Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Blwyddyn dda arall o ran perfformiad Safon Uwch yn ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr

17 Awst 2017

Mae safon canlyniadau Safon Uwch ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i chynnal wrth i niferoedd mawr o fyfyrwyr gael graddau uchel.

Yn dilyn y gwelliannau sylweddol a gyflawnwyd yn 2016, cyfanswm y myfyrwyr a basiodd eu Safon Uwch ar gyfer 2017 oedd 98.3 y cant, a chyflawnodd 76.7 y cant o’r rhain radd A* i C.

Cyflawnodd myfyrwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr berfformiad uchel ar bob lefel:

  • A* - A:    22.4 y cant o’i gymharu â chyfartaledd o 25 y cant ledled Cymru.
  • A* - C:    76.7 y cant o’i gymharu â chyfartaledd o 75.3 y cant ledled Cymru.
  • A* - E:    98.3 y cant o’i gymharu â chyfartaledd o 97.7 y cant ledled Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae canlyniadau Safon Uwch eleni wedi dangos perfformiad cadarn eto ar bob lefel. Hoffwn longyfarch y disgyblion a’r myfyrwyr am eu llwyddiant gwbl haeddiannol, a diolch i’r athrawon, y llywodraethwyr a’r rhieni am eu hymroddiad a’u cefnogaeth ddiddiwedd.

“Mae gweithlu hynod fedrus yn hollbwysig ar gyfer ffyniant a llwyddiant Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y dyfodol, ac mae’n galonogol gweld cynifer o’n pobl ifanc yn cyflawni graddau uchel.”

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Gan fod addysg wedi bod yn flaenoriaeth hirsefydlog yn yr awdurdod lleol hwn, rwyf wrth fy modd yn gweld y gyfradd llwyddiant yn cael ei chynnal a gweld bod cynifer o’n pobl ifanc yn cael cyfleoedd i symud ymlaen at addysg uwch, hyfforddiant a chyflogaeth.

“Da iawn i’r bobl ifanc, eu hathrawon, rhieni, gofalwyr, y llywodraethwyr, a phawb arall sydd wedi eu helpu, eu hannog a’u cefnogi. Dymunaf bob llwyddiant iddynt.”

Ledled y fwrdeistref sirol mae ysgolion wedi adrodd canlyniadau Safon Uwch cadarnhaol.

Cyflawnodd Ysgol Gyfun Cynffig ei chyfradd llwyddo uchaf erioed wrth i 100 y cant o’i disgyblion gyflawni graddau A*-E a symud ymlaen i addysg bellach neu brentisiaethau. Dywedodd y pennaeth, Hannah Castle: “Rydym wrth ein boddau y bu cynnydd unwaith eto yn ein perfformiad Safon Uwch, gan gynnwys ein cyflawniad uchaf erioed o ran graddau A*-A. Mae’r canlyniadau unwaith eto yn cynrychioli gwaith caled disgyblion, teuluoedd ac athrawon.”

Yn Ysgol Gyfun Porthcawl, mae disgyblion yn dathlu cyfradd llwyddo gyffredinol o 99 y cant o ran graddau A*-E, a 28 y cant o’r rhain yn raddau A* neu A. Dywedodd y pennaeth, Andrew Slade: “Safwyd ymhell dros fil o bapurau Safon Uwch, felly mae’r canlyniadau hyn yn arbennig o glodwiw. Hoffwn longyfarch y staff a’r myfyrwyr, a chanmol eu gwaith caled a’u hymroddiad taer.”

Cododd y gyfradd llwyddo gyffredinol yn Ysgol Gyfun Pencoed i 98 y cant, ac roedd bron i un ym mhob pump yn radd A* neu A. Dywedodd y pennaeth, David George: “Eleni y cafwyd canlyniadau cyntaf y bartneriaeth newydd gyffrous rhwng yr ysgol a Choleg Penybont, ar ôl ffurfio Coleg Chweched Penybont, ac mae’r canlyniadau cyffredinol wedi gwella’n sylweddol. Llongyfarchiadau i holl fyfyrwyr Dosbarth 2017 Ysgol Gyfun Pencoed am ganlyniadau gwych.”

Hon oedd y drydedd flwyddyn o ganlyniadau Safon Uwch yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, lle cafodd yr holl fyfyrwyr le yn eu dewis o brifysgol - cyflawnodd 45 y cant o’r rhain raddau A*-B a 75 y cant rhwng A*-C. Dywedodd Meurig Jones: “Mae hyn yn dysteb i waith caled y myfyrwyr a’r staff i gyflawni canlyniadau da, a dymunwn bob hwyl iddyn nhw wrth barhau i astudiaethau pellach, cyflogaeth neu hyfforddiant sy’n seiliedig ar waith.”

 

Last Updated: 22/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud