Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Carcharu masnachwr twyllodrus parhaus

11 Awst 2017

Mae masnachwr twyllodrus o Faesteg wedi’i garcharu ar ôl twyllo cwsmeriaid drwy gynnig gwelliannau cartref er ei fod yn destun dedfryd ohiriedig am droseddau twyllo ar y pryd.

Ym mis Mehefin 2016, cafodd Mr Olaf Cosker ddedfryd ohiriedig am naw achos o dwyll a oedd yn gysylltiedig â gwerthu paneli solar i gwsmeriaid a busnesau na chafodd eu cyflenwi byth, yn dilyn ymchwiliad gan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Caerdydd.

Cafodd swyddogion Safonau Masnach o Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wybod ar ôl hynny, ym mis Awst 2016, fod Mr Cosker, a oedd yn masnachu o dan yr enw Capitol Home Improvements, wedi cynnig cyflenwi a gosod bondoeau, fasgiau a chynhyrchion gwydr dwbl newydd i un o drigolion Cwmbrân.

Cafodd y cwsmer ddyfynbris o £3,000, a gofynnodd Mr Cosker am daliad o £1,000 ymlaen llaw, a dalwyd iddo mewn arian parod ar y diwrnod.

Pan oedd Mr Cosker yn nhŷ’r fenyw, dywedodd yn gelwyddog wrthi ei fod wedi ei ardystio gan CERTASS – corff ardystio safonau adeiladu sy’n asesu ac yn dilysu’n llym cyn caniatáu i rywun fod yn aelod ohono.

Cyflwynodd Mr Cosker waith papur i’r unigolyn, ond methodd â rhoi gwybod iddi, ar lafar nac yn ysgrifenedig, y gallai hi ganslo’r contract. Ar ôl cymryd y £1,000 ymlaen llaw, dechreuodd wneud peth gwaith ond methodd ei gwblhau. Tynnodd Mr Cosker yr estyll ffasgia i gyd heb osod rhai newydd yn eu lle, a achosodd ddifrod i gartref yr unigolyn ar ôl i law dreiddio i mewn i’w thŷ.

Cyn y troseddau hyn, roedd Mr Cosker wedi derbyn rhybudd am dwyll yn ôl yn 2008, a derbyniodd orchymyn cymunedol 12 mis yn 2013, eto am droseddau tebyg.

Ddydd Llun 17 Gorffennaf 2017, dedfrydwyd Mr Cosker i garchar am 50 wythnos yn Llys y Goron Caerdydd ar ôl pledio’n euog i dair trosedd yn ymwneud â Rheoliadau Diogelu Defnyddiwr rhag Masnachu Annheg 2008 o ganlyniad i’w ymddygiad ym mis Awst 2016, a gorchmynnwyd iddo fod dan glo am leiafswm o 25 wythnos gan y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke.

Gorchmynnwyd iddo dalu iawndal o £850 i’r achwynydd a £150 arall am gostau'r awdurdod lleol.

Meddai Cadeirydd y Cydbwyllgor, y Cynghorydd Dhanisha Patel: “Methodd Mr Cosker â chymryd sylw o gyngor swyddogion Safonau Masnach a’r llysoedd ar sawl achlysur, ac mae hyn wedi arwain at ddedfryd o garchar a allai fod â goblygiadau ar ei gymeriad a’i allu i weithredu busnes dibynadwy yn y dyfodol.

“Bydd ein tîm Ymchwiliadau Mawr a Diogelu yn gweithredu yn y modd cryfaf posibl yn erbyn y rhai hynny sy’n mynnu twyllo a chamarwain defnyddwyr yn barhaus – rydym ni’n ymdrechu i amddiffyn y rhai hynny sydd fwyaf agored i drosedd ar garreg y drws ac rydym ni’n annog cymdogion, ffrindiau ac aelodau teulu i roi gwybod i ni am achosion o’r fath cyn gynted â phosibl.”

I roi gwybod am achos o drosedd ar garreg y drws, ffoniwch Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506, neu ffoniwch yr Heddlu ar y rhif ffôn 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys.


Last Updated: 11/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud