gwblhau ac i’r cyfarpar ailgylchu gael ei weithgynhyrchu a’i ddosbarthu.

“Bydd hyn hefyd yn rhoi digon o amser i hysbysebu’r cynllun newydd, a bydd yn cyd-fynd â diwedd naturiol y calendrau casglu deunydd ailgylchu a gwastraff presennol sydd eisoes wedi’u dosbarthu i gartrefi.”

Ailgylchu

Bydd sachau a chynhwysyddion newydd cryf a thrwm yn cael eu defnyddio ar gyfer y casgliadau ailgylchu wythnosol. Bydd sach ffabrig oren yn cael ei defnyddio i storio cardbord, a bydd papur yn cael ei roi mewn sach ffabrig gwyn newydd. Bydd y sachau wedi’u gwneud o’r un defnydd â’r sachau ffabrig glas presennol a fydd yn parhau i gael eu defnyddio ar gyfer ailgylchu deunyddiau plastig a metel.

Bydd y sachau ffabrig oren a gwyn yn disodli’r ddau flwch du, na fydd yn cael eu defnyddio mwyach.

Bydd y cynhwysyddion a ddefnyddir ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd yn aros yr un fath – un cadi brown bychan ar gyfer y tu mewn i’r cartref, ac un cadi brown mawr a gaiff ei gasglu oddi ar ochr y ffordd.

Bydd cadi du newydd, tebyg i’r cadi mawr ar gyfer gwastraff bwyd, yn cael ei gyflwyno ar gyfer ailgylchu gwydr.

Dywedodd y Cynghorydd Williams: “Ledled Cymru, mae cartrefi yn ailgylchu dwbl yr hyn yr oeddent yn ei wneud 10 mlynedd yn ôl, ond mae angen i bob un ohonom wneud mwy fyth dros y degawd nesaf i ddatblygu’r momentwm a chyflawni’r targedau ailgylchu newydd a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

“Nid oes unrhyw gyfyngiad ar faint o ddeunydd ailgylchu y caiff pob cartref ei roi allan, a gall trigolion gael mwy o sachau a blychau wrth ofyn amdanynt.

“Bydd gan gartrefi sy’n cynyddu faint y maen nhw’n eu hailgylchu fwy o le yn y bagiau sy’n cael eu rhoi allan i’w casglu bob pythefnos, ac rydym hefyd yn edrych ar ffyrdd o ailgylchu deunyddiau eraill hefyd.”

Gwastraff tirlenwi

Gan y bydd cynghorau sy’n methu â chyrraedd y targedau ailgylchu yn wynebu dirwyon trwm, bydd cartrefi yn cael eu cyfyngu o ran faint o wastraff na ellir ei ailgylchu y cânt ei daflu mewn bagiau bob pythefnos.

Ar gyfer cartrefi â hyd at bum preswylydd, bydd hyn yn golygu dau fag ar y mwyaf bob pythefnos. Bydd y bagiau, a fydd yn gryfach ac yn fwy o faint na’r bagiau du presennol, gyda lliw a brand arbennig arnynt - ni fydd bagiau du yn cael eu defnyddio mwyach - a bydd aelwydydd yn cael digon o fagiau ar gyfer blwyddyn gyfan o’r cynllun.

Gan fod modd ailgylchu’r rhan fwyaf o wastraff aelwydydd, dim ond gwastraff na ellir ei ailgylchu, megis plastig du, bagiau plastig ystwyth neu bolystyren y ceir eu rhoi yn y bagiau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: “Yn ôl gwaith ymchwil gan yr arbenigwyr ailgylchu, WRAP Cymru, ar gynnwys y bag du cyffredin a roddir allan i’w gasglu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae o leiaf hanner ohono yn cynnwys gwastraff y gellid bod wedi’i ailgylchu, a gwastraff bwyd yw’r rhan fwyaf o hwnnw.

“Ceir ailgylchu gwastraff bwyd, papur, cardbord, plastig, metel a gwydr ac mae casgliad ar wahân ar gyfer cewynnau a gwastraff amsugnol, felly ychydig iawn ddylai fod ar ôl i’w rhoi mewn bagiau gwastraff na ellir ei ailgylchu, gan adael digonedd o le i bethau na ellir eu hailgylchu – megis baw anifeiliaid anwes.

Mwy o fagiau a chymorth

Bydd aelwydydd sydd â gwastraff cewynnau neu gynhyrchion gwastraff amsugnol eraill yn gallu cofrestru i gael casgliad ar wahân ar gyfer y math hwn o wastraff, gan gael gwared â’r angen i’w roi yn y bagiau gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Bydd eiddo â chwech neu saith preswyliwr yn cael gwneud cais am ddau fag gwastraff na ellir ei ailgylchu ychwanegol bob pythefnos.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddangos ei fod yn ailgylchu cymaint â phosibl, a bydd gwiriadau yn cael eu cynnal i sicrhau bod y bagiau ychwanegol yn cael eu defnyddio ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig. Bydd angen i gartrefi sy’n cael y bagiau ychwanegol wneud cais bob blwyddyn i gael gwneud hyn.

Bydd bag ychwanegol hefyd yn cael ei ddarparu i gartrefi sydd â thanau glo sy’n cynhyrchu lludw fel eu prif ffynhonnell o wres, a bydd deiliaid tai cymwys yn parhau i gael gwasanaeth casglu sbwriel â chymorth. Bydd y gwasanaeth gwastraff gardd presennol hefyd yn parhau i fod ar gael.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Bydd newidiadau mawr hefyd yn safleoedd amwynderau dinesig presennol y fwrdeistref sirol, sydd ar fin cael eu troi yn Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bydd angen gwahanu unrhyw wastraff a gludir i’r safleoedd hyn fel bod yr holl ddefnyddiau y gellir eu hailgylchu yn cael eu gosod yn y biniau ailgylchu cywir i ddechrau – ni fydd pobl yn cael rhoi’r cwbl mewn bag du a’i daflu i mewn i sgip mwyach. Er mwyn sicrhau bod ymweliadau trigolion â Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref mor ddidrafferth ac effeithlon â phosibl, byddant yn cael eu hannog i ddidoli’r gwastraff y maen nhw’n ei gludo i’r safle ymlaen llaw.

Mae cynlluniau ar y gweill i agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref newydd sbon ar Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Pentref yn y Pîl yn ystod 2018, ac mae’r cyngor a Kier yn ystyried sefydlu cyfleuster ailddefnyddio a fydd yn gallu cynnig amrywiaeth o nwyddau wedi’u hailgylchu.

Cymorth a gorfodi

Er mwyn helpu trigolion i ddod yn gyfarwydd â defnyddio’r cynllun newydd, bydd tîm o swyddogion yn ymweld â chymunedau lleol ac yn helpu cartrefi gydag unrhyw gwestiynau, pryderon neu broblemau a allai fod ganddynt.

Er y bydd eu gwaith yn canolbwyntio ar weithio gydag aelwydydd i’w hannog i ailgylchu cymaint â phosibl, byddant hefyd yn ymdrin ag unrhyw gamddefnydd bwriadol o’r cynllun a bydd ganddyn nhw’r pŵer i gyflwyno hysbysiadau cosb penodedig – ond dim ond fel dewis olaf y bydd y rhain yn cael eu defnyddio bob amser.

Bydd Kier hefyd yn darparu canolfan alwadau bwrpasol i gynorthwyo deiliaid tai â phob ymholiad sy’n ymwneud â’r gwasanaeth newydd.

Aeth y Cynghorydd Williams ymlaen i ddweud: “Rydym yn llwyr werthfawrogi y bydd addasu i’r cyfyngiad newydd o ddau fag yn fwy heriol i rai cartrefi nag eraill, ac nid ydym yn bwriadu bod yn llawdrwm ynglŷn â hyn.

“Ond mae hefyd angen taer i bob un ohonom newid ein harferion fel ei fod yn dod yn ail natur i bob cartref ailgylchu beth bynnag y gallant, a dyna pam y bydd ein tîm yn mynd o gwmpas ac yn siarad cymaint â phosibl â thrigolion.

“Yn ei chynllun datblygu cynaliadwy, ‘Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned’, mae Llywodraeth Cymru yn codi’r bar ar gyfer lleihau gwastraff a gwneud ailgylchu yn flaenoriaeth i Gymru, ac rwy’n gobeithio y bydd trigolion yn cefnogi ac yn deall pam y mae angen y trefniadau newydd hyn.

“Yn ogystal â’n helpu ni i osgoi cosbau ariannol sylweddol am fethu â chyrraedd y targedau newydd, maen nhw’n cyd-fynd â chynlluniau Llywodraeth Cymru a byddant yn helpu i sicrhau y gall ein plant dyfu ac etifeddu bwrdeistref sirol llawer mwy glân a gwyrdd.

“Er mwyn cael newid di-dor, rydym yn annog trigolion i ddechrau paratoi ar gyfer y cyfyngiadau newydd ar wastraff trwy ystyried faint yr ydych yn eu hailgylchu eisoes, a beth y gallech chi ei wneud yn wahanol.”

Meddai Julian Tranter, Rheolwr Gyfarwyddwr Kier Environmental: “Mae Kier, un o gwmnïau mwyaf blaenllaw’r farchnad ar gyfer ailgylchu ar ochr y ffordd, wedi gweithio’n agos â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu system gasglu newydd er mwyn ailgylchu cymaint â phosibl a rhoi’r fwrdeistref sirol ymhlith yr ardaloedd sy’n perfformio orau yng Nghymru.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’r cyngor a’r gymuned leol yn ystod y misoedd nesaf i baratoi ar gyfer rhoi’r system gasglu newydd ar waith, a fydd yn sicrhau bod cymaint â phosibl o wastraff yn cael ei ailgylchu a’i droi yn rhywbeth defnyddiol, megis ynni neu gynhyrchion newydd, gan leihau’r pwysau ar adnoddau naturiol.” 

Bydd manylion llawn y trefniadau ailgylchu a chasglu gwastraff newydd yn cael eu dosbarthu i bob cartref, ynghyd â set gyfan o sachau, bagiau a chynhwysyddion cyn i’r cynllun newydd ddod i rym ddechrau mis Mehefin 2017.

Bydd hyn yn cynnwys manylion ynghylch sut y gall cartrefi wneud cais am fagiau ychwanegol, y gwasanaeth gwastraff cewynnau ac amsugnol, casgliadau â chymorth a mwy.

Bydd hefyd rhaglen gyhoeddusrwydd lawn, gan gynnwys sioeau teithiol, hysbysebu, cwestiynau cyffredin, gwefan bwrpasol a mwy – mwy o fanylion i ddod yn fuan.

Last Updated: 13/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud