Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Peidiwch â cholli’r cyfle i gael dweud eich dweud ynglŷn â chynlluniau cyllidebol

23 Tachwedd 2016

Wrth i ymgynghoriad cyhoeddus pwysig iawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod i ben, gofynnir i ddinasyddion ieuengaf y fwrdeistref sirol ddweud eu dweud hefyd.

Ochr yn ochr â’r arolwg ar-lein ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’ ar y wefan, www.bridgend.gov.uk/future, mae fersiwn symlach hefyd wedi’i gynhyrchu a fwriedir ar gyfer pobl ifanc o oed ysgol.

Bydd y ddau arolwg ar agor tan ddydd Iau 1 Rhagfyr, gan wahodd pobl leol i roi sylwadau ar lawer o gynigion a gyflwynir gan y cyngor er mwyn helpu i sicrhau arbedion ariannol sylweddol ac ymdrin â’r heriau o ran prinder adnoddau llywodraeth leol.
Ers 2012, mae’r cyngor eisoes wedi llwyddo i ddod o hyd i £30m o arbedion, ond dros y pedair blynedd nesaf,  disgwylia’r cyngor wneud rhagor o arbedion gwerth £37m.

Ymysg y cynigion ynglŷn â sut y gall yr awdurdod lleol barhau i ddarparu gwasanaethau pwysig wrth wneud arbedion sylweddol, y mae’r syniad o arbed hanner miliwn o bunnoedd mewn costau ynni drwy  ddefnyddio system goleuadau stryd newydd.

Mae cynigion eraill yn cynnwys cynnal mwy o waith atgyweirio ffyrdd yn ystod y dydd, ac adolygu sut y caiff parciau a chaeau chwarae eu cefnogi.

Mae’r arolwg hefyd yn gofyn pa un a ddylai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr roi cymhorthdal ar gyfer prydau ysgolion cynradd neu a ddylai rhieni dalu ychydig mwy i dalu’r costau?

Er enghraifft, byddai cynyddu’r tâl i rieni o 10c yn unig fesul pryd, o £2.10 i £2.20, yn arbed tua £50,000 y flwyddyn i’r cyngor.

Mae’r arolwg hefyd yn ystyried rhai syniadau posibl o ran cynhyrchu incwm, megis pa un a ddylai’r cyngor ystyried cyfleoedd buddsoddi mewn eiddo o amgylch y DU y gellid eu defnyddio er mwyn helpu i godi rhagor o arian i ddarparu gwasanaethau lleol.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor: “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu cannoedd o wahanol wasanaethau ar gyfer tua 140,000 o drigolion sy’n byw ledled y fwrdeistref sirol. Mae’r boblogaeth yn cynyddu ac yn byw’n hirach tra bod diffygion ariannol parhaus yn golygu ein bod ni’n disgwyl gorfod gwneud rhagor o arbedion cyllidebol o tua £37m erbyn 2020.

“Mae’r swm hwn o arian yn hynod sylweddol, ond rydym ni eisoes wedi cyflawni  arbedion rheolaidd o fwy na £30m drwy waredu asedau dros ben y cyngor, lleihau rhai gwasanaethau a sefydlu partneriaethau i gynnal ein lleoliadau celfyddydau a diwylliant, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a phyllau nofio.

“Nawr ein bwriad yw parchu dymuniadau cymaint o breswylwyr ag sy’n bosibl wrth i ni benderfynu lle’r ydym ni am ganolbwyntio ar wario ein harian yn 2017-18, a sut yr ydym ni am dalu’r diffyg ariannol gwerth £37m sy’n weddill.

“Coda’r dreth gyngor £67m, ond dim ond rhan fach iawn o gyllideb flynyddol gyffredinol y cyngor yw hyn. I roi’r swm yn ei gyd-destun, rydym ni’n gwario £87m ar addysg, £40m ar ofal cymdeithasol i oedolion a £17m ar wasanaethau diogelu a chymorth i’r teulu.

“Ni cheir unrhyw atebion amlwg neu rwydd, ond ein nod yw diogelu gwasanaethau hanfodol, cefnogi’r rhai hynny sydd fwyaf mewn angen, a gwario arian mor ddoeth, effeithlon ac effeithiol ag y gallwn ni. Rwy’n gobeithio y gwnaiff y preswylwyr gydweithio â ni wrth i ni geisio cyflawni hyn i gyd.”

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r ymgynghoriad yw dydd Iau 1 Rhagfyr, a bydd pawb 16+ oed sy’n llenwi’r arolwg hwn ar-lein ar y wefan, www.bridgend.gov.uk/future yn cael tocyn saith diwrnod am ddim i ganolfan hamdden Halo, a bydd gan bawb sy’n cymryd rhan yn yr arolwg (o unrhyw oedran) y cyfle i ennill gwobrau eraill, gan gynnwys tocynnau i weld pantomeim. Nodwch fod telerau ac amodau’n berthnasol.  

Mae copïau wedi’u hargraffu o’r arolwg ar gael mewn llyfrgelloedd lleol ac mae fformatau eraill ar gael ar gais drwy e-bostio consultation@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643664.

Last Updated: 23/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud