Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Byddwch yn siopwr doeth i sicrhau Nadolig llawen!

28 Tachwedd 2016

Dyma ambell air i gall i helpu siopwyr i siopa’n ddoeth y Nadolig hwn ac osgoi syrthio i unrhyw faglau Nadoligaidd.

Dyma’r cyngor a roddir gan swyddogion Safonau Masnach o’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - partneriaeth awdurdod lleol sy’n gwasanaethu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Chaerdydd…

  • Chwiliwch am y bargeinion a’r prisiau gorau. Pan fyddwch wedi cytuno ar bris, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu dychwelyd nwyddau os byddwch yn dod o hyd iddynt yn rhatach yn rhywle arall.
  • Cadwch dderbynebau/tystiolaeth eich bod wedi talu rhag ofn y bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Dylid profi nwyddau cyn eu lapio os yw hynny’n bosibl gan mai dim ond 30 diwrnod sydd gennych fel arfer i ddychwelyd nwyddau a chael ad-daliad. Ar ôl yr amser hwn, mae’n bosibl mai dim ond trwsio’r eitem neu ei gyfnewid am un arall y gallwch chi ei wneud.
  • Ydych chi yn prynu rhywbeth am fwy na £100? Ystyriwch dalu amdanynt gyda’ch cerdyn credyd oherwydd gallai hynny gynnig mwy o ddiogelwch i chi os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Hefyd, cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio gwefannau sy’n amgryptio eu data pan fyddwch yn darparu eich manylion talu.
  • Mae pawb yn hoff o fargen, ond os nad ydych yn prynu o fasnachwyr ag enw da, rydych mewn perygl o gael nwyddau ffug neu anniogel, ac mae’n bosibl na chewch chi eich archeb o gwbl. Trwy brynu o fasnachwyr anhysbys, mae perygl hefyd na fyddwch yn cael eich archebion neu yn cael eitemau ffug a/neu anniogel, felly ystyriwch o ble yr ydych yn prynu pethau a chadwch at fusnesau ag enw da. Gwnewch yn siŵr bob amser eich bod yn gwybod cyfeiriad post y buses fel y gallwch gysylltu os oes problem.
  • Darllenwch y disgrifiadau o nwyddau a gwasanaethau yn ofalus iawn fel eich bod yn gwybod beth yr ydych yn ei brynu, yn enwedig ar farchnadleoedd ar-lein sydd â llawer o werthwyr. Peidiwch â chymryd unrhyw beth yn ganiataol a pheidiwch â bod ag ofn gofyn cyn i chi brynu.
  • Archebwch bethau mewn da bryd i’r Nadolig. Cofiwch ganiatáu amser ar gyfer unrhyw oediadau post sy’n gallu digwydd yn sgil y tywydd neu alw uchel, felly archebwch eich nwyddau yn gynnar - yn enwedig yr anrhegion ‘angenrheidiol’ hynny!
  • Fel arfer, bydd gennych 14 o ddiwrnodau i newid eich meddwl pan fyddwch yn prynu nwyddau dros y rhyngrwyd neu’n prynu o bell fel mewn ffordd arall, felly os ydych eisiau anfon rhywbeth yn ôl, rhaid i chi roi gwybod i’r gwerthwr o fewn 14 o ddiwrnodau. Ni allwch wneud hyn gyda rhai nwyddau, megis nwyddau wedi’u personoli, felly nid oes gennych unrhyw hawl i’w dychwelyd pan fyddwch wedi’u harchebu.
  • Cofiwch arbed ychydig o arian i chi’ch hun trwy fynd â bagiau cario gyda chi. Mae’n rhaid i siopau godi o leiaf pum ceiniog ar gyfer y rhan fwyaf o fagiau cario, ac mae pob ceiniog yn cyfrif!
  • Nid oes gennych unrhyw hawl i ddychwelyd nwyddau nad oes arnoch eu heisiau ar ôl i chi eu prynu mewn siop, felly mae angen i chi wneud yn siŵr bod gan y siop bolisi dychwelyd a fydd yn caniatáu i chi ddychwelyd eitemau. Cadwch eich derbynebau yn ddiogel ac edrychwch yn ofalus ar eitemau i wneud yn siŵr nad ydynt wedi’u difrodi cyn i chi eu prynu.
  • Peidiwch â gadael i werthwr roi pwysau arnoch i wneud penderfyniad cyflym. Os ydych yn teimlo dan bwysau, peidiwch â bod ofn cerdded i ffwrdd. Ystyriwch a ydych chi eisiau prynu’r eitem honno mewn gwirionedd neu beidio. Gallwch bob amser dychwelyd pan fyddwch wedi cael amser i feddwl yn hytrach na gwneud penderfyniad yn y fan a’r lle y gallech chi ei ddifaru yn ddiweddarach.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Is-gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Mae llawer ohonom yn brysur yn paratoi ar gyfer y Nadolig, a chwmnïau yn hysbysebu’r anrhegion ‘angenrheidiol’ ac yn ein hudo â’u bargeinion. Ein cyngor ni yw siopa’n ddoeth y Nadolig hwn, bod yn ymwybodol o’ch hawliau defnyddwyr a bod yn wyliadwrus o unrhyw gynigion sy’n rhy dda i fod yn wir.”

Os byddwch chi’n cael unrhyw broblemau neu os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn siopa, gallwch gysylltu â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth i gael cyngor ar eich hawliau defnyddwyr a sut i ddatrys dadleuon.

Gellir cysylltu â nhw trwy ffonio 03454 04 05 06. Bydd y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cael gwybod am unrhyw arferion annheg neu unrhyw dramgwydd i’ch hawliau defnyddwyr. I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, ewch i www.srs.wales

Last Updated: 28/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud