Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Calonnau caredig a gwobrau o fri i Ysgol Babanod Cefn Glas

14 Awst 2017

Mae Ysgol Babanod Cefn Glas wedi ennill dwy wobr o fri, gan ddod â blwyddyn ysgol gyffrous i ben. Dangosodd yr athrawon a’r disgyblion fod ganddynt galonnau arbennig drwy gynnig cefnogaeth i un o’r disgyblion ifanc.

Maent wedi llwyddo i gadw eu Baner Eco Platinwm a chael eu hachredu â Gwobr Ysgolion Iach Genedlaethol unwaith eto.

Mae baneri gwobrau eco o liwiau gwahanol sydd wedi bod yn chwifio yn yr ysgol ers 2006 yn arwydd o’i hymrwymiad i bopeth ‘gwyrdd’, ac mae’r disgyblion yn ymwybodol o broblemau amgylcheddol a phwysigrwydd cynaliadwyedd. Y Faner Eco Platinwm yw’r wobr uchaf a roddir gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Mae’r Wobr Ysgolion Iach Genedlaethol, dan adain Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ymwneud â meysydd megis bwyd, ffitrwydd, iechyd meddwl, lles a hylendid.

Un o’r mentrau a fu o gymorth i Ysgol Babanod Cefn Glas gadw ei gwobr ysgol iach, oedd ‘Wythnos Iach’ yr ysgol a gynhelir bob blwyddyn. Achubodd yr ysgol ar y cyfle hwn i godi arian dros Sefydliad Prydeinig y Galon ar ôl i un o’i disgyblion ddatblygu problemau gyda’r peiriant sy’n rheoli ei galon.

Cafodd Cole Samuel, sy’n bump oed, reolydd calon pan oedd yn faban, ond roedd yn rhaid iddo gael llawdriniaeth agored ar ei galon ym mis Ebrill.

Diolch byth, roedd Cole yn ôl yn y stafell ddosbarth ar ôl tair wythnos yn unig. Er mwyn dangos pa mor hapus oeddent o’i weld yn iach eto, cymerodd y staff a’r disgyblion ran mewn digwyddiad neidio, Jumpathon, yn ystod yr ‘Wythnos Iach’ i godi £2,300 dros Sefydliad Prydeinig y Galon ac Ysbyty Plant Bryste lle cafodd Cole ei driniaeth.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Babanod Cefn Glas: “Mae wedi bod yn flwyddyn wych, ond roedd pob un ohonom yn poeni am Cole yn fawr iawn pan oedd yn rhaid iddo gael llawdriniaeth i gael rheolydd calon newydd. Roedd yn rhyddhad i bawb o glywed ei fod yn iawn, ac yna ei weld yn dod nôl i’r ysgol, â gwên ar ei wyneb ac yn awyddus i chwarae gyda’i ffrindiau.

“Hoffwn i ddiolch i bawb a gefnogodd ein digwyddiad codi arian, ac yn wir, i bawb sydd wedi cefnogi ein holl fentrau yn ystod y flwyddyn. Rydym eisiau rhoi cyfle i bob disgybl fod yn hapus, a chael ei ysgogi a chyflawni’r gorau o fewn ei allu. Mae ennill y gwobrau hyn yn gydnabyddiaeth o’n hymdrechion ac rydym ni’n falch iawn o gadw ein Gwobr Ysgol Iach Genedlaethol a’n gwobr Eco Platinwm.”

Dywedodd mam Cole, Joann: “ Mae’r ysgol wedi bod yn gefnogol iawn bob amser. Mae’r amgylchedd mor ddiogel ac mae’r athrawon yn arbennig o ofalgar. Maent yn gofalu amdano fel pe bai’n blentyn iddyn nhw.”

Wrth longyfarch yr ysgol ar flwyddyn lwyddiannus arall, dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Os nad oedd y cwpwrdd gwobrau yn Ysgol Babanod Cefn Glas yn orlawn o’r blaen, mae e erbyn hyn yn bendant. Mae aelodau staff yr ysgol wedi dangos brwdfrydedd heintus yn hyrwyddo gwerthoedd iechyd, a hoffwn i longyfarch Sue a’i thîm am fod mor ymroddgar i iechyd a lles cymuned gyfan yr ysgol.

“Mae Ysgol Babanod Cefn Glas wedi cael enw da am annog agweddau ecogyfeillgar ers  deng mlynedd a mwy erbyn hyn, ac mae’n hyfryd gweld bod y disgyblion yn dal i fod â’r un diddordeb a brwdfrydedd am bopeth ‘gwyrdd’. Mae’n dangos bod yr amgylchedd a chynaliadwyedd yn rhan annatod o’r ysgol o hyd.

“Rydym yn falch bod ysgolion lleol eraill hefyd wedi cael gwobrau eco gan Cadwch Gymru’n Daclus yn ystod y flwyddyn hon, gan ddangos y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud i fagu dinasyddion cyflawn ar gyfer y dyfodol.”

Last Updated: 14/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud