Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Blwyddyn gyntaf lwyddiannus i’r bartneriaeth llyfrgelloedd

1 Chwefror 2017

Mae darllenwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhoi sgôr boddhad o 97 y cant i’w gwasanaeth llyfrgell lleol yn adroddiad diweddaraf Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru o berfformiad.

Gyda bron i 6,000 o aelodau newydd wedi cofrestru yn y llyfrgelloedd yn ystod 2015/16, bu’n bennod gyntaf lwyddiannus i bartneriaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i redeg llyfrgelloedd lleol a gwasanaethau diwylliannol eraill.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y bartneriaeth ag Awen – sy’n elusen gofrestredig - ymunodd 5,744 o aelodau newydd â’r 11 llyfrgell yn y fwrdeistref sirol, gan gynyddu’r nifer cyffredinol o aelodau cofrestredig i 74,706.

Canfu’r adroddiad hefyd y gwnaed 449,004 o ymweliadau â llyfrgelloedd lleol, ac y benthycwyd 450,230 o lyfrau, DVDs ac eitemau eraill.

Mae oddeutu chwarter y llyfrau a archebir yn cael eu rhoi ar gadw trwy’r system ar-lein ac mae nifer yr e-lyfrau, e-adnoddau sain ac e-gylchgronau a gaiff eu benthyca yn flynyddol wedi cynyddu i 25,000.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae ein partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi ein galluogi i gadw llyfrgelloedd ar agor mewn cyfnod pan fo llyfrgelloedd eraill wedi gorfod cau eu drysau mewn rhannau eraill o Gymru, ac yn ogystal â hyn, mae’n caniatáu i ni barhau i wella’r gwasanaeth a’i wneud mor berthnasol â phosibl i fywydau pobl leol.

“Mae dros hanner poblogaeth y fwrdeistref sirol yn aelodau o lyfrgell erbyn hyn, ac mae llyfrgelloedd lleol yn parhau i chwarae rhan arbennig o bwysig mewn gwella llythrennedd plant.

“Er mwyn annog y mwynhad gydol oes o ddarllen, mae amrywiaeth eang o lyfrau plant ar gael, gyda silffoedd yn llawn dop o’r ffefrynnau gan C.S. Lewis a Roald Dahl, ynghyd â rhai gan David Walliams a Jacqueline Wilson.”

Ychwanegodd y Cynghorydd David: “Mae hefyd yn ddiddorol nodi bod 43 y cant o’r rhai sy’n defnyddio’r cyfleusterau TGCh yn y llyfrgelloedd yn gwneud hynny oherwydd nad oedd y cyfleuster ar gael iddynt gartref. Mae hyn yn dangos pa mor hanfodol yw hi fod llyfrgelloedd yn parhau i gyflawni’r swyddogaeth hon fel bod y rhyngrwyd ar gael i gynifer o bobl â phosibl yn ein cymunedau.”

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: “Fel elusen sydd wedi ymrwymo i wella bywydau pobl, rydym ni wrth ein boddau â’r cynnydd a welwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

“Trwy fuddsoddi yn ein haelodau staff a’n hadnoddau, rydym wedi chwarae rhan allweddol mewn cefnogi llythrennedd plant, cynhwysiant digidol, ac iechyd a lles ledled y sir.

“Mae hyn wedi’i adlewyrchu yn y nifer uchaf erioed o bobl sydd wedi dod i’n digwyddiadau a’n gweithgareddau yn ein llyfrgelloedd, ein Sialens Ddarllen yr Haf fwyaf llwyddiannus hyd yn hyn, a’r partneriaethau â grwpiau cymunedol eraill yr ydym yn edrych ymlaen at eu datblygu yn ystod y 12 mis nesaf.”

Yn 2016, y llyfr a fenthycwyd amlaf o lyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd ‘Make Me’, sy’n rhan o'r gyfres Jack Reacher gan yr awdur Lee Child. Yr ail ar y rhestr oedd ‘The Girl on the Train’, gan Paula Hawkins.

Dominyddwyd siartiau’r plant gan Roald Dahl, wrth i wyth o’i lyfrau fod ymhlith y deg llyfr a fenthycwyd amlaf gan blant. Rhif un ar y rhestr oedd ‘George’s Marvellous Medicine’, a ‘The Enormous Crocodile’ oedd yn ail.

Last Updated: 01/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud