Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Parcio am ddim am ddwy awr i ddechrau ym maes parcio y Rhiw y mis hwn

4 Awst 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd y ddwy awr gyntaf o barcio ym maes parcio aml-lawr y Rhiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr AM DDIM o Ddydd Mawrth 22 Awst tan ddiwedd mis Mawrth 2018.

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod £3 miliwn ar gael i gefnogi cynllun treialu parcio am ddim mewn awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol, a bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio ei dyraniad o £131,000 i gyflwyno cynllun er budd canol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Wrth gadarnhau’r dyddiad cychwyn, dywedodd y cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod ffordd o fyw pobl yn newid, a bod siopa ar-lein a mwy o gystadleuaeth yn effeithio ar ganol trefi ledled Cymru.

“Mae’r Llywodraeth wedi trefnu bod y cyllid hwn ar gael er mwyn i awdurdodau lleol allu treialu dulliau amrywiol o drefniadau parcio am ddim, i weld faint o effaith y caiff o ran denu cwsmeriaid yn ôl i’r stryd fawr.

“Mae lleoliad maes parcio aml-lawr y Rhiw yn ddelfrydol ar gyfer y cynllun treialu hwn, a fydd yn parhau tan ddiwedd mis Mawrth 2018. Os yr ystyrir bod y parcio am ddim yn cael effaith gadarnhaol ar ganol y dref, bydd yn rhaid i ni weld a yw Llywodraeth Cymru yn dewis cynnig mwy o gyllid er mwyn parhau â chynllun parcio am ddim yn 2018-19.”

Mae parcio eisoes am ddim trwy’r dydd a phob dydd Sul ym maes parcio aml-lawr y Rhiw, a agorodd ym mis Tachwedd 2016. Mae’n rhan o broject ailddatblygu ehangach a ariannir gan Lywodraeth Cymru, Coastal Housing Group a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd hefyd yn cynnwys fflatiau newydd ac uned manwerthu a adeiladwyd gan Kier Construction.

Mae’r cynllun cyfan bron a’i gwblhau. Ar hyn o bryd, mae’r 28 fflat yn cael eu dodrefnu, a disgwylir cyhoeddiad yn fuan ynglŷn â pha fusnes fydd yn meddiannu’r uned manwerthu newydd yn y datblygiad.

Agorodd y prif lwybr ar gyfer cerddwyr i mewn i’r maes parcio yr wythnos diwethaf hefyd, gan ddarparu mynediad i fryn y Rhiw ac oddi yno, yn syth i mewn i lefel 1 y maes parcio lle y mae’r cilfachau parcio i’r anabl wedi eu lleoli. Hefyd, bydd lle i gadw beiciau newydd yn y rhan hon cyn bo hir.

Ychwanegodd y cynghorydd: Mae’n gyffrous iawn gweld camau olaf cwblhau'r datblygiad mawr trawiadol hwn. Yn hytrach na dim ond disodli’r hen faes parcio hen ffasiwn, penderfynom ni fanteisio ar y cyfleoedd gwych y mae rhaglen ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’ Llywodraeth Cymru yn eu cynnig i wneud cais am gyllid i adeiladu maes parcio modern gwell a helpu i greu cymuned o bobl yn byw yng nghalon canol y dref a fydd yn defnyddio’r siopau lleol, yn hybu masnach ac yn helpu i gefnogi’r economi liw nos.

“Nid yw’r cyngor yn berchen ar unrhyw siopau na safleoedd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ac nid oes ganddo unrhyw ddylanwad dros sut y maent yn cael eu marchnata neu eu neilltuo, ac felly rydym yn hytrach yn canolbwyntio ar ddatblygu’r amgylchedd busnes a siopa.

“Mae’r datblygiad newydd ac unigryw hwn yn fuddsoddiad yn nyfodol hirdymor canol y dref, ac rydym yn hyderus y bydd yn gweithredu fel catalydd ar gyfer buddsoddiadau pellach gan y sector breifat.

“Dim ond drwy weithio mewn partneriaeth agos y gallai fod wedi cael ei gyflawni, ac felly hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y datblygiad hwn hyd yn hyn.”

 

 

 

Last Updated: 04/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud