Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymunwch â Phrif Weithredwr y cyngor ar Facebook am sesiwn Holi ac Ateb ar gynlluniau cyllidebol y dyfodol

09 Tachwedd 2016

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus ar flaenoriaethau a chynlluniau cyllidebol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y dyfodol, yn cyrraedd Facebook yr wythnos hon, wrth i’r Prif Weithredwr gynnal sesiwn Holi ac Ateb byw.

Bydd Darren Mepham yn rheoli cyfrif Facebook y cyngor rhwng 6.30pm a 8pm, ddydd Mercher 9 Tachwedd, i sgwrsio â thrigolion lleol am sut y dylai’r awdurdod fynd i’r afael â’r her o dalu am ddiffyg ariannol o £37 miliwn erbyn 2021.

Mae’r cyngor wedi nodi amrywiaeth o gynigion i gau’r bwlch ariannol, a gofynnir i drigolion rannu eu barn ar bob un ohonynt yn rhan o ymgynghoriad ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’, yn ogystal ag awgrymu ffyrdd eraill i’r cyngor arbed arian neu gael rhagor o incwm.

Meddai Mr Mepham: “Mae’r sesiwn Facebook hon yn gyfle gwych i drigolion gymryd rhan yn ein hymgynghoriad a rhoi gwybod i ni ba rai o wasanaethau’r cyngor sydd bwysicaf iddyn nhw.

“Rydym ni’n darparu cannoedd o wasanaethau ar gyfer ein cymunedau, ein busnesau a’n sefydliadau lleol, ac mae angen i ni sicrhau y caiff eu barn ei hystyried yn rhan o’r broses o wneud y penderfyniadau anodd angenrheidiol wrth i ni fynd i’r afael â’r diffygion ariannol sylweddol hyn.”

I gymryd rhan yn y sesiwn Holi ac Ateb, ewch i dudalen Facebook y cyngor yn www.facebook.com/bridgendcbc o 6.30pm ddydd Mercher 9 Tachwedd. Bydd y cyngor yn cyhoeddi cyfarwyddiadau ar gyfer gofyn cwestiynau ar y dudalen wrth i’r sesiwn gychwyn.

Yn ogystal â’r sesiwn Holi ac Ateb, mae nifer o ffyrdd eraill i drigolion lleol sydd â diddordeb gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r cyngor wedi creu arolwg ar-lein i alluogi trigolion i rannu eu barn, a bydd pawb sy’n ei lenwi yn cael tocyn saith diwrnod am ddim i ddefnyddio canolfan hamdden Halo, yn ogystal â’r cyfle i ennill nifer o wobrau, gan gynnwys aelodaeth Halo am ddim am flwyddyn gyfan a thocyn teulu i’r pantomeim eleni ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl (mae telerau ac amodau’n berthnasol).

Hefyd, gall trigolion drafod y cynigion cyllidebol mewn gweithdai ymgysylltu â’r gymuned neu drwy ymweld â thîm ymgynghori’r cyngor mewn stondinau gwybodaeth ym marchnadoedd Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg:

Gweithdai Cymudol (mae cadw lle ymlaen llaw yn hanfodol – ffoniwch 01656 643664 neu anfonwch e-bost at consultation@bridgend.gov.uk):
•    Canolfan Gymunedol Caerau, 6pm, dydd Iau 17 Tachwedd.
•    Ysgol Isaf Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr, 6.30pm, dydd Llun 21 Tachwedd.
•    Clwb Rygbi Porthcawl, 2.15pm, dydd Iau 24 Tachwedd.

Stondinau gwybodaeth rhwng 11am a 3pm ym:
•    Marchnad Maesteg, dydd Iau 10 Tachwedd tan ddydd Gwener 11 Tachwedd.
•    Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr, dydd Llun 14 Tachwedd tan ddydd Mawrth 15 Tachwedd.

Ychwanegodd Mr Mepham: “Pa un a ydych chi’n ymuno â fi ar Facebook, yn cymryd rhan yn un o’n gweithdai ymgysylltu â’r gymuned, yn ymweld â’n stondinau gwybodaeth neu’n llenwi ein harolwg ar-lein, byddwn yn annog pawb i chwarae eu rhan wrth lunio dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr drwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.”

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus y cyngor yn cau ddydd Iau 1 Rhagfyr. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/ymgynghori/hub/llunio-dyfodol-pen-y-bont-ar-ogwr-2016.aspx.

 

Last Updated: 09/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud