Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru yn cyhoeddi cystadleuaeth mwyaf 7 bob ochr i ysgolion erioed yng Nghymru

09 Tachwedd 2016

Gyda disgwyl 3000 o chwaraewyr a 50 o ddyfarnwyr dros 3 diwrnod, cyhoeddodd Yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru heddiw mai’r Gystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr Genedlaethol i Ysgolion Cymru, Pencoed 2017 fydd yr un mwyaf erioed i’w chynnal yng Nghymru.

Bydd y gystadleuaeth, a gynhelir ar y 4-6 o Ebrill 2017 yn agored i dîmau o unrhyw ysgol uwchradd a choleg addysg bellach yng Nghymru.

Yn ôl Ryan Jones, Pennaeth Cyfranogaeth Rygbi gydag URC, a chyn-gapten tîm rygbi Cymru, “Mae rygbi 7 bob ochr yn gêm gyffrous sydd ddim angen llawer o gyflwyniad yng Nghymru wedi llwyddiant rhai o’n chwaraewyr 7 bob ochr cenedlaethol yn cynrychioli’r DU yn Rio dros yr haf.

“Yn dilyn cymaint o ddelweddau positif o rygbi 7 bob ochr gafodd eu darlledu’n fyd-eang, mae hyn yn fenter ar y cyd gyffrous gyda’r Urdd fydd yn rhoi mwy o gyfle i ieuenctid Cymru gymryd rhan yn ein camp.

“Y Gystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr Genedlaethol i Ysgolion Cymru fydd y twrnament mwyaf o’i bath i’w chynnal yng Nghymru, ac mae’n cadarnhau ymhellach uchelgais URC i gynyddu cyfranogaeth drwy gynnig ffurfiau amgen o’r gêm i chwaraewyr hen a newydd.

“Mae’n gyfle gwych i’n chwaraewyr ifanc fydd, gyda gobaith, yn dod â phrofiad rygbi bositif parhaus i hoelio diddordeb chwaraewyr â’u teuluoedd yn y gamp am oes. Ar ran Undeb Rygbi Cymru, rydw i’n falch iawn o gynnig y gefnogaeth sydd ei angen i alluogi hyn i ddigwydd.”

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad dywedodd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr “Fel sir sydd â hanes balch o rygbi, rydym yn falch iawn bod yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru wedi penderfynu cynnal yr ŵyl fawr yma o rygbi 7 bob ochr yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae cannoedd o fechgyn a merched lleol yn chwarae rygbi yn wythnosol ledled y sir, ac rydw i’n siŵr y bydd ysgolion wrth eu boddau yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn twrnament mor fawreddog ar eu stepen drws.

“Edrychwn ymlaen at groesawu chwaraewyr ifanc o bob cwr o Gymru, a’u teuluoedd, i’r ardal fis Ebrill, a gobeithiwn eu gweld unwaith eto fis yn ddiweddarach pan ddaw Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ei hun i Bencoed.”

Yn ogystal â’r digwyddiad mawr ym Mhencoed, mae’r Urdd ac URC yn gweithio’n agos iawn ar ddatblygu cystadlaethau i fechgyn a merched ar draws Cymru.

Ymysg y datblygiadau ar gyfer 2016/17 bydd cystadleuaeth 7 bob ochr cenedlaethol i ysgolion cynradd a chystadleuaeth rygbi tag cenedlaethol i ferched cynradd, fydd yn cyrraedd uchafbwynt yn y rowndiau terfynol yn Aberystwyth fis Mai.

I’r ysgolion uwchradd bydd dwy gystadleuaeth arall, sef un rygbi cyffwrdd cenedlaethol i dimau bechgyn, merched a chymysg; a chystadleuaeth cenedlaethol rygbi 7 bob ochr i ferched fydd â’i rownd derfynol yn Llanelli yn mis Mehefin.

Dywedodd Gary Lewis, Cyfarwyddwr Adran Chwaraeon yr Urdd, “Mae’r Urdd yn falch iawn o allu cyhoeddi ein bod yn cryfhau ein partneriaeth gydag Undeb Rygbi Cymru, ac o ganlyniad rydym wedi llwyddo i ehangu ein holl weithgaredd rygbi merched a bechgyn, gan gynnwys y gystadleuaeth 7 bob ochr cenedlaethol fydd yn dridiau heb ei ail o rygbi.

Rhaid diolch yn arbennig i Gyngor Tref Pencoed, Clwb Rygbi Pencoed, Coleg Penybont, Ysgol Gyfun Pencoed a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu cymorth wrth sicrhau’r lleoliad ar gyfer y gystadleuaeth. Hoffwn ddiolch hefyd i brif noddwr adran chwaraeon yr Urdd, Prifysgol Aberystwyth. Mae ein partneriaeth yn ein cynorthwyo i ddatblygu pob rhan o waith yr adran, gan gynnwys cystadlaethau, gan annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn pob math o chwaraeon.”

Gellir cael mwy o wybodaeth am y cystadlaethau rygbi, a holl weithgareddau chwaraeon eraill Urdd Gobaith Cymru drwy fynd i’r wefan www.urdd.cymru/chwaraeon.

Last Updated: 09/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud