Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cyngor yn pleidleisio i gefnogi’r Fargen Ddinesig

1 Chwerfor 2017

Mae’r Cabinet Rhanbarthol Cysgodol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn croesawu’r penderfyniad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymrwymo i raglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol Cysgodol yn aros am benderfyniad y deg awdurdod lleol a fydd yn cwrdd rhwng nawr a 9 Chwefror 2017. Byddai eu hymrwymiad hwy yn golygu y byddai’r Cabinet Rhanbarthol yn peidio â bod yn Gysgodol o 1 Mawrth 2017 ymlaen.

Mae’n rhaid i bob awdurdod ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gymeradwyo ymrwymiad y 10 awdurdod i fenthyca cyfanswm o £120 miliwn yn rhan o Gronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan, cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Cysgodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae hyn yn rhan bwysig o broses y Fargen Ddinesig. Mae’r deg awdurdod wedi cyd-weithio’n agos iawn yn ystod yr 16 mis diwethaf i gael y Fargen Ddinesig i gyrraedd y pwynt hwn, ond mae cefnogaeth ar gyfer y Fargen Ddinesig gan aelodau yr awdurdodau hynny yn hollbwysig os ydym am ddatblygu’r fargen hynod gyffrous hon ar y cyd.

“Gyda’n gilydd gallwn gyflawni newid economaidd a chymdeithasol sylweddol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd trwy wella trafnidiaeth, cefnogi arloesedd, gwella’r rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi twf menter a busnes, a thrwy ddatblygu tai ac adfywio.”

Yn dilyn cefnogaeth unfrydol gan y 10 awdurdod, bydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn symud i gyfnod pontio. Mae Cynllun Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 17 Mawrth – 17 Medi yn rhoi manylion y gweithgarwch allweddol sydd i’w gynnal, gan gynnwys sefydlu Swyddfa Ranbarthol i sbarduno cyflwyniad rhaglen waith y Cabinet Rhanbarthol gan ddisgwyl derbyn cynigion ddiwedd eleni.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rwy’n falch iawn bod aelodau lleol wedi pleidleisio o blaid cefnogi Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Mae hyn yn rhywbeth sy’n creu cyfleoedd aruthrol mewn mannau eraill yn y DU, a gallai wella perfformiad economaidd y rhanbarth cyfan a gwella apêl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhywle i fyw, gweithio a buddsoddi mewn cyfleoedd busnes newydd.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos â fy nghyd-arweinwyr awdurdodau lleol i wneud y fargen yn llwyddiant ysgubol.”

Last Updated: 01/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud