Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ailgylchu gwastraff o’r ardd yn parhau i dyfu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

16 Tachwedd 2016

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i bartneriaid ailgylchu, Kier, ddiolch i holl arddwyr brwd yr ardal a gefnogodd eu cynllun ailgylchu gwastraff o’r ardd eleni.

Cofrestrodd mwy na 2,800 o aelwydydd ar gyfer y cynllun, a alluogodd garddwyr i ddefnyddio gwasanaeth bob pythefnos rhwng mis Ebrill a mis Hydref i ailgylchu gwastraff gwyrdd, gan gynnwys glaswellt wedi’i dorri, dail, planhigion, blodau, chwyn a thorion o gloddiau.

Llwyddodd trigolion i docio, torri a chribino gyfanswm o 468.24 o dunelli o wastraff, a gafodd ei gasglu a’i gludo i’r cwmni lleol, Cowbridge Compost, i’w droi’n wrtaith compost.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Trwy gymryd rhan yn y cynllun gwastraff o’r ardd, mae trigolion lleol wedi chwarae eu rhan i’n helpu ni i leihau’r gwastraff a gaiff ei anfon at safleoedd tirlenwi.

“Gwnaeth pedwar cant mwy o gartrefi gymryd rhan yn y cynllun hwn eleni nag yn 2015, a llwyddwyd hefyd i gynyddu cyfanswm y gwastraff a gasglwyd. O gymharu’r ffigurau hyn â rhai 2013, pan ddechreuwyd cynnig cynllun casglu gwastraff o’r ardd am dâl, mae’r swm a gasglwyd wedi mwy na dyblu.

“Mae’r casgliadau gwastraff gwyrdd wedi dod i ben am y flwyddyn nawr, er mwyn cyd-fynd â diwedd y tymor tyfu, a hoffwn, ar ran y cyngor, ddiolch i bawb a gefnogodd y cynllun hwn.”

Codwyd ffi o £27 y flwyddyn ar drigolion a ddewisodd gael casgliadau gwastraff o’r ardd, neu £23 i bensiynwyr.

Yn ystod misoedd y gaeaf, gall y gwastraff gwyrdd gael ei gludo i’r ‘tip’ yng nghanolfannau ailgylchu nwyddau tŷ y fwrdeistref sirol yn Llandudwg, Ystâd Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn ym Maesteg, ac Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos, 8:30am - 4:30pm. Nodwch fod y gatiau mynediad yn cau 10 munud cyn yr amserau cau.

I gael rhagor o wybodaeth am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643643.

Last Updated: 16/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud