Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwirfoddolwyr lleol yn cyrraedd rownd derfynol dathliad chwaraeon mwyaf Cymru

21 Tachwedd 2016

Mae tri gwirfoddolwr chwaraeon o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Cymru, sef dathliad blynyddol mwyaf y wlad o chwaraeon ar lefel elitaidd ac ar lawr gwlad.

Mae Megan Curling, sy’n 16 oed o Faesteg, yn cael ei hystyried ar gyfer Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn, mae Jamie Evans sy’n 24 oed o Fracla yn y categori Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn, ac mae Emily Griffiths, sydd hefyd yn 24 ac o Fracla, yn cael ei chydnabod yn y categori Hyfforddwr Pobl Anabl.

Daw enwebiad Megan Curling yn sgil ei gwaith gwirfoddoli yn y Rhwydwaith Merched, wrth iddi weithio i helpu i gael rhagor o ferched i ymddiddori mewn ymarfer corff, gan gyflwyno sesiynau chwaraeon aml-sgiliau i bobl ifanc yn ei hen ysgol, Ysgol Gynradd Garth.

Mae ymrwymiad Megan i chwaraeon ar lawr gwlad yn mynd y tu hwnt i hynny – mae hi hefyd yn hyfforddwr gwirfoddol yng Nghlwb Trampolinio Maesteg, lle mae’n cefnogi plant i gymryd rhan mewn ymarfer corff o oedran ifanc.

Jamie Evans, sy’n cystadlu yng nghategori’r Hyfforddwr Ifanc, yw’r Prif Hyfforddwr yng Nghlwb Gymnasteg a Thymblo Pencoed ac mae hefyd yn hyfforddi tîm Tymblo Cymru, yn un o ychydig iawn o hyfforddwr tymblo yng Nghymru sydd â chymwysterau lefel uchel.

Aeth Jamie i Glwb Tymblo Pencoed yn blentyn ifanc, gan ddechrau yn Brif Hyfforddwr pan oedd y clwb ar fin cau yn 2012. Mae’r clwb yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus yng Nghymru, ac yn ddiweddar, bu pedwar o’i aelodau yn cystadlu yn Mhencampwriaeth Tymblo Prydain.

Mae’r trydydd unigolyn lleol sydd ar y rhestr fer, Emily Griffiths, yn gwirfoddoli fel Prif Hyfforddwr Titans De Cymru, sef academi nofio paralympaidd ar gyfer Caerdydd, Bro Morgannwg a Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Emily, sy’n gweithio yn ystod y dydd fel Cydlynydd Adfer drwy Chwaraeon i Help for Heroes, wedi cael blwyddyn brysur ar ôl cael ei dewis i hyfforddi Tîm y DU yn y Gemau Invictus, a’i phenodi hefyd yn Brif Hyfforddwr ar gyfer y Gemau Warrior.

Mae ei gwaith caled hefyd wedi ennill lle iddi fel hyfforddwr Nofio Cymru ar gyfer y Bencampwriaeth Para-Nofio Genedlaethol.

Trefnir Gwobrau Chwaraeon Cymru ar y cyd gan Chwaraeon Cymru a BBC Cymru i glodfori gwirfoddolwyr am eu cyfraniadau rhagorol i chwaraeon cymunedol ledled Cymru, a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni dathlu’r gwobrau yng Nghaerdydd, ddydd Llun 5 Rhagfyr.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, “Rydym ni mor falch bod tri o hyfforddwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont wedi’u cydnabod yn y gwobrau uchel eu bri hyn.

“Mae Megan Curling yn enghraifft wych o sut y mae ein llwybr arweinyddiaeth AYPD yn creu gwirfoddolwyr ifanc sydd yn eu tro yn datblygu cyfleoedd i bobl ifanc eraill yn y fwrdeistref sirol a’u helpu i fod yn egnïol ac yn iach.

“Mae’r gwaith y mae’r gwirfoddolwyr hyn yn ei wneud a’u hymrwymiad i helpu eraill yn ysbrydoliaeth wirioneddol.

“Hoffwn i ddweud llongyfarchiadau mawr i Megan, Jamie ac Emily am roi o’u hamser i wirfoddoli a chyfrannu at gyfleoedd chwaraeon ar lawr gwlad. Dyma ddymuno pob hwyl iddyn nhw yn rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Cymru.”

I gael gwybod rhagor am y gwobrau, ewch i www.walessportawards.co.uk

Last Updated: 29/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud