Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwastraff bwyd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael ei brosesu’n lleol

11 Awst 2017

Mae’r holl wastraff bwyd sy’n cael ei gasglu o gartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael ei ailgylchu yn lleol yn y safle Agrivert newydd yn Stormy Down.

Cytunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Abertawe ar gontract 15 mlynedd i’w holl wastraff bwyd gael ei brosesu yn y safle uwch-dechnoleg, a agorodd wyth mis yn ôl ger y Pîl.

Mae’r cynghorau wedi dod at ei gilydd i anfon y gwastraff bwyd y maent yn ei gasglu wrth ymyl y ffordd - tua 18,000 o dunelli y flwyddyn - i gael ei brosesu drwy dreulio anaerobig yn y safle, er mwyn ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan yn gyntaf cyn cael ei roi’n ôl yn y gadwyn fwyd yn llythrennol fel gwrtaith organig a gaiff ei daenu ar oddeutu 3,000 o erwau o dir fferm cyfagos.

Gefnogir y cynllun gan gyllid Llywodraeth Cymru a bydd yn helpu i gyflawni targedau uchelgeisiol Cymru gyfan i ailgylchu 70 y cant o’r gwastraff erbyn 2025.

Bydd y contract yn dechrau yn nes ymlaen y mis hwn, ac meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n fantais enfawr y caiff ein gwastraff bwyd ei brosesu yn y fwrdeistref sirol ei hun gan mai hwn yw’r dewis mwyaf buddiol i’r amgylchedd yn sicr.

Yn ogystal â chyfrannu at y broses o leihau ein hôl troed carbon, mae’r trefniadau hyn yn golygu y bydd sgil-gynhyrchion gwastraff bwyd ein trigolion yn cael eu defnyddio’n lleol, a bydd yn cefnogi cyflogaeth leol hefyd. Mae’r trefniant hwn o les i bawb.

“Mae hefyd wedi bod yn gost effeithiol i gydweithio â Chyngor Abertawe ar y broses o gaffael y contract newydd hwn, a hoffwn i hefyd gydnabod y cymorth a gawsom gan Lywodraeth Cymru yn ystod y broses.”

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: “Mae Cymru ar flaen y gad yn y DU o ran ailgylchu ac rydym ni mewn sefyllfa dda i gyrraedd ein targed o 70 y cant erbyn 2024/2025.

“Er mwyn cyrraedd ein targed, mae angen i ni annog trigolion i ailgylchu gwastraff bwyd ac rwy’n croesawi’r contract newydd ac ymrwymiad Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Abertawe i gynyddu ailgylchu gwastraff bwyd.”

Arferai gwastraff bwyd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gael ei gludo i safle prosesu gwastraff bwyd yn Rhondda Cynon Taf.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Amgylcheddol Cyngor Abertawe: “Mae hyn yn newyddion gwych i bobl Abertawe, gan mai hwn yw’r dull gwyrddaf posibl o gael gwared ar eu casgliadau gwastraff bwyd wythnosol.

“Bydd y gwastraff yn helpu i gynhyrchu digon o ynni i gyflenwi ynni gwyrdd i filoedd o aelwydydd, a bydd y gweddillion yn creu gwrtaith organig o safon uchel i helpu i dyfu'r genhedlaeth newydd o fwydydd hefyd.

“Mae hyn hefyd yn golygu na fydd y gwastraff yn mynd i safle tirlenwi i genedlaethau’r dyfodol orfod mynd i’r afael ag ef, ar yr amod na fydd pobl yn rhoi eu gwastraff bwyd yn y bagiau du.

Dywedodd hefyd: “Mae ein cyfraddau ailgylchu yn Abertawe eisoes yn 63 y cant, ac mae’r fenter newydd hon yn cynnig sicrwydd ychwanegol i drigolion bod eu gwastraff bwyd yn cael ei waredu yn ystyriol.”

Mae safle Parc Stormy Agrivert eisoes yn cynnig gwasanaethau ailgylchu bwyd i Gynghorau Sir Ceredigion, Powys a Phenfro a busnesau lleol. Mae’r safle’n prosesu 48,000 o dunelli o wastraff bwyd a hylif bob blwyddyn, ac yn cynhyrchu 3MW o drydan adnewyddadwy, sy’n ddigon o ynni i bweru 5,900 o aelwydydd.

Meddai Alexander Maddan, Prif Weithredwr Agrivert: “Rydym yn falch iawn o weithio gyda Phen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe.

“Mae’n bwysig ailgylchu gwastraff bwyd o fewn y rhanbarth y’i cesglir ynddi a dychwelyd yr adnoddau gwerthfawr, megis gwrtaith ac ynni yn ôl i’r ardal leol. Rydym ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda chynghorau Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe a’u trigolion i gynyddu eu cyfraddau casglu gwastraff bwyd ac i’w cefnogi i gyflawni’r targedau ailgylchu yn y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ewch i http://www.recycleforbridgend.wales/cymraeg/index.php

Last Updated: 11/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud