Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y cyngor yn rhoi ystyriaeth bellach i’r adleoli i Fynydd Cynffig

1 Chwefror 2017

Mae cynnig i adleoli Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig i’r un safle ac Ysgol Gyfun Cynffig yn cael ei ystyried unwaith eto yn dilyn ymateb cymysg gan ddisgyblion, rhieni a thrigolion lleol ym Mynydd Cynffig.

Ar ôl cynnal ymgynghoriad cyhoeddus a barodd chwe wythnos ar yr adleoli posibl, cytunodd aelodau’r cabinet yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi ystyriaeth bellach i fanteision ac anfanteision symud, ac i ailwerthuso dewis arall a fyddai’n cynnwys datblygu safle’r ysgol iau.

Ffurfiwyd Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig yn 2015 pan unodd yr ysgolion babanod a’r ysgol iau blaenorol, ac ers hynny bu’r ysgol yn gweithredu ar ddau safle.

Roedd y cyngor wedi cynnig dod â’r ysgol gynradd at ei gilydd ar safle wrth ochr Ysgol Gyfun Cynffig o fis Medi 2018 ymlaen a’i hehangu i fod yn ysgol dau ddosbarth mynediad a chynnig 60 o leoedd meithrin.

Fodd bynnag, yn dilyn deiseb a luniwyd yn erbyn y cynnig, mae’r cyngor wedi cytuno i ailasesu ei ddewisiadau.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn fater sy’n creu teimladau cryf yn y gymuned leol, o blaid ac yn erbyn yr adleoli arfaethedig.

“Felly rydym ni eisiau ystyried ymhellach y posibilrwydd o ddatblygu safle’r ysgol iau cyn gwneud  penderfyniad terfynol.”

Byddai unrhyw waith datblygu ar safle’r ysgol iau yn ddibynnol ar adleoli gerddi’r rhandiroedd a’r maes chwarae ac mae hefyd materion mwy cymhleth ac anodd sy’n ymwneud â phriffyrdd nag y byddai angen eu hystyried wrth adleoli’r ysgol i safle Ysgol Gyfun Cynffig.

Ar hyn o bryd mae 416 o leoedd gwag yn yr ysgol gyfun, felly mae digon o le i adleoli’r ysgol gynradd, ond iddi parhau i fod yn ysgol ar wahân.

Pe byddai’r ysgol gynradd yn cael ei hadleoli, byddai’r disgyblion yn cael eu cadw ar wahân i’r plant hŷn yn yr ysgol uwchradd, a byddai amseroedd dechrau a gorffen yn wahanol. Byddai hefyd meysydd chwarae a neuaddau cinio ar wahân, felly byddai’r disgyblion cynradd yn gwbl ar wahân i’r plant hŷn.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Rydym yn hynod awyddus i ddod o hyd i ateb priodol , a byddwn yn rhoi diweddariadau eraill ar ôl cyflwyno adroddiad dilynol i Aelodau’r Cabinet ddiwedd mis Chwefror.”

Roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus am yr adleoli arfaethedig yn cynnwys arolwg ar-lein yn ogystal â sesiynau galw heibio yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd, pryd yr oedd rhieni a thrigolion lleol yn cael gweld darluniadau’r penseiri a gofyn cwestiynau.

Mae adroddiad llawn o’r ymgynghoriad ar gael ar-lein yn www.bridgend.gov.uk a gellir gofyn am gopïau hefyd trwy anfon e-bost at ellen.franks@bridgend.gov.uk

Last Updated: 01/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud