Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llwyddiant chwaraeon ym maes paralofneidio i Ysgol Heronsbridge

30 Tachwedd 2016

Mae disgybl o Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi dod yn bencampwr cenedlaethol mewn camp sy'n cyfuno grym a chydbwysedd gymnasteg â gosgeiddigrwydd marchogaeth.

Mae Josh Johns, sy'n un ar bymtheg oed, wedi ennill teitl Cymru yng nghamp paralofneidio, sy'n cynnwys perfformio ystod o symudiadau gymnasteg ar gefn ceffyl sy'n symud.

Mae Heronsbridge wedi creu yr unig dîm ysgol yng nghamp paralofneidio yng Nghymru, ac mae ei disgyblion yn gwneud cystal yn y gamp fel y daeth Josh yn bencampwr cenedlaethol yn y dosbarth paragerdded unigol, ac roedd ei gyd-ddisgybl Jack Garrod yn yr ail safle.

Bob wythnos, mae Ysgol Heronsbridge yn mynd â grŵp o naw disgybl i Ganolfan Farchogaeth Talygarn ger Pontyclun i ddatblygu eu sgiliau.

Meddai'r athrawes Alana Harries: "Mae fy merch yn marchogaeth yn Nhalygarn ac roedd y perchennog a minnau o'r farn y byddai llofneidio yn gyfle gwych i ddisgyblion ag anghenion ychwanegol, felly cyflwynais y syniad i'n Pennaeth a oedd wedi dwlu ar y syniad.

"Roedd y myfyrwyr i gyd ychydig yn betrus yn y sesiwn gyntaf, heb wybod yn union beth i'w ddisgwyl, ond diflannodd hynny yn fuan ac maen nhw i gyd yn edrych ymlaen ato erbyn hyn.  Bob tro maen nhw'n fy ngweld i yn y coridor maen nhw'n gofyn, 'Ydyn ni'n llofneidio yr wythnos yma Miss?'

"Maen nhw wirioneddol wedi mwynhau'r cyfle ac wedi manteisio yn gorfforol ac yn feddyliol yn sgil cymryd rhan.  Mae gymnasteg a marchogaeth yn gampau gwych, ac mae paralofneidio yn darparu llawer o'r hyn y mae ei angen ar y myfyrwyr mewn ffordd ddifyr a heriol.

"Y mae wedi eu helpu i weithio ar amryw o elfennau gan gynnwys ffisiotherapi, cryfhau, ystwythder, gwaith tîm, caredigrwydd, dilyn a rhoi cyfarwyddiadau, therapi lleferydd ac iaith, ac mae pob disgybl yn magu hyder hefyd.

"Mae penderfynoldeb ac agwedd y myfyrwyr bob tro yn gwneud argraff arnom ac maen nhw'n rhagori yn wirioneddol mewn paralofneidio.  Rydym ni'n gobeithio mynd â rhagor o’r tîm i gystadlaethau y tymor nesaf, a phwy a ŵyr, efallai y gallwn ni hyd yn oed gystadlu am deitl Prydain mewn paralofneidio!"

Ychwanegodd Alana: "Ar ran pawb yn yr ysgol, hoffwn i ddiolch i Chris a Steve Rogers, perchnogion Canolfan Farchogaeth Talygarn, a'r hyfforddwyr Sophie Jones a Kim Isidoro, am bopeth y maen nhw wedi'i wneud gyda'r disgyblion hyd yn hyn."

Meddai'r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Da iawn yr holl ddisgyblion yn Ysgol Heronsbridge am eu cyflawniadau mewn paralofneidio hyd yn hyn.  Mae marchogaeth yn sgìl anodd ar ei ben ei hun, felly mae cyfuno hynny â gymnasteg yn gofyn am gryn ddawn.

"Da iawn hefyd staff Heronsbridge am gydnabod y cyfle dysgu unigryw hwn sydd yn fuddiol i'r disgyblion mewn cynifer o ffyrdd."

Last Updated: 30/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud