Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canlyniadau TGAU Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

24 Awst 2017

Mae canlyniadau TGAU eleni wedi datgelu bod 92.8 y cant o’r holl ddisgyblion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi llwyddo mewn o leiaf pum arholiad.

Mae arwyddion cynnar ar sail canlyniadau CBAC yn awgrymu bod 59.2 y cant o ddisgyblion wedi cyflawni graddau A* - C, a bod 15.8 y cant wedi cyflawni gradd A* neu A.

Mae’r canlyniadau wedi’u casglu ar gyfer nifer o arholiadau newydd sydd wedi eu datblygu, ar ôl i ddisgyblion eu sefyll am y tro cyntaf mewn pynciau megis Saesneg Iaith, Saesneg Llenyddiaeth, Cymraeg Iaith, Cymraeg Llenyddiaeth, Mathemateg a Mathemateg: Rhifedd.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Hwn fu’r tro cyntaf i’r math newydd o arholiadau fod ar waith, a hoffwn i longyfarch yr holl ddisgyblion am eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

“Bu nifer o straeon llwyddiant ym mhob ysgol, a hoffwn i ddiolch i staff addysgu a chynorthwyol am eu hymrwymiad anhygoel i ddatblygiad academaidd a chymdeithasol ein pobl ifanc.”

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw David: “Rwy’n falch iawn o’r llwyddiant y mae cynifer o bobl ifanc yn ymfalchïo ynddo heddiw, ac rwy’n gobeithio eu bod nhw wedi cael y canlyniadau yr oeddent yn dymuno eu cael wrth edrych ar y dewisiadau ar gyfer addysg bellach, hyfforddiant a chyflogaeth.

“Mae hefyd amrywiaeth eang o gyngor a chefnogaeth ar gael i ddisgyblion nad ydynt wedi cael y canlyniadau yr oedden nhw’n gobeithio eu cael, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’u hysgol, eu coleg neu â Gyrfa Cymru i gael rhagor o wybodaeth.”

Yn Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath ym Mracla, cyflawnodd un o bob pum disgybl bum gradd A* neu A mewn o leiaf pum pwnc, a chyflawnodd 90 y cant o’r disgyblion bum gradd A-C neu gyfwerth mewn o leiaf pum pwnc.

Cafodd Ysgol Gyfun Porthcawl ei nifer uchaf erioed o ganlyniadau TGAU A* ac A wrth i 56 o ddisgyblion ennill wyth neu fwy o’r graddau hyn.

Cyflawnodd 25 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Brynteg 10 neu fwy o raddau A* neu A, a chyflawnodd bron i 25 y cant o’r disgyblion bum canlyniad neu fwy ar yr un lefel.

Safodd disgyblion yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yr arholiad TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf newydd am y tro cyntaf a llwyddodd 83 y cant yn yr arholiad. Cafodd saith disgybl yn Ysgol Gyfun Cynffig 58 o raddau A* neu A rhyngddynt.

Yn ogystal â hynny, cafwyd cyfradd llwyddiant o 99 y cant yn Ysgol Gyfun Bryntirion o ran y disgyblion a gyflawnodd pum neu fwy o gymwysterau TGAU.

Nodyn i’r golygwyr

Mae rhai o’r ystadegau ar gyfer y fwrdeistref sirol wedi eu seilio ar ganlyniadau TGAU CBAC yn unig, felly dylid ymdrin â nhw yn ofalus, oherwydd bydd ysgolion wedi cofrestru nifer amrywiol, ond sylweddol o bosibl, o fyfyrwyr gyda byrddau arholi eraill.

Last Updated: 25/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud